Śląska Okręgowa Izba Architektów
CZŁONKOSTWO

Opłaty członkowskie

Wpis na listę i przyjęcie w poczet członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP następuje poprzez podjęcie uchwały przez Radę Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o wpis do Izby Architektów RP wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

 

Zawiadomienie o przyjęciu w poczet członków realizowane jest w formie pisemnej na adres zamieszkania lub dla korespondencji, podany we wniosku o wpis do izby wraz z pouczeniem o obowiązku wniesienia opłat z tytułu wpisu na listę członków oraz składki członkowskiej.

 

Pobranie zaświadczenia o przynależności do Izby będzie możliwe po zarejestrowaniu się w wewnętrznym systemie informatycznym Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, po wpłaceniu na konto SLOIA RP, prowadzone w PKO BP O/Katowice nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315 kwoty 112,00 PLN z tytułu składki członkowskiej, za miesiąc wskazany w zawiadomieniu oraz 630,00 PLN tytułem wpisu na listę członków.

 

Zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po dacie uzyskania wpisu na listę architektów, a jeżeli wpis nastąpił pierwszego dnia miesiąca – od tego miesiąca.

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →