Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Życzenia świąteczno-noworoczne

kartka-dla-izby_2016_web

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP życzę dużo zdrowia, sił i energii do realizowania planów, wyzwań i marzeń: tych zawodowych jak i osobistych, pomyślności i szczęścia przy ich realizacji, dużo ciepła, miłości i przyjaźni ze strony najbliższych.

Niech zbliżające się Święta dadzą nam wszystkim wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych, możliwość odpoczynku i chwile refleksji, nabrania sił dla realizacji planów i marzeń w Nowym Roku.

W imieniu Rady bardzo dziękuję za czas poświęcony na rzecz naszego samorządu zawodowego wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy intensywnie zaangażowali się w pracę nad realizacją inicjatyw i pomysłów skierowanych do architektów i wspierając w ten sposób zadania powierzone do wykonania naszej izbie.

 

Mijający 2016 rok w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP to kontynuacja naszej pracy na rzecz ochrony standardów wykonywania zawodu oraz pozycji architekta na rynku pracy.

To również rok dyskusji środowiskowych w gronie międzyokręgowym, a za pośrednictwem naszych delegatów także na zjazdach krajowych, nad dokumentami przygotowanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP, w tym w szczególności standardami wykonywania zawodu architekta, nowelizacją Kodeksu Etyki, zmianami w Statucie i regulacjach wewnętrznych Izby Architektów.

 

Reprezentując środowisko śląskich architektów, we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP, uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych nad projektem Kodeksu
Urbanistyczno – Budowlanego, wnosząc wiele konstruktywnych uwag i propozycji.

 

Występowaliśmy wielokrotnie do Krajowej Rady Izby Architektów RP; jako delegaci SLOIA na zjazdach krajowych wnosiliśmy wiele inicjatyw dotyczących usprawnienia działania naszego samorządu, zwiększenia możliwości wykorzystania potencjału naszych Koleżanek i Kolegów pracujących w strukturach naszej izby, poszerzenia grona osób współpracujących na co dzień w izbie. Wnosiliśmy o rozważenie zmiany sposobu gospodarowania środkami finansowymi, a w tym zmniejszenia obciążeń finansowych członków izby, poprzez propozycje nie podnoszenia wysokości składki członkowskiej na 2017 i 2018 r.

Przygotowaliśmy ofertę wyposażenia wszystkich jednostek izby w system video konferencji dla szybkiej komunikacji międzyokręgowej, pozwalającej na oszczędności czasowe oraz docelowe zmniejszenie kosztów przejazdów, hoteli, itp., a przede wszystkim umożliwiającej udostępnienie on-line szkoleń i spotkań komisji, zespołów, wymianę poglądów i dyskusji.

Podnosiliśmy potrzebę zrzeszenia w IARP wszystkich architektów, również tych, którzy uprawnienia wykonawcze otrzymali przed 1 stycznia 1995 r. a dzisiaj, wykonując funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru, są członkami Izby Inżynierów.

 

W ramach środków finansowych SLOIA RP podwyższyliśmy standard przekazu i organizacji szkoleń realizowanych w naszej izbie inwestując w nowoczesny system audio-wizualny oraz poszerzając i ułatwiając do nich dostęp dla osób spoza Katowic, poprzez sesje wyjazdowe organizowane poza siedzibą izby.

Spotkania i szkolenia odbywały się w Bielsku Białej, w Częstochowie, kontynuując i rozwijając zakres współpracy z oddziałami SARP z naszego województwa.

Znacząca frekwencja na szkoleniach potwierdza zasadność przyjętego programu i zakresu tematyki, jak również potrzebę współpracy ze stowarzyszeniem.

Nowa odsłona strony internetowej SLOIA, aktualne informacje przekazywane poprzez portal www.facebook.com/slaska.iarp/, sprzyjają utrzymaniu kontaktów izby z naszymi członkami
i poszerzaniu grona odbiorców tej informacji.

 

Zbliżający się 2017 r. będzie rokiem jubileuszowym Izby Architektów RP. 15 lat temu powstała Izba Architektów, a w lutym 2002 r. na zjeździe założycielskim, powołaliśmy Śląską Okręgową Izbę Architektów RP.

Jubileusz jest okazją nie tylko dla promocji naszego samorządu, ale przede wszystkim świętem nas wszystkich – członków izby.

To członkom izby należy się podziękowanie zarówno za inicjatywę i skuteczne działania w celu powołania izby jak i wytrwałość w pracy na rzecz naszego środowiska przez ostatnie 15 lat.

Świętowanie jubileuszu nie zastąpi jednak działań, jakie izba powinna skierować bezpośrednio do i dla swoich członków.

Dlatego z inicjatywy Rady SLOIA:

·         już w grudniu 2016 r. nasi Seniorzy 70+ otrzymali podarunki świąteczne,

·         otrzymane z budżetu krajowego dodatkowe środki finansowe, zasilające nasz fundusz pomocy, od nowego roku zostaną rozdysponowane dla najbardziej potrzebujących naszego wsparcia,

·         od stycznia 2017 r., dla wszystkich czynnych członków SLOIA RP, uruchamiamy dostęp on-line do zbioru praw,

·         finalizujemy decyzję Rady w sprawie zakupu dostępu do elektronicznego zbioru Polskich Norm dla naszych członków,

·         w planach budżetowych ujmujemy kolejną odsłonę Śląskich Twórców Architektury, Konferencję Grupy Wyszehradzkiej, organizowaną tym razem w Katowicach;
rozważamy możliwość organizacji spotkania okolicznościowego dla wszystkich naszych członków, spotkania okolicznościowe i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Oddziałami SARP w  Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie,

·         w marcu 2017 r. spotkamy się na kolejnym zjeździe okręgowym, który podsumuje działania naszej izby za mijający rok.

 

Układając plany działania Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 2017 r. liczymy na kontynuację współpracy z wszystkimi, którzy mogą i chcą poświęcić swój czas i energię dla pracy na rzecz środowiska architektów, w atmosferze wzajemnej życzliwości i koleżeństwa.

Tradycyjnie już życzę nam wszystkim, abyśmy w 2017 roku mogli kontynuować budowanie nie tylko pięknej i dobrej architektury, z której znani są Śląscy Architekci, ale przede wszystkim wzajemnych, dobrych relacji w rodzinie architektów, którą wspólnie tworzymy w naszej izbie.

 

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →