Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Relacja z posiedzenia Rady 05.05.2015

5 maja 2015 r. odbyło się 15 posiedzenie Rady SLOIA RP kadencji 2014-2018. Poświęcone było przede wszystkim bieżącym sprawom członkowskim oraz sprawie konkursów – porozumienia pomiędzy SLOIA RP a oddziałami SARP w obszarze działania izby okręgowej tj. Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa.

 

 
Sprawy członkowskie

 
Przyjęto nowych 4 członków. Skreślono lub zawieszono 2 osoby.
Do egzaminu na uprawnienia budowlane sesji wiosennej OKK dopuściła 33 osoby. 22 osoby zgłosiły się z poprzednich sesji. Egzamin będzie więc przewidziany dla łącznie 55 osób.
Rada SLOIA RP złożyła wnioski do Krajowej Rady IARP o przyznanie regulaminowej odznaki honorowej II stopnia – złotej 4 członkom SLOIA RP.

 

 
Konkursy

 
W sprawach bieżącego monitorowania konkursów i przetargów omówiono przebieg próby nawiązania dialogu pomiędzy Izbą Architektów a Dyrekcją Muzeum Narodowym w Krakowie. Przekazano informację o decyzji Prezesa Jaworznickiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o unieważnieniu konkursu i ogłoszeniu przetargu na Koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno – budowlaną zabudowy wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego Sadowa Góra w Jaworznie i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla I przedsięwzięcia obejmującego budowę minimum 80 mieszkań zgodnie z w/w koncepcją.

 
W wyniku analizy stanowiska organizatora konkursu wobec uwag wniesionych przez KRIA RP i MPOIA RP SLOIA RP wystosowała pismo do Muzeum Narodowego w Krakowie w nawiązaniu do wprowadzonych przez Zamawiającego zmian do regulaminu. W opinii Śląskiej Okręgowej Izby Architektów wciąż istnieją bowiem zagrożenia prawne dla skutecznej i właściwej realizacji zawodu zaufania publicznego przez członków izby, którzy przystąpią do procedury konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Treść pisma dostępna jest na stronie internetowej izby.

 
Wraz z zaproszonymi gośćmi, w tym Prezydium Zarządu SARP Oddział Katowice, omówiono problematykę organizacji konkursów architektonicznych oraz uczestnictwa i reprezentacji środowiska architektów w komisjach konkursowych. Celem porozumienia jest wspólne dopracowanie funkcjonujących procedur w zakresie konkursów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych organizowanych na terenie Województwa Śląskiego oraz eliminowanie powstających problemów, dotyczących głównie warunków konkursowych, w szczególności w konkursach realizacyjnych, budzących największą ilość kontrowersji.

 
SLOIA RP wspólnie z SARP zamierza dążyć do podnoszenia tych procedur na możliwie wysoki i korzystny dla naszych członków poziom.
Porozumienie ma na celu określenie podstawowych standardów obowiązujących członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i SARP, powoływanych do komisji konkursowych, a odnoszących się do warunków i regulaminów procedur konkursowych, które mogą uzyskać rekomendację SLOIA RP i SARP.

 

 

 

Mikołaj Machulik, architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →