Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia – wiosna 2019

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

 

Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

 

Czas trwania kursu:

– 36 godzin wykładowych;

09 – 31.05.2019r., w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Cena za kurs:

– 1200,00 pln (płatność najpóźniej do 30.04.2019r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie

(32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: slaska@izbaarchitektow.pl do 24 kwietnia br.

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →