Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie on line: „Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego”

  Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

   

  „Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego”:

  Szkolenie 1. Plany miejscowe.
  Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

   

  Szkolenie 1. będzie dostępne od 26 lipca 2021 roku od godziny 17.00 bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod adresem: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
  link bezpośredni do szkolenia:
  https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

   

  Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia

   

  link bezpośredni do rejestracji:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

   

  CELE:
  1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego.
  2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój i kształtowanie przestrzeni.
  3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces projektowania.
  4. Znajomość zawartości Planów.
  5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
  6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i rysunków Planów.
  7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości Planów, decyzji WZ i ULICP.
  8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz decyzjami WZ i ULICP.

   

   

  SZKOLENIE 1. PLANY MIEJSCOWE
  I. Wprowadzenie do tematu:
  – objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
  – zapowiedź treści szkoleń;
  – informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych,
  2- dotyczący WZ i ULICP;

  II. Prezentacja połączona z wykładem:
  1. Przypomnienie regulacji prawnych.
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
  Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
  3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część graficzna oraz załączniki.
  Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych planów m. innymi takich jak:
  a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.),
  b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,
  c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.
  d/zasady scalania i podziału nieruchomości,
  e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
  f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren,
  g/strefy,
  h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska, strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy terenu pod urządzenia infrastrukturalne).
  III. Wnioski i podsumowanie.
  IV. Zakończenie.

   

  PROWADZĄCY:
  mgr inż. arch. Dorota Verey

  Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →