Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kurs dokształcający przed egzaminem na uprawnienia – wiosna 2016

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.
Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

 

 

Uwaga – nowość!

Dodatkowe zajęcia dla osób pragnących poszerzyć posiadane uprawnienia projektowe o wykonawstwo-blok zajęć w terminie 19-20 maja 2016 r. ( godziny zajęć jak w przypadku kursu czterotygodniowego)
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.
Czas trwania kursu:

– 36 godzin wykładowych; początek kursu: 21.04.2016r. – 13.05.2016r.
– 9 godzin wykładowych (dla kursu poszerzającego dotychczasowe uprawnienia): 19-20.05.2016r.
Cena za kursy:

1200,00 pln (kurs 36- godzinny)

300,00 pln (kurs 9- godzinny)
(płatność najpóźniej do 20.04.2016r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 19 kwietnia br.

 

 

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →