Śląska Okręgowa Izba Architektów
CZŁONKOSTWO

Pożyczki i zapomogi

W Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP działa Koleżeński Fundusz Zapomogowo- Pożyczkowy, którego celem jest udzielanie pomocy finansowej członkom Izby w przypadkach uzasadnionych socjalnie lub życiowo – w formie:
1. Pożyczek
2. Zapomóg.

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy w formie pożyczek i zapomóg:

 

∙ czynni członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
∙ architekci emeryci lub renciści, którzy zakończyli działalność zawodową – byli członkowie SLOIA RP,

 

Osoby Uprawnione Do Korzystania Z Zapomóg W Nadzwyczajnych Przypadkach:

 

∙ architekci emeryci lub renciści, którzy zakończyli działalność zawodową przed powstaniem Izby Architektów – zamieszkali na obszarze działania SLOIA RP
∙ małżonek lub dzieci członka SLOIA RP, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku jego śmierci.

 

 

Pożyczki

Pożyczka udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej.
Kwota pożyczki : 1 200 zł, 2 400 zł lub 3 600 zł
Oprocentowanie: 1% w skali roku
Okres spłaty 12 lub 24 miesięcy

 

Potrzebne dokumenty:

 

∙ wypełniony wniosek o pożyczkę,
∙ poręczenie dwóch czynnych członków SLOIA RP ,
∙ pisemna zgoda współmałżonka (dla osób pozostających w małżeńskiej wspólności majątkowej).

 

Wnioski o udzielenie pożyczki są rozpatrywane w kolejności złożenia, do wyczerpania środków przewidzianych w planie finansowym (podział środków w systemie kwartalnym). Pierwszeństwo mają pożyczki udzielane z powodów związanych z działalnością zawodową i ze względów socjalnych. Kolejna pożyczka może być udzielona po pełnej spłacie poprzednio udzielonej pożyczki.

 

 

Zapomogi losowe

Zapomogi są bezzwrotną pomocą udzielaną
∙ na wniosek osoby zainteresowanej.
∙ na wniosek każdego członka SLOIA RP – w imieniu uprawnionego architekta znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
∙ w trybie postępowania wszczętego przez Okręgową Komisję Samopomocową SLOIA RP – w przypadku powzięcia przez nią informacji o konieczności udzielenia pomocy

 

Wysokość zapomogi losowej wynosi od 1000 do 2 500 złotych.
Częstotliwość przyznawania: maksymalnie raz na kwartał.

 

Zapomogi są przyznawane w szczególnie trudnej sytuacji, spowodowanej wypadkami losowymi takimi jak:

 

∙ ciężka i długotrwała choroba wnioskodawcy, jego małżonka lub dzieci pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
∙ wypadek losowy członka Izby powodujący utratę zdrowia, uniemożliwiającą okresowo wykonywanie zawodu lub wykonywanie zawodu w dotychczasowym zakresie,
∙ udokumentowane nagłe zdarzenie losowe związane ze znaczną stratą mienia – pożar, kradzież, wybuch gazu, powódź itp,

∙ klęska żywiołowa lub epidemia o znacznej skali utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonywanie zawodu i powodująca wymierne straty (utrata pracy, zleceń, niemożność pokrycia zobowiązań itp.).

 

Potrzebne dokumenty:

 

∙ wniosek o zapomogę zawierający krótki opis sytuacji losowej, opcjonalnie – dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe i poniesione koszty lub zaświadczenie lekarskie – jeżeli sytuacja losowa wynika z choroby.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →