Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Przegląd przepisów dot. warunków technicznych

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Wspólnie z Zespołem ds. Legislacji przy KRIA RP podejmujemy przegląd przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (dalej WT).

 

Bezpośrednim impulsem dla tych prac jest nawiązany kontakt roboczy przez KRIA RP  z Ministerstwem Rozwoju i Technologii – Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz odniesienie się do wcześniejszych uwag opracowanych przez Okręgi w ramach konsultacji propozycji zmian WT, określanych przez Ministerstwo jako akcja „Stop patodeweloperce”. Aktywność Okręgów i szerokość przesłanych propozycji, częstokroć wykraczających poza zakres akcji „Stop patodeweloperce” skłoniła nas – jako OIA – do usystematyzowania ich w spójny katalog propozycji, który prześlemy za pośrednictwem KRIA Ministerstwu Rozwoju i Technologii.

 

Dlatego proszę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP o włączenie się w przegląd obowiązujących przepisów WT i podesłanie sugerowanych uwag i zmian do obowiązujących przepisów. Jednocześnie przesyłam wzór tabeli opracowanej z podziałem na działy i rozdziały odpowiadające systematyce rozporządzenia WT.

 

Prośba o nadsyłanie propozycji przez Koleżanki i Kolegów do 11 września 2023 r. pocztą mailową na adres: slaska@izbaarchitektow.pl.

 

Po ich opracowaniu redakcyjnym, prześlemy jako OIA materiał do KRIA.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

licząc na owocną współpracę

 

Rafał Lipiński, Architekt IARP

Członek Rady SLOIA RP

Członek Zespołu Rady Legislacyjnej przy KRIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →