Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kurs dokształcający przed egzaminem na uprawnienia – jesień 2016

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.
Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

 

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.
Czas trwania kursu:

– 36 godzin wykładowych; początek kursu: 20.10.2016r. – 18.11.2016r.

 

Cena za kursy:

1200,00 pln (kurs 36- godzinny)
(płatność najpóźniej do 19.10.2016r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 19 października br.

W przypadku zbyt małej liczy osób Izba zastrzega sobie prawo do odwołania kursu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →