Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

ZESPÓŁ – OKS

Okręgowa Komisja Samopomocowa przy Radzie SLOIA RP:

1. Singer-Zemła Jolanta – przewodnicząca

2. Eder Teresa

3. Kopyciak Jerzy

4. Nestrypke Stanisław

5. Szewczyk Monika

 

Zadania (zgodnie z par. 12 Regulaminu Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego):

„organizacja i prowadzenie działań samopomocowych dla członków SLOIA RP, a w szczególności:

1) opracowywanie planu finansowego KFZ-P na kolejny rok kalendarzowy w ujęciu kwartalnym, w tym wnioskowanie o ustalenie corocznego procentowego odpisu na KFZ-P do Rady SLOIA RP,

2) rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia zapomóg i pożyczek z KFZ-P oraz ich opiniowanie i przedkładanie następnie Prezydium Rady SLOIA RP do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy,

4) przygotowywanie umów pożyczek i przedkładanie Prezydium Rady SLOIA RP do podpisu,

5) sporządzanie syntetycznych protokołów z posiedzeń Komisji,

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Komisji Samopomocowej oraz realizacji planu finansowego KFZ-P.”

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →