Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Prezydium Rady SLOIA RP z dnia 13.06.2016r.

8 czerwca 2016r. odbyło się 28 posiedzenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP kadencji 2014 – 2018. Oprócz bieżących spraw członkowskich, organizacyjnych i finansowych posiedzenie było poświęcone przede wszystkim sprawom będących przedmiotem prac XI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP oraz VI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP, zwołanych przez KRIA w dniach 10.06.2016r. oraz 11-12.06.2016r., w kontekście wypracowania stanowiska Rady dla Delegatów SLOIA RP na Zjazd Krajowy.

 

W ramach zagadnień Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Rada SLOIA przygotowała dla delegatów wnioski do Komisji  Uchwał i Wniosków wraz projektami uchwał w sprawie zobligowania KRIA RP do sporządzenia, przedstawienia OIA do konsultacji i uchwalenia Polityki / Zasad Rachunkowości w IARP, sporządzenia, przedstawienia OIA do konsultacji i przygotowania na najbliższy Krajowy Zjazd Programowo-Budżetowy projektu nowelizacji / zmian Regulaminu Zasad Gospodarki Finansowej KIA RP w dostosowaniu do obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości i zapisów art.31 ust. 4 ustawy o z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

Korzystając z informacji zawartych w Sprawozdaniu Finansowym KIA RP za 2015r. oraz Łącznym Sprawozdaniu Finansowym IARP za 2015r., wskazujących na występowanie nadwyżek przychodów nad kosztami zarówno w KIA jak w OIA, Rada SLOIA rekomendowała i przekazała delegatom wniosek z projektem uchwały o zmianie sposobu określania wysokości miesięcznej składki członkowskiej z waloryzacji rocznej oraz wysokości ustalanej na kwotę równowartości 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na składkę stałą, w wysokości 76zł miesięcznie (jak obecnie), począwszy od 2017r.

W ocenie naszej rady wystąpiły wystarczające okoliczności umożliwiające podjęcie decyzji o nie podnoszeniu wysokości miesięcznej składki członkowskiej w 2017r., a dotychczasowe środki finansowe gwarantują dalsze bezpieczne wykonywanie zadań ustawowych, statutowych i programowych przez organy izby.

 

XI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd IARP obradował w sesji jednodniowej 10.06.2016r. W ramach  obrad zjazdu kol. Ryszard Gruda Prezes IARP wręczył odznaczenia II stopnia IARP tzw. Złote Odznaki Honorowe IARP przyznane 4 członkom SLOIA RP: kol. Jolancie Singer-Zemła, kol. Aleksandrowi Franta, kol. Jurandowi Jareckiemu, kol. Michałowi Tomankowi.

Przy odbiorze odznak Prezes odczytał list kol. Aleksandra Franty skierowany do KRIA RP oraz uczestników zjazdu z podziękowaniem za zaszczyt otrzymania nagrody wraz z przesłaniem odnoszącym się idei dla której pracujemy wykonując zawód architekta oraz poświęcając czas w izbie architektów.

 

Oprócz wniosków i projektów uchwał, rekomendowanych przez Radę SLOIA RP, w trakcie zjazdu,  delegaci SLOIA RP zainicjowali wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zobligowania KRIA RP do przeprowadzenia reformy gospodarki finansowej izby, a zwłaszcza zasad redystrybucji i wykorzystania środków finansowych pozyskiwanych z tytułu składek członkowskich, w tym zasadności waloryzacji rocznych składek.

 

Zjazd postanowił o przyjęciu uchwał przygotowanych w SLOIA RP dotyczących Polityki Rachunkowości i Zasad Gospodarki Finansowej KIA RP.

 

29 głosami „przeciw”, w  stosunku do 22 głosów „za” i 6 głosów „wstrzymujących się” Zjazd odrzucił projekt uchwały dot. zmian sposobu wyliczenia składki członkowskiej, pozostawiając zasady jej określana w wersji  dotychczasowej, czyli wzrastającej w kolejnych latach.

Wniosek o reformę finansów, pomimo spełnienia wymagań regulaminowych, nie został przekształcony w uchwałę, co skutkowało przekazaniem go do rozpatrzenia przez KRIA RP, lecz niestety bez obligatoryjności zastosowania.

 

Pomimo wielu głosów delegatów biorących udział w dyskusji i wskazujących na potrzebę weryfikacji dotychczasowych zasad działania naszego samorządu, a zwłaszcza spraw związanych z finansowaniem i kosztami działalności izby, XI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd IARP przyjął sprawozdania organów za 2015r. i udzielił KRIA absolutorium.

 

W dniu 11.06.2016r. rozpoczął prace VI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd IARP zwołany w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, standardów wykonywania zawodu architekta, wynagrodzeń architektów oraz ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.

 

Ze względu na fakt, iż dokumenty przewidziane do procedowania przez najwyższy organ izby dotyczą bezpośrednio wszystkich członków naszego samorządu, w siedzibie SLOIA RP w dniu 2.06.2016r. odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono proponowane przez KRIA regulacje oraz dotychczasowe stanowisko Rady SLOIA w ich zakresie. Delegaci SLOIA RP na zjazd krajowy poznali również zdanie i opinie członków izby, obecnych na spotkaniu.

 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród członków naszego okręgu, Rada SLOIA RP przekazała KRIA RP, OIA, a za ich pośrednictwem, delegatom OIA na zjazd krajowy, stanowisko w sprawie nowelizacji KEZA oraz „Standardów wykonywania zawodu i zakresu usług architekta”, jako z elementów wskazanych w Strategii IARP w zakresie wspólnego modelowania zawodu architekta.

 

Ponieważ przedstawiony projekt KEZA zastępowałby istniejący i funkcjonujący Kodeks, opinia Rady SLOIA RP polegała na porównaniu obu dokumentów, w wyniku czego uznano przedłożony  projekt za zdecydowanie lepszy, zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej, od obowiązującego obecnie.

 

W przypadku „Standardów wykonywania zawodu i zakresu usług architekta”, Rada SLOIA negatywnie zaopiniowała tryb wdrażania projektu dokumentu, wyrażając zaniepokojenie wobec możliwych do wystąpienia problemów funkcjonowania „Standardów”, w odniesieniu do skutków i konsekwencji, ponoszonych przez członków izby, w wyniku wymogu obligatoryjności ich stosowania.

Wyraziliśmy również jednoznaczny sprzeciw wobec nierówności traktowania członków izby, poprzez obligatoryjność stosowania „standardów” przez część członków izby, dla których ustanowiono pojęcie podstawowe „architekt”, w stosunku do pominięcia obligatoryjności dla innych członków izby, których czynności zawodowe realizowane są w innych formach prawnych niż określone w ww. pojęciu.

Sprzeciw dotyczył również dążenia do przyjęcia jedynie „Standardów”, jako obowiązującej regulacji, bez obligatoryjnego powiązania z obowiązkowymi i przyjętymi do stosowania przez właściwe organy władzy publicznej wzorem umów dla twórczych prac projektowych, cennikiem / zasadami określania honorarium / wycen prac projektowych architekta, oraz odpowiednią nowelizacją KEZA, wskazanymi w Strategii IARP w zakresie wspólnego modelowania zawodu architekta. Stanowisko powyższe zostało również podtrzymane i ponownie przedstawione przez delegatów SLOIA RP w ramach dyskusji zjazdowej w dniu 11.06.2016r.

 

Projekty uchwał załączone do materiałów zjazdowych dla delegatów, rekomendowane przez KRIA RP, dot. przyjęcia nowelizacji KEZA i „Standardów…” nie były głosowane ze względu na zamknięcie obrad Zjazdu przez Przewodniczącego zjazdu przed rozpoczęciem obrad,
w 2 dniu sesji.

Zakończenie zjazdu było konsekwencją informacji Komisji mandatowej o braku quorum, w godzinie wskazanej w porządku obrad dla drugiego dnia sesji.

 

W podsumowaniu zaistniałej sytuacji zakończenia obrad organu przed wyczerpaniem przyjętego porządku obrad,  kol. Ryszard Gruda Prezes IARP zadeklarował kontynuację prac nad elementami Strategii IARP w zakresie wspólnego modelowania zawodu architekta, poprzez kontynuację prezentacji i przygotowania odpowiednich dokumentów i uchwał na najbliższy budżetowo-programowy zjazd krajowy IARP, planowany na grudzień 2016r.

 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące przebiegu oraz decyzji, jakie zostały podjęte przez XI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd IARP oraz dyskusji I dnia VI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP, zwłaszcza w kontekście stanowiska delegatów oraz Rady SLOIA RP, będą przedmiotem porządku obrad 29 Posiedzenia Rady SLOIA RP, zwołanego na dzień 05.07.2016r., na które serdecznie zapraszamy zainteresowanych ww. sprawami członków izby.

 

 

W imieniu Prezydium Rady SLOIA RP

Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP

Przewodnicząca Rady SLOIA RP, delegat na zjazd krajowy

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →