Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja o systemie e-CRUB

Wejście w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadziło przepisy regulujące zasady i tryb dokonywania wpisów do systemu e – CRUB.

 

Zgodnie z przepisami ustawy osoby, które znalazły się w systemie e-CRUB zostały zwolnione z obowiązku dołączania do projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych oraz kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.

 

W systemie e-CRUB powinny się znaleźć wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia budowlane od dnia 1 stycznia 1995 r. tj. dnia wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (proces transferu danych w toku).

 

UWAGA! Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.,  chcąc uzyskać wpis do e-CRUB, powinny wystąpić do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP z wnioskiem o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych identyfikujących ich uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz dane tej osoby (nie dotyczy to osób, których uprawnienia w oryginale lub odpisie izba posiada).

 

Wniosek o wpisanie do e-CRUB

 

Właściwa OKK przeprowadzi weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku i – w zależności od jej wyniku – przekaże je do GUNB lub wyda decyzję o odmowie ich przekazania do GUNB. Od decyzji odmownej stronie przysługuje prawo odwołania się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →