Śląska Okręgowa Izba Architektów
Uprawnienia budowlane

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia – jesień 2019r.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

 

Program kursu obejmował będzie omówienie przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

 

Czas trwania kursu:

– 36 godzin wykładowych;

17.10.2019r. – 15.11.2019r., w systemie czwartki (4 godziny: 15:00-19:30) i piątki (5 godzin: 15:00-20:30).

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Cena za kurs:

1200,00 pln (płatność najpóźniej do 15.10.2019r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315 tytułem „opłata za kurs dokształcający” wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika).

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie

(32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: slaska@izbaarchitektow.pl do 10 października br.

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →