Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Zjazd okręgowy

Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez okręgową radę izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go okręgowa rada izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.

 

Okręgowy zjazd izby:

 

  • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
  • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
  • wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
  • odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

 

Delegaci 2022-2026

OBWÓD NR I OBWÓD NR II
1 Adamczyk Paulina 13 Buśko Piotr
2 Brandys Łukasz 14 Franta Julian
3 Juraszek Klaudia 15 Franta Piotr
4 Kobiela Janusz 16 Gradzik Renata
5 Kosman Bartłomiej 17 Konopka Zygmunt
6 Kościelny Michał 18 Kściuczyk Adam
7 Pankiewicz Anna 19 Mercik Henryk
8 Stawinoga Przemysław 20 Nawrot Grzegorz
9 Stojanowski Marek 21 Płomecki Arkadiusz
10 Then Piotr 22 Średniawa Barbara
11 Zuber Maciej  23 Średniawa Piotr
12 Zuber Marta 24 Wróbel Walenty

 

 

OBWÓD NR III

 

 

OBWÓD NR IV

25 Kołodziejczyk Jarosław 31 Duda Andrzej
26 Kurzac Ilona 32 Hnat Jerzy
27 Wereszczyńska Agnieszka 33 Kania Barbara
28 Witkowski Marek 34 Krawczyk Robert
29 Woszczyna Ewa 35 Krych Jacek
30 Żołnowski Leszek 36 Nawrot Michał
37 Opania Szymon
38 Rąbalski Mirosław
39 Rudnicka-Kurzeja Małgorzata
40 Sąsiadek Zbigniew
41 Sowiński Roman
42 Szewczyk Monika
43 Tkocz Adam
44 Ujma-Wąsowicz Katarzyna
45 Wagner Tomasz
46 Witeczek Jerzy
47 Zubel Henryk

 

 

OBWÓD NR V

 

 

OBWÓD NR VI

48 Fredowicz Danuta 60 Fudala Wojciech
49 Furgalińska Katarzyna 61 Grychowski Maciej
50 Grzybowski Andrzej 62 Kałużny Krzysztof
51 Jałyński Teobald 63 Krajewski Aleksander
52 Knobloch-Bolechowska Jolanta 64 Kryjak Edward
53 Lipiński Rafał 65 Langer Anita
54 Machulik Mikołaj 66 Paleta Dieter
55 Piórecka-Karolak Monika 67 Piątek Ewa
56 Przybyłek Zbigniew 68 Piątek Henryk
57 Struski Henryk 69 Pilinkiewicz Małgorzata
58 Tomanek Michał 70 Podleski Wojciech
59 Wacławczyk Przemysław 71 Singer-Zemła Jolanta
72 Skrzypczyk Adam
73 Studniarek Tomasz
74 Szymańska-Sułkowska Ewa

 

 

 

Delegaci SLOIA RP na Zjazd Krajowy IARP

1 Franta Julian
2 Jałyński Teobald
3 Machulik Mikołaj
4 Piątek Henryk
5 Pilinkiewicz Małgorzata
6 Podleski Wojciech
7 Średniawa Piotr
8 Then Piotr

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →