Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Regulamin Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

  § 1

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w spotkaniach związanych z kształceniem ustawicznym, upowszechnianiem wiedzy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz zapewnieniem właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, organizowanych lub współorganizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów RP – zwaną dalej: „Izbą” w celu realizacji celów statutowych Izby.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o szkoleniach (zwanych dalej „Szkoleniami”) rozumie się przez to w szczególności:
   1. wykłady, prelekcje i prezentacje,
   2. szkolenia i warsztaty szkoleniowe,
   3. seminaria, webinaria,
   4. wyjazdy szkoleniowe,
   5. konferencje,- realizowane tak w formie stacjonarnej jak i online.
  3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników szkoleń (zwanych dalej „Uczestnikami”).

   

  § 2

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniach odbywa się przez:
   1. zalogowanie się na platformie szkoleniowej Izby Architektów RP,
   2. rejestrację telefoniczną, mailową, bądź osobistą na liście Uczestników,
   3. uczestnictwo osobiste w miejscu Szkolenia z potwierdzeniem obecności na liście, lub bez tego potwierdzenia,
   4. uczestnictwo zdalne za pośrednictwem platform dostępu online, z wykorzystaniem łącza udostępnionego przez Izbę.
  2. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu może zostać ograniczona przez Izbę, w szczególności w odniesieniu do oferowanej liczby miejsc, bądź dostępów.
  3. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Szkoleń, zgodę na wykorzystanie wizerunku, w szczególności gdy szkolenie utrwalane jest w jakiejkolwiek formie audiowizualnej, transmitowane online, retransmitowane lub odtwarzane. Oświadczenie w powyższym zakresie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, Uczestnik składa przed wzięciem udziału w szkoleniu.
  4. Izba zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Szkolenia w jakiejkolwiek formie audiowizualnej, w tym rejestrowania, udostępniania i archiwizowania wypowiedzi Uczestników oraz do wykorzystania takiego nagrania w zakresie jego rozpowszechniania w dowolny sposób – w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenie oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania nagrania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w internecie i intranecie.
  5. Uczestnicy w trakcie Szkolenia oraz podczas jego rozpowszechniania – niezależnie od jego formy – nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i / lub obrazu z przebiegu tego Szkolenia, ani jego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, bez zgody Izby wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. W przypadku ujawnienia takiego utrwalenia bez zgody Izby, Izba może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, a także – jeżeli zostało ono już rozpowszechnione – do zaniechania dalszego rozpowszechniania, usunięcia nagrania z nośników elektronicznych i / lub z sieci Internet / Intranet. W takim przypadku Izba zastrzega sobie prawo do żądania pokrycia wszelkich szkód będących następstwem naruszenia zakazu, o jakim mowa w ust. 5.

   

  § 3

  1. Izba zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub do jego odwołania.
  2. Izba w wypadku odwołania Szkolenia informuje o tym fakcie poprzez publikację na portalu Izby, lub Uczestnika, jeśli istnieje taka możliwość techniczna.

   

  § 4

  Administratora danych osobowych Uczestników określa klauzula informacyjna obowiązująca w Izbie.

   

  § 5

  Izba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze Szkolenia przez jego Uczestnika, spowodowane:

  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie zagłoszenia uczestnictwa, w szczególności wadliwego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonicznego itp.
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji lub logowania, w szczególności jeśli spowodowane to zostało wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Izby,
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Izby.

   

  § 6

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę SLOIA RP.
  2. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Izby.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Izby.
  4. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu dla ustalenia wzajemnych praw i obowiązków Uczestnika i Izby zastosowanie ma Regulamin w treści obowiązującej w dacie zgłoszenia.

   

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →