Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kurs dokształcający

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

.

Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

.

W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

.

Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

 

Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie
czwartki (4,5 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5,5 godzin: 15.00-20.30).

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 16.04.2015r. – 15.05.2015r.
(przerwa w zajęciach w dniach 30.04 i 01.05.2015r.)

 

Cena za kurs – 1000,00 pln
(płatność najpóźniej do 16.04.2015r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315)

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
(32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 13 kwietnia br.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →