Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ogłoszenie o zwołaniu VI Zebrań obwodowych SLOIA RP w roku 2021

 

Na podstawie art. 19 ust.1, w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. nr 2019, poz. 1117),  § 2 ust. 2, § 7 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów (Uchwała nr 9 SKZ IARP z dnia 21 czerwca 2021 roku), w związku z Uchwałą nr 3/10-2021 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zwołania VI zebrań obwodowych Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2021 roku, Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zawiadamia:

 

1. o zwołaniu VI zebrań obwodowych SLOIA RP dla członków następujących obwodów (przynależność do obwodu wyborczego zgodnie z uchwałą Uchwała 1-10-2021 Rady SLOIA RP Obwody wyborcze):

Obwód II –  26.11.2021r. godz.17.00 (piątek), zebranie stacjonarne
Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul. 3-go Maja 1, V piętro;

Obwód V  –  27.11.2021r. godz.11.00 (sobota), zebranie stacjonarne
Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul. 3-go Maja 11, V piętro;

Obwód VI – 27.11.2021. godz. 16.00 (sobota), zebranie stacjonarne
Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul. 3-go Maja 11, V piętro;

 

Daty zebrań dla Obwodów : I, III, IV zostaną wyznaczone w późniejszych terminach.

 

2. o terminach zgłaszania i zamknięcia list kandydatów na delegatów, zgodnie z § 4 ust. 1-3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów w nieprzekraczalnych terminach:

·         Obwód II – do 15 listopada 2021r. włącznie;

·         Obwód V – do 16 listopada 2021r. włącznie;

·         Obwód VI – do 16 listopada 2021 roku włącznie.

„1)     Prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie członkom danego obwodu wyborczego.

2)      Członek składa swoją kandydaturę w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni prze dniem zebrania i nie później niż 10 dni przed dniem zebrania. Kandydat musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze.

3)      Kandydaci na delegatów zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio na zebraniu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy izby okręgowej, przesyłając informacje o swojej kandydaturze zawierające nie więcej niż 3000 znaków ze spacjami i przygotowane w wersji edytowalnej.”

 

Dla pozostałych obwodów zostaną wyznaczone późniejsze terminy.

 

3. o składach Komisji obwodowych dla:

·         obwodu II: Henryk Piątek, Anita Langer, Danuta Fredowicz;

·         obwodu V: Piotr Średniawa, Anita Langer, Henryk Piątek;

·         obwodu VI: Piotr Średniawa, Mikołaj Machulik, Rafał Lipiński.

 

Z uwagi na obowiązujące limity ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach, uczestnicy zebrań obwodowych proszeni są o okazanie zaświadczenia o pełnym szczepieniu COVID-19 oraz o zabranie na zebranie obwodowe wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia.

 

Uczestnicy zebrań obwodowych zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej podczas trwania zebrania.

 

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, Rada SLOIA RP zastrzega możliwość zmiany trybu i /lub terminów zebrań obwodowych, o czym będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →