Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Relacja ze spotkania Przedstawicieli OIA -Kielce 13-14.11.2015r.

W dniach 13-14 listopada 2015 r., odbyło się w Kielcach spotkanie przedstawicieli Okręgowych Izb Architektów RP.
Omówiono tak istotne tematy dla środowiska zawodowego architektów jak:

 

 • budżet IARP w powiązaniu z programem działania. Dyskutowano nad wzmocnieniem możliwości działań izb okręgowych. Rozważano możliwości zwiększenia budżetów mniejszych izb okręgowych oraz  budżetu przeznaczanego na wspólne przedsięwzięcia. Istotną sprawą jest również wzmocnienie działań po stronie OIA celem zintensyfikowania i wyrównania szans dla obsługi członków we wszystkich okręgach. Z budżetu krajowego finansowana byłaby koordynacja i reprezentacja tych działań. Konieczne jest zwiększenie efektywności zarówno pod względem skutków jak i kosztów funkcjonowania. Zebrani uznali że budżet Izby Architektów jest sprawą istotną dla Jej członków i powinien być przedmiotem dalszych prac przy współudziale przedstawicieli okręgów,
 •  omówiono problem wysokości składki członkowskiej oraz systemu jej waloryzacji. Zwrócono uwagę na konieczność zamrożenia systemu wzrostu wysokości składki. Podnoszenie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów nie jest wskazane min. ze względu na trudne uwarunkowania rynkowe wykonywania zawodu,
 • zaakcentowano konieczność zmiany sposobu funkcjonowania sytemu ubezpieczenia OC.
  Zdecydowana większość obecnych przedstawicieli okręgowych izb uznała za celowe prowadzenie rozmów z różnymi ubezpieczycielami oraz zarekomendowała, aby Małopolska OIA równolegle z działaniami KRIA, kontynuowała rozeznanie możliwości optymalizacji oferty ubezpieczenia OC w ramach pilotażowego programu,
 • problem kształcenia architektonicznego – studia I oraz II stopnia. Zwrócono uwagę na pojawiające się sytuacje, kiedy absolwent dowolnych studiów I stopnia rozpoczyna naukę na studiach architektonicznych II stopnia. Ważnym problemem jest również podniesienia jakości nauczania przedmiotów projektowych poprzez wprowadzenie zasady, aby przedmioty projektowe prowadzone były przez doświadczonych praktyków, czynnie wykonujących zawód architekta. W tym kontekście, zmiany wymaga dotychczasowy niekorzystny dla praktyków sposób punktacji prac naukowych na wydziałach architektury,
 •  sprawa przynależności do IARP architektów posiadających uprawnienia „wykonawcze” wydane przed 1 stycznia 1995 r.,
 •  wprowadzenie ewidencji wniosków „odrzuconych” w postępowaniach kwalifikacyjnych w celu uniknięcia prób występowania z wnioskiem o kwalifikacje do różnych okręgowych izb architektów,
 • konieczność nowego spojrzenia na rolę Konwentów Przewodniczących. Sprawa wymaga analizy formalno-prawnej. Jest istotna dla mobilizacji członków IARP do działania na rzecz Izby oraz do podnoszenie efektywności,
 • Prawo budowlane – obszar oddziaływania obiektu. Problemy interpretacyjne. Określenie obszaru oddziaływania w projekcie budowlanym jest kompetencją projektanta, natomiast określenie kręgu stron w postępowaniu administracyjnym jest kompetencją organów A.A-B,
 •  Warunki techniczne – współczynnik EP w kontekście kolejnego zaostrzania przepisów w tym zakresie.
  Zebrani zgodzili się z tym, że problem ten wymaga pilnego rozwiązania. Obecnie funkcjonujący przepis w tym zakresie jest sprzeczny z interesem społecznym,
 • nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – wprowadzająca obligatoryjnie do projektowania technologię BIM. W obecnej formie i trybie wprowadzenie obligatoryjnego systemu BIM jest przedwczesne i szkodliwe,
 •  Ustawa rewitalizacyjna a zadania projektowe dla architektów. Problem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwrócono uwagę na społeczne koszty wprowadzenia Ustawy rewitalizacyjnej oraz problemy proceduralne z jej realizacją a także brak określenia kompetencji podmiotów uprawnionych do opracowywania programów rewitalizacyjnych,
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych,
 • Kodeks budowlany i Kodeks urbanistyczny – nowelizacja i aktualizacja stanowiska IARP 

   

 

 

W podsumowaniu, wyłoniono następujące tezy:

 

Warunki wykonywania zawodu architekta w świetle obowiązującego prawa działają niekorzystnie na:

 • Przestrzenny wizerunek naszego kraju
 •  Jakość architektury
 • Pozycję architekta w procesie inwestycyjnym
 •  Dewaluację zawodu architekta

 

Konieczne są zmiany ustawowe w kierunku, jaki w krajach zachodnich stawia problemy związane z architekturą na właściwym poziomie:

 • Konieczność nowelizacji UZP w aspektach:
  • Rażąco niska cena – cenę optymalną można określić na podstawie obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury „z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – instytucje ds. zamówień publicznych tego nie honorują,
  • Obligatoryjność stosowania konkursów w zamówieniach publicznych
  • Rozważenie możliwości skorzystania z dobrego wzorca jakim jest prawo  zamówień publicznych obowiązujące w Niemczech /tak zrobili Rosjanie/.
 •  Konieczność zmiany Ustawy Prawo Budowlane i zastąpienie pojęcia „specjalność architektoniczna” określeniem „Zawód architekta” wg. wymagań Dyrektywy Europejskiej z 2005r. o wykonywaniu zawodów regulowanych.
 • Konieczność zmiany zasad kształcenia w zakresie przygotowania do zawodu architekta poprzez  wprowadzenie jednolitych studiów 5-cio letnich.
 •  Zaostrzenie przestrzegania prawa wobec przypadków wykonywania projektów przez osoby bez odpowiednich uprawnień – do tej pory lekceważonych przez Prokuraturę przy zastosowaniu argumentacji „niskiej szkodliwości społecznej” a w Prawie Budowlanym zagrożonych karą więzienia do 1 roku.
 • Zagrożeniem dla swobody wykonywania zawodu architekta w naszym kraju są próby wprowadzenia do UZP obligatoryjności stosowania technik BIM  i CAD promujące korporacje i wielkie firmy wielobranżowe.
 •  Wnioskujemy o obligatoryjność udziału przedstawicieli IARP w pracach nowej komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego w przypadku jej utworzenia.
 • Wnioskujemy o umożliwienie współtworzenia prawa związanego z wykonywaniem zawodu architekta na początkowym etapie tego procesu- a nie jak dotychczas poprzez opiniowanie gotowych aktów prawnych – wymaga to przemodelowania sposobu  tworzenia prawa i zasad udziału środowiska praktyków-architektów reprezentowanych przez samorząd zawodowy – w jego powstawaniu w tym zasad konsultacji i partycypacji społecznej.
 • Konieczność doprecyzowania określenia „urbanista” w świetle nowelizowanych aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, rewitalizacją etc.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyska Okręgową Izbę Architektów i było kontynuacją spotkania, które odbyło się 2 października podczas konferencji zorganizowanej przez MPOIA w Krynicy-Zdroju.

 
Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali: arch. Małgorzata Pilinkiewicz, arch. Danuta Fredowicz, arch. Mikołaj Machulik, arch. Wojciech Podleski, arch. Henryk Piątek, arch. Ewa Piątek.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →