Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja w sprawie postępowania dotyczącego projektu osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

Nawiązując do pisma Prezesa Zarządu JTBS sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2015 (w załączeniu) oraz unieważnienia przedmiotowego konkursu i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno-budowlaną zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (Sadowa Góra) w tym samym dniu, pragniemy poinformować, że SLOIA RP wyczerpała formy dialogu z zamawiającym, wskazując jednocześnie możliwości prawidłowego rozwiązania problemu. Zamawiający nie skorzystał z oferowanej pomocy, mimo złożonej deklaracji, unieważniając konkurs i wybierając tryb przetargu.

 

 

W związku z powyższym zwracamy uwagę naszym członkom, że biorąc udział w przedmiotowym przetargu, na własne ryzyko wykonują bezpłatną pracę, w postaci koncepcji będącej składnikiem oferty, którą oceniać będzie komisja przetargowa, składająca się z osób o nieznanych kwalifikacjach, w trybie jawnym, gdyż zgodnie z przepisami każdy dokument stanowiący treść oferty musi zostać podpisany przez wykonawcę. Przyjęta procedura oraz SIWZ budzą wątpliwości SLOIA RP zarówno co do przyjętego trybu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są twórcze parce projektowe, zachowania gwarancji prawidłowej oceny de facto pracy konkursowej i nie zapewnia przyjętych, przy tego typu zamówieniach, standardów oceny złożonych ofert.

 

 

Zgodnie z art.7. p.z.p. zamawiający zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

 

 

Zgodnie z art.29. p.z.p. przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

 

 

Jednakże w tym przypadku przedmiotem zamówienia jest planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczno-budowlane (art. 110. p.z.p.), a także prawa autorskie (zał. 7 do SIWZ – umowa) do dzieła. Mamy więc do czynienia z zamówieniem publicznym w zakresie działalności twórczej, którego przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 2. p.z.p. w związku z art. 29. p.z.p.).

 

 

Właściwym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z p.z.p. jest więc konkurs, z którego zamawiający, z niezrozumiałych powodów – „przyczyn niezależnych” – zrezygnował, nie podając podstawy prawnej i merytorycznej.
Unieważnienie nie nastąpiło z powodów kryteriów art. 124 i 93 ust.1 pkt 6) i 7) p.z.p., czyli, że:
– nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu ;
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
– postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

SLOIA RP będzie z uwagą śledzić toczące się postępowanie oraz jego skutki, zachowując ustawowo zagwarantowane możliwości wykonania dalszych kroków prawnych.

 

 

Mikołaj Machulik, architekt IARP
Sekretarz SLOA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →