Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii – Konsultacje społeczne:

W ślad za prośbą Przewodniczącego Komisji ds. Legislacji Pana Piotra Andrzejewskiego, skierowaną w dniu 29 października do izb okręgowych, członków Komisji ds legislacji i Rady Legislacyjnej przy KRIA RP, zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków SLOIA RP o przeanalizowanie propozycji uchwały rządowej, wyrażenie opinii i przedstawienie ewentualnych uwag, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki projektowej członków izby, realizowanej w ramach projektów architektoniczno – budowlanych, po nowelizacji i obowiązywania od 1 stycznia 2014r. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz.926) , w którym zmianie uległy: § 148, § 151 ust.1, § 154, § 328, § 329, załącznik nr 1 i nr 2, a w tym odnoszących się w szczególności do wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.

Opinie i uwagi prosimy kierować na adres mailowy slaska@izbaarchitektow.pl do dnia 05.11.2014r. lub na adres legis@izbaarchitektow.pl do dnia 07.11.2014r.
Na podstawie zgłoszonych opinii zostanie wypracowane stanowisko SLOIA RP, przekazane do Krajowej Rady IARP w odniesieniu do przedstawionego projektu uchwały.

Wszelkie uwagi proszę przesyłać w formie edytowalnej tj. dokument programu Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia pojedyncze, w lewym górnym rogu proszę o podanie imienia i nazwiska wnoszącego uwagi oraz okręgu.


Z góry dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie uwag i opinii.

W załączeniu pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21.10.2014r. i projekt uchwały z dnia 14.10.2014r. wraz załącznikiem.

W imieniu Rady SLOIA RP
Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →