Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Program kursu obejmował będzie omówienie ponad 50 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

Wykładowcami, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30)

i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 24.04.2014r. – 23.05.2014r.

Nowa, niższa cena za kurs – 1000,00 pln


Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
(32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 18 kwietnia br.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →