Śląska Okręgowa Izba Architektów
CZŁONKOSTWO

Jak zostać członkiem izby

Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP może zostać każdy kto:

 

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego, który nabył kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym wyżej oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu tych kwalifikacji zawodowych;

 

Członek Izby Architektów RP ma prawo:

 

 • korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
 • korzystać z działalności samopomocowej
 • używać w działalności zawodowej tytułu Architekt IARP (dotyczy architektów posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń).

 

Członek izby jest obowiązany:

 

 • przestrzegać przy wykonaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej i urbanistycznej,
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 • stosować się do uchwał organów izby,
 • współdziałać z organami Izby,
 • regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość i sposób naliczania określa Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,
 • posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.

 

Członek Izby Architektów RP zapewnia w miarę posiadanych możliwości odbywanie praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej.
Członek Izby Architektów RP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

 

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →