Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat w sprawie OC Architektów 2024/2025

W związku z licznymi pytaniami członków SLOIA RP dotyczącymi nowych zasad polisy OC architekta, zawieranej poprzez system członkowski Izby Architektów RP oraz aplikację iExpert informujemy, że przedstawiciele Rady SLOIA RP zwrócili się z prośbą o wyjaśnienia do Krajowej Izby Architektów RP.

O pozyskanych informacjach dotyczących przyczyn zaistniałej sytuacji będziemy na bieżąco informować członków SLOIA RP.

 

 

Poniżej przekazujemy treść korespondencji przekazanej w dniu 8 kwietnia br. do KRIA:

 

Szanowny Kolego Sekretarzu,

 

W związku z licznymi uwagami ze strony członków Izby, jakie otrzymujemy od dnia 5 kwietnia br. a dotyczące informacji i danych, jakie należy  wskazać w systemie do logowania ws pozyskania indywidualnej obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC architekta (bez pakietu firmowego) na okres od 14.04.2024 do 13.04.2025 r., a dotyczące obowiązku podania – w przypadku członków izby wykonujących zawód architekta w formie działalności gospodarczej – obrotu firmy za rok ubiegły, zwracamy się z prośbą o niezwłoczną interwencję w celu wyeliminowania tego zagadnienia w trybie wniosku o zawarcie tej polisy.
Informacje te są bowiem nie tylko zbędne dla zawarcia polisy obowiązkowego ubezpieczenia architekta, a przede wszystkim mogą stanowić nieuprawnione pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących podmiotów gospodarczych, których architekci ci są właścicielami (indywidualna działalność gospodarcza) lub wspólnikami (spółki cywilne).

Danych tych nie wymaga się w przypadku osób odznaczających we wniosku poz. emeryt/rencista lub  umowa o pracę (lub podobne).

Brak natomiast określenia wysokości obrotu firmy, niestety uniemożliwia kontynuację wniosku i zawarcie polisy.
Co więcej, oznaczenie jakiekolwiek wartości obrotu firmy nie zmienia stawki podstawowej kosztu polisy, co tym bardziej oznacza bezzasadność wymagalności podawania ww. danych.
Zważywszy natomiast, na bardzo krótki czas na zawarcie nowej polisy, wnosimy o niezwłoczne dokonanie odpowiedniej korekty w systemie logowania do zawarcia polisy OC na okres 2024/2025 oraz odpowiednie poinformowanie o wprowadzonych zmianach.

 

Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, iż polisa zawierana wg nowych warunków oraz zasad jako ubezpieczenie indywidualne architekta członka IARP a nie ubezpieczenie grupowe jak dotychczas, jest kontynuacją ubezpieczenia z lat ubiegłych.

 

Niezależnie od powyższego prosimy również o wyjaśnienie przyczyn rezygnacji z objęcia ubezpieczeniem jw. czynności biegłego sądowego wykonywanych przez architektów członków IARP lub potwierdzenie, iż czynności te są nadal przedmiotem ochrony w ramach nowej polisy w kwocie podstawowej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Wiceprzewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →