Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat Rady SLOIA RP w związku z IV Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem IARP

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

W dniach 15 i 16 czerwca 2018r. w Warszawie odbędzie się IV Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który podsumuje działalność organów krajowych samorządu, udzieli absolutorium Krajowej Radzie oraz dokona wyborów władz KIA w kadencji 2018-2022.

Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentują: kol. Małgorzata Pilinkiewicz, kol. Andrzej Duda, kol. Piotr Franta, Kol. Teobald Jałyński, kol. Mikołaj Machulik, kol. Henryk Piątek, kol. Wojciech Podleski, kol. Piotr Średniawa, kol. Piotr Then.

 

Rada SLOIA RP, na poszerzonym o grono delegatów na Zjazd Krajowy posiedzeniu w dniu
5 czerwca 2018r., dokonała analizy materiałów zjazdowych, w tym sprawozdań z działalności organów, sporządzonych przez Prezesa, członków KRIA, Przewodniczących Komisji i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sprawozdania finansowego KIA za 2017r., Sprawozdania finansowego łącznego Izby Architektów RP za 2017r., sporządzonych przez obsługę księgową KIA RP.

Podsumowanie IV kadencji KIA, w kontekście oczekiwań i uwag członków naszego okręgu, wynikających z ankiet i dyskusji na zebraniach obwodowych i zjazdach okręgowych, skłoniło Radę SLOIA RP do podjęcia decyzji o jeszcze bardziej niż dotychczas, aktywnym włączeniu się członków naszego okręgu w pracę samorządu na poziomie Krajowej Izby Architektów w V kadencji.

 

Widzimy bezwzględną potrzebę zmian podejścia Izby Architektów do roli i miejsca samorządu jako wspólnoty celów naszego środowiska zawodowego, konieczność identyfikacji statusu architekta w procesie inwestycyjnym, zapewnienie profesjonalnego partnerstwa Izby dla każdego projektanta na tym samym poziomie, niezależnie od miejsca pracy i zamieszkania.

Podtrzymujemy sens i potrzebę istnienia Izby –  ale innej niż dotychczas – otwartej na dyskusje o zawodzie, architekturze, urbanistyce. Izby, której program i kierunki działania będą dedykowane architektom projektantom, w dopasowaniu do ich potrzeb i oczekiwań na dziś i w przyszłości.

Izby dla nas i Izby dla następnych pokoleń architektów.

Czas najwyższy skończyć budowanie nieefektywnych struktur organizacyjnych, na rzecz demokratyzacji i solidarności architektów wokół spraw, które nas łączą.

 

Rada SLOIA udzieliła rekomendacji:

·         Kol. Małgorzacie Pilinkiewicz, do kandydowania do pełnienia funkcji Prezesa Krajowej Rady,

·         Kol., Kol. Monice Szewczyk, Małgorzacie Rudnickiej – Kurzei, Aleksandrze Heine, Andrzejowi Dudzie, Piotrowi Francie, Piotrowi Thenowi, Markowi Witkowskiemu, do kandydowania do pełnienia funkcji w organach KIA,

zapewniając wsparcie organizacyjne oraz powierzając zaufanie do godnej reprezentacji zawodu, promocji architektów i architektury, samorządu jako całości oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Rada wyraża nadzieję, że do reprezentantów SLOIA RP dołączą Koleżanki i Koledzy z innych okręgów, tworząc kreatywny zespół, mający szanse nie tylko na przywrócenie wiary w sens i potrzebę istnienia Izby, ale przede wszystkim efektywnie i skutecznie pracujący na rzecz i w imieniu nas wszystkich.

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →