Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1 Ewa Woszczyna Przewodnicząca
2 Maciej Zuber Wiceprzewodniczący
3 Adam Skrzypczyk Sekretarz
4 Anna Pankiewicz  Członek
5 Marta Zuber  Członek

 

Okręgową komisję rewizyjną tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jej prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →