Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Ostrzeżenie Rady SLOIA RP

Stanowisko Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Dotyczy:
Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi na potrzeby branży gamingowej oraz zagospodarowania terenów przyległych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”.

 

Źródło informacji:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/91043/details

 

 

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zwraca uwagę Koleżankom i Kolegom na zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udziale w przedmiotowym postępowaniu.

 

Kluczowe zagadnienie: ochrona praw autorskich

 

Wypis z warunków konkursu:

Załącznik 16 – Projektowane postanowienia umowne, § 8. PRAWA AUTORSKIE pkt. 7 i 10

oraz

Załącznik 17 – Zakres i warunki umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy w zamian za nagrodę otrzymaną w konkursie wraz ze szczególnym określeniem pól eksploatacji praw konkursowych:

– Oświadcza(my), że posiada(my) zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Pracy konkursowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Pracy konkursowej z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jestem(eśmy) upoważniony(ieni) do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym wyrażam(y) zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Jednocześnie wyraża(my) zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z Pracy konkursowej, jej części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

– Gwarantuję(my), że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Pracy konkursowej oraz ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. Jednocześnie udzielam(y) Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistych do Pracy konkursowej. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie w imieniu Uczestnika konkursu dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez Zamawiającego praw osobistych Uczestnika konkursu do Pracy konkursowej. Uczestnik konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.

 

Komentarz:

Organizator konkursu nabywa prawa do wszystkich nagrodzonych opracowań konkursowych i dowolnego wykorzystania wybranych fragmentów prac.

 

Uwaga:

Pragniemy podkreślić, że celem działań Rady Śląskiej OIA RP jest troska związana z interesem społecznym w dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla realizacji zadań, jakie postawione zostały przed zawodem architekta, dlatego też nie rekomendujemy udziału członków Izby Architektów RP w przedmiotowym konkursie.

Podstawę stanowią przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 poz. 551), w szczególności art. 8:

„Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,

2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków

(…)

6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi.

(…)”.

Ponadto, § 6 Statutu Izby Architektów RP określa cele Izby Architektów: „Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.”

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Anita Langer, Architekt IARP

Sekretarz Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →