Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Rady SLOIA RP

3 lutego 2015r. odbyło się 12 posiedzenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP kadencji 2014 -2018.
Oprócz bieżących spraw członkowskich, organizacyjnych i finansowych omawiano między innymi organizację zespołu do spraw współpracy z samorządami terytorialnymi oraz ustalono przygotowanie porozumienia pomiędzy Śląską Okręgową Izbą Architektów RP a oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich – Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, dotyczącego standardów działania sędziów konkursowych w realizacyjnych konkursach architektonicznych. Działania te wpisują się w strategię obecnej kadencji, której celem jest poprawa warunków wykonywania naszego zawodu.
Z uwagi na kończący się pierwszy rok kadencji, na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Rada na posiedzeniu podjęła uchwały o terminie i organizacji X Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Uchwalony termin przypada

w sobotę, 28 marca 2015r. o godz. 11:00

Zjazd odbędzie się w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. 3 Maja 11 w Katowicach i jest otwarty dla wszystkich członków izby, jednakże prawo głosu mają tylko delegaci wybrani w obwodach wyborczych.
W imieniu naszego samorządu zapraszamy i liczymy na quorum. Przypominamy jednocześnie, że obecność delegatów na zjazd jest obowiązkowa, o czym zostaną oni poinformowani oraz otrzymają materiały zjazdowe w odpowiednim czasie.

4 lutego 2015r. Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP (SLOIA RP) – Przewodnicząca Rady Małgorzata Pilinkiewicz, zastępca przewodniczącej Piotr Średniawa, sekretarz Mikołaj Machulik, skarbnik Danuta Fredowicz oraz członek Rady Henryk Piątek, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów (MPOIA RP) Marka Tarko spotkali się z Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, omówienie podziału zadań i wzajemnego wsparcia w sprawach bieżących i strategicznych.
SLOIA wsparła inicjatywę legislacyjną MPOIA oraz negocjacje warunków OC architektów prowadzone przez MPOIA. Wspólnie będziemy pracować nad ogólnym dostępem do norm i przepisów prawa dla naszych członków.
Wymieniono doświadczenie w organizacji szkoleń oraz monitoringu konkursów i przetargów zainicjowanego przez SLOIA.
Uzgodniono ścisłą współpracę w wypracowaniu porozumienia z SARP, w szczególności dotyczącą konkursów i pracy sędziów konkursowych, a wiążącą się z przygotowywanym przez SLOIA RP programem współpracy z samorządami terytorialnymi.
MPOIA swoim doświadczeniem wesprze SLOIA w dalszej realizacji programu powszechnej edukacji architektonicznej, którego jest inicjatorem.
fotorelacja ze spotkania:
http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/inne-wydarzenia/730-spotkania-prezydiow-mpoia-i-sloia-rp

6 lutego 2015r. odbyło się długo oczekiwane spotkanie środowiska architektów z Prezydentem Katowic Marcinem Krupą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zarządu Oddziału SARP Katowice.
Omówiono sprawy dotyczące koordynacji wydziałów związanych z architekturą, budownictwem, planowaniem przestrzennym i transportem.
Ze strony naszego środowiska skierowana została szeroka oferta współpracy. Dyskutowano planowane inwestycje w Katowicach, które naszym zdaniem powinny być poprzedzone konkursami.
Przedłożone zostały Prezydentowi kandydatury do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →