Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat w sprawie V Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP 24.03.2018r.

Szanowni Delegaci na Zjazd Okręgowy SLOIA RP,
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 
Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP serdecznie zaprasza do udziału
w V Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe SLOIA RP, który odbędzie się w najbliższą sobotę 24 marca br. od godz. 10:00 w siedzibie Izby w Katowicach, ul. 3 Maja 11, V piętro.
Przypominamy, że delegaci wybrani podczas zebrań obwodowych mają obowiązek osobistego stawienia się na zjeździe. W przypadku ewentualnej losowej lub planowanej nieobecności, koniecznym jest powiadomienie o tym fakcie biura SLOIA RP oraz przesłanie pisemnego usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od powstania tego zdarzenia.

 

Do udziału w V SWOZ SLOIA RP zapraszamy członków SLOIA RP zainteresowanych pracą na rzecz naszej Izby i środowiska śląskich architektów, również tych nie będących delegatami, a planujących włączenie się w pracę organów samorządu w kolejnej kadencji. Natomiast osoby, które chciałyby kandydować do poszczególnych organów SLOIA RP, lecz nie mogą uczestniczyć w Zjeździe, proszone są o przesłanie do biura SLOIA RP stosownej deklaracji w terminie do dnia 24.03.2018r. tj. do dnia rozpoczęcia obrad.

W przypadku kandydatów na przewodniczących organów wymagane jest złożenie do biura zjazdu SLOIA pisemnej informacji o przebiegu swojej pracy zawodowej w zawodzie architekta, dotychczasowej działalności w organizacjach zrzeszających architektów i innych organizacjach społecznych i zawodowych oraz zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji.
Informacje powyższe zostaną przekazane przez biuro zjazdu do komisji wyborczej ukonstytuowanej w trakcie jego obrad.

 

Wyrażamy również nadzieję, że w ramach osobistego uczestnictwa i przewidzianych w ramach zjazdu dyskusji merytorycznych, będziemy mieć możliwość wymiany poglądów na tematy istotne dla wykonywania zawodu architekta, wyznaczające kierunki działania izby w kolejnej kadencji naszego samorządu.

 

To od nas – członków izby –  zależy w jaki sposób będziemy realizować nie tylko zadania ustawowe, ale przede wszystkim sprawy wykonywania zawodu, jakie powierzą samorządowi – architekci.

 

Swoim zaangażowaniem i obecnością na zjeździe, doceńmy ideę i wartość samorządności, jaką możemy jako środowisko zawodowe, już od 16 lat realizować na rzecz i w imieniu architektów, poprzez struktury organizacyjne Izby Architektów RP.
 

Do zobaczenia na Zjeździe.

 

W imieniu Rady  SLOIA RP
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Przewodnicząca Rady  SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →