Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Relacja z reprezentacji SLOIA RP na XVI Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe IARP Warszawa 23-24 czerwca 2023 r.

W dniach 23-24 czerwca br. obradował XVI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, w którym Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali następujący delegaci: Julian Franta, Teobald Jałyński, Mikołaj Machulik, Henryk Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz, Wojciech Podleski, Piotr Then oraz członkowie prezydium Rady SLOIA RP:  Agnieszka Wereszczyńska oraz Danuta Fredowicz.

 

W pierwszym dniu Zjazdu przedstawiono sprawozdania z działalności organów, Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Architektów za 2022 rok oraz Sprawozdanie finansowe łączne Izby Architektów RP za 2022 rok. W dyskusji nad sprawozdaniami delegaci SLOIA RP krytycznie ocenili działalność Krajowej Izby w okresie sprawozdawczym, wskazując na wiele spraw i zadań samorządu dotyczących członków izby, dla których ograniczono lub zaniechano aktywności. Uwagi dotyczyły m.in. deregulacji zawodu w nowelizacji ustawy prawo budowlane, braku głosu Izby w sprawie darmowych rządowych projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, zaniechanie ogólnopolskich szkoleń on-line, deficytu budżetowego IARP w 2022 r. oraz wysokich kosztów działalności KIA w stosunku do lat ubiegłych. Wyrażono również krytykę polityki medialnej, zmian wydawnictwa Zawód: Architekt, wypowiedzi i polemiki – prowadzonej w imieniu IARP przez administratora mediów elektronicznych – na portalu społecznościowym KIA. Pomimo uwag sprawozdania zostały przyjęte, a zjazd udzielili absolutorium Krajowej Radzie za okres od dnia wyborów VI kadencji KIA do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

W drugim dniu obrad potwierdziły się obawy delegatów SLOIA RP w sprawie planowanych zmian Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów oraz nowego sposobu redystrybucji składki członkowskiej. SLOIA RP apelowała o przeprowadzenie konsultacji publicznych zmian w Kodeksie przed ich głosowaniem, umożliwiając zapoznanie się z nimi członków Izby oraz złożenie ewentualnych uwag. Z takiej procedury skorzystała np. Naczelna Rada Adwokacka prowadząc konsultacje przed zmianami Kodeksu Etyki Adwokata w 2023 r. Niestety wniosek delegatów SLOIA RP nie został przyjęty przez Zjazd.

 

Podobny przebieg miały decyzje Zjazdu w sprawie zmian w podziale i redystrybucji składki członkowskiej, dla której przedstawiciele SLOIA RP przed i w trakcie zjazdu wskazywali, iż propozycja nie jest dopracowana w stopniu umożliwiającym właściwą realizację zadań ustawowych przez wszystkie OIA, m.in. poprzez znaczące zwiększenie obciążeń finansowych tzw. dużych OIA, a w tym faktycznie członków SLOIA RP. Przedstawiony projekt zawierał również zdania odrębne członków zespołu, wskazujące m.in. na potrzebę przeprowadzenia analizy ekonomiczno-organizacyjnej samorządu dla optymalizacji tzw. kosztów stałych. Delegaci SLOIA RP wnosili o wypracowanie propozycji wynikającej z takiej analizy oraz przesunięcie głosowania na zjazd programowo-budżetowy w grudniu br. Niestety również w tym przypadku zadecydowano o wprowadzeniu zmian w redystrybucji składki już od 2024 r.

 

KRIA przygotowała dla delegatów do głosowania projekt uchwały o powołaniu fundacji „Apetyt na architekturę”, finansowanej z budżetu KIA RP tworzonego z odpisu ze składki każdego członka Izby. Fundacja ta ma realizować zadania edukacyjne społeczeństwa oraz inne aktywności, w tym – tożsame z zadaniami ustawowymi samorządu. Projekt statutu fundacji, delegaci otrzymali 7 dni przed głosowaniem, co jest niezgodne z regulacjami IARP. Do głosowania tej uchwały oraz innych, zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, w tym projektów przygotowanych przez delegatów SLOIA dot. np. zmniejszenia opłat z tytułu ponownego wpisu do IARP, nie doszło – z uwagi na brak quorum.

 

W trakcie obrad stwierdzono oddanie przez osobę nieuprawnioną głosu przy użyciu tabletu należącego do delegata, który opuścił miejsce zjazd. Było to przekroczenie uprawnień delegata, realizowanych poprzez indywidualny mandat, bez prawa do jego odstąpienia lub wykonywania w sposób inny niż osobista reprezentacja i udział w głosowaniach. Prezydium Zjazdu, nie zarządzając reasumpcji głosowania, dokonało wycofania głosu oddanego z tabletu delegata nieobecnego na zjeździe. Nie podjęto  również innych czynności w odniesieniu do odpowiedzialności delegatów, którzy dopuścili się do tych zachowań, zarówno w trybie ustawy i regulacji samorządowych, jak i podejrzenia popełnienia czynu podrobienia dokumentu elektronicznego (użycia nośnika elektronicznego, czyli oddania głosu pod nieobecność delegata w trakcie głosowania z użyciem nośnika innej osoby w celu użycia go za autentyczny), o którym mowa w Kodeksie Karnym.

 

Delegaci SLOIA RP na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

 

 

Z uchwałami podjętymi przez zjazd można zapoznać się na stronie internetowej IARP: https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/uchwaly_zjazdow_krajowych,179/

 

a w tym:

 

1.      Uchwały ws. składki członkowskiej i zasad jej podziału:

 

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2398_uchwala_nr_15_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_zosbowiazania_kria_do_utrzymania_zespolu_64a568c230de0.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2395_uchwala_nr_14_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_skladki_czlonkowskiej_i_zasad_jej_podzialu_64a6b5bdd49da.pdf

 

2.      Uchwały ws. zmian KEZA:

 

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2394_uchwala_nr_13_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a5642ee22e3.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2393_uchwala_nr_12_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a56403e0d90.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2392_uchwala_nr_11_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przyjecia_projektu_zmian_keza_i_skierowani_64a563cda9fcc.pdf

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2390_uchwala_nr_10_xvi_skzia_z_dnia_24_czerwca_2023_roku_ws_przedluzenia_dzialania_zespolu_ds_keza_64a563421da0f.pdf

 

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →