Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Stanowisko Rady SLOIA RP w sprawie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Z uwagi na opublikowanie w ostatnim okresie, w ramach konsultacji publicznych,  wielu projektów  ustaw dotyczących wykonywania zawodu architekta, a  w tym zarówno zmian prawa i jego bieżących nowelizacji, przekazujemy do wiadomości naszym członkom, zebrane i opracowane w SLOIA RP, uwagi do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach (w wersji z dnia 1 września 2017r.), przekazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dn. 1 września 2017r. do konsultacji tut. izby.

 

Opracowanie jest odzwierciedleniem opinii nie tylko członków Rady Śląskiej Izby Architektów RP, ale także członków pozostałych organów SLOIA RP i członków naszego samorządu. Uwagi naszej izby poparła w piśmie do Krajowej Rady KIA Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zgodnie z przepisami, uwagi SLOIA RP zostały przesłane do biura Krajowej Rady. Ze względu na istotę zmian dotyczących wykonywania zawodu architekta, definicji i zakresu czynności określonych dla zawodu architekta, kwalifikacji i nadawania uprawnień w zawodzie architekta oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków izby, przewidzianych w ww. projektach, stanowisko Rady SLOIA uważamy za głos naszego środowiska w najważniejszej od lat dyskusji dotyczącej zawodu Architekta.

 

Stanowisko Rady SLOIA w ramach konsultacji publicznych wspomnianej ustawy zostało przesłane do Krajowej Rady KIA RP w celu jego przekazania, zgodnie z kompetencjami, do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w terminie zakończenia konsultacji tj. do dnia 22 września 2017r.

 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z biura Krajowej Izby Architektów korespondencję w przedmiotowej sprawie, zawierającą uwagi KRIA do projektu ustawy, którą również zamieszczamy na stronie.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →