Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

  W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
  – Ustawa – Prawo Budowlane,
  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  – Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie.

  Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

  Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30)
  i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

  Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 09.10.2014r. – 14.11.2014r.
  (przerwa w zajęciach 23-31.10.2014r.)

  Nowa, niższa cena za kurs – 1000,00 pln
  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
  (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 7 października br.

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →