Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Konkurs we Wrocławiu

W związku z ogłoszeniem przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, przy współudziale Pełnomocnika – SARP o/Wrocław, procedury konkursowej dot. Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji architektonicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, przy ul.
J. Piłsudskiego, T. Zielińskiego, Kolejowej (http://www.wroclaw.sa.gov.pl, www.wrocław.sarp.org.pl), wobec warunków stawianych przez Zamawiającego, wskazanych w Postanowieniach dotyczących przejścia autorskich praw majątkowych oraz Istotnych postanowieniach umowy w sprawie wykonania projektu (Rozdział XII i XIII Regulaminu Konkursu), informujemy, iż dbając o ochronę wykonywania zawodu architekta, zwróciliśmy się pisemnie do KRIA RP z prośbą o niezwłoczne zajęcie i przedstawienie stanowiska Izby Architektów RP w zakresie ich zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi samorządu, które umożliwiłoby członkom izby podjęcie decyzji w sprawie uczestnictwa w ww. konkursie, a w tym oszacowania odpowiedzialności i ryzyka zawodowego podpisania umowy
z zapisami wskazanymi przez Zamawiającego.

           W piśmie jw. SLOIA RP wskazała na szereg zapisów istotnych postanowień Umowy, które w naszej opinii generują nieuzasadnione ryzyko zawodowe projektanta zarówno na etapie prowadzenia negocjacji po rozstrzygnięciu konkursu i warunków realizacji kontraktu, jak nieuzasadnione ograniczenie przysługującym projektantowi majątkowych praw autorskich do utworu z wysokim ryzykiem kontynuacji prac projektowych na każdym etapie przez strony trzecie, wymogu dodatkowego ubezpieczenia kontraktu poza polisą OC działalności architektonicznej, itp.

         Z uwagi na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
o otrzymanej odpowiedzi ze strony KRIA RP niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej SLOIA RP oraz na adresy mailowe członków naszej izby.

Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →