Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Ogłoszenie o zwołaniu VI zebrań obwodowych SLOIA RP w 2022 roku

Na podstawie art. 19 ust.1, w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. nr 2019, poz. 1117),  § 2 ust. 2, § 7 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów (Uchwała nr 9 SKZ IARP z dnia 21 czerwca 2021 roku), w związku z Uchwałą nr 2/11-2021 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zwołania VI zebrań obwodowych Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2022 roku, Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zawiadamia:

 

1. o zwołaniu VI zebrań obwodowych SLOIA RP dla członków następujących obwodów (przynależność do obwodu wyborczego zgodnie z uchwałą Uchwała 1-10-2021 Rady SLOIA RP Obwody wyborcze):

Obwód I –  15.01.2022r. godz. 11.00 (sobota), zebranie stacjonarne
Miejsce: ZPSM im. S. Moniuszki, Bielsko-Biała, ul. S. Wyspiańskiego 5a;

Obwód III  – 14.01.2022r. godz.17.00 (piątek), zebranie stacjonarne
Miejsce: NOT Częstochowa, ul. M. Kopernika 16/18;

Obwód IV – 21.01.2022. godz. 17.00 (piątek), zebranie stacjonarne
Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 10;

 

2. o terminach zgłaszania i zamknięcia list kandydatów na delegatów, zgodnie z § 4 ust. 1-3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów w nieprzekraczalnych terminach:

·         Obwód I – do 4 stycznia 2022 r. włącznie;

·         Obwód III – do 3 stycznia 2022r. włącznie;

·         Obwód IV – do 10 stycznia 2022 roku włącznie.

„1)     Prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie członkom danego obwodu wyborczego.

2)      Członek składa swoją kandydaturę w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni prze dniem zebrania i nie później niż 10 dni przed dniem zebrania. Kandydat musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze.

3)      Kandydaci na delegatów zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio na zebraniu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy izby okręgowej, przesyłając informacje o swojej kandydaturze zawierające nie więcej niż 3000 znaków ze spacjami i przygotowane w wersji edytowalnej.”

 

3. o składach Komisji obwodowych dla:

·         obwodu I: Piotr Średniawa, Henryk Piątek, Anita Langer;

·         obwodu III: Piotr Średniawa, Henryk Piątek Anita Langer, ;

·         obwodu IV: Piotr Średniawa, Henryk Piątek, Mikołaj Machulik.

 

Z uwagi na obowiązujące limity ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach, uczestnicy zebrań obwodowych proszeni są o okazanie zaświadczenia o pełnym szczepieniu COVID-19 oraz o zabranie na zebranie obwodowe wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia.

 

Uczestnicy zebrań obwodowych zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej podczas trwania zebrania.

 

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, Rada SLOIA RP zastrzega możliwość zmiany trybu i /lub terminów zebrań obwodowych, o czym będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →