Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja o nowo opublikowanych Polskich Normach

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Przesyłamy Wam  informację o nowo opublikowanych  Polskich Normach w ostatnich miesiącach.

Przypominamy, że w lipcu 2017 roku  został uruchomiony, dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dostęp do Polskich Norm i na chwilę obecną daje on  możliwość jednoczesnego korzystania z serwisu przez  jedną zalogowaną osobę.

 

Aby skorzystać z zasobów serwisu należy zalogować się do systemu wewnętrznego Izby Architektów (ze strony http://slaska.iarp.pl/ lub strony http://www.izbaarchitektow.pl/ , Zakładka: Zaloguj się – tak jak do pobierania zaświadczeń) i w głównym menu wybrać pkt nr 8 Polskie Normy; następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z członkostwem SLOIA RP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, osoby zainteresowane  opiniowaniem norm w wybranych Komitetach Technicznych prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Informacja o nowo opublikowanych Polskich Normach:

 

 • PN-EN 13587:2016-12 – wersja polska

ICS 75.140, 91.100.50

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

Data publikacji: 2018-02-13

 • PN-EN ISO 18674-3:2018-02 – wersja angielska

ICS 13.080.20, 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych — Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry

Data publikacji: 2018-02-12

 • PN-EN 1852-1:2018-02 – wersja angielska

ICS 23.040.05, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Data publikacji: 2018-02-09

 • PN-EN 62056-6-1:2018-02 – wersja angielska

ICS 17.220.20, 91.140.50

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej — Zespół DLMS/COSEM — Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)

Data publikacji: 2018-02-07

 • PN-EN 13075-1:2016-12 – wersja polska

ICS 75.140, 91.100.50

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie charakteru rozpadu — Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym

Data publikacji: 2018-02-07

 • PN-EN 13075-2:2016-12 – wersja polska

ICS 75.140, 91.100.50

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie charakteru rozpadu — Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

Data publikacji: 2018-02-07

 • PN-EN 13467:2018-02 – wersja angielska

ICS 91.100.60

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin

Data publikacji: 2018-02-07

 • PN-EN ISO 12944-2:2018-02 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 2: Klasyfikacja środowisk

Data publikacji: 2018-02-05

 • PN-EN ISO 12944-3:2018-02 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 3: Zasady projektowania

Data publikacji: 2018-02-05

 • PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 – wersja angielska

ICS 91.120.20

Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Data publikacji: 2018-02-05

 • PN-EN ISO 12944-4:2018-02 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Data publikacji: 2018-02-01

 • PN-EN ISO 12944-7:2018-01 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

Data publikacji: 2018-01-25

 • PN-EN 62561-4:2018-01 – wersja angielska

ICS 91.120.40

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) — Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów

Data publikacji: 2018-01-25

 • PN-EN 12480:2015-07 – wersja polska

ICS 91.140.40

Gazomierze — Gazomierze rotorowe

Data publikacji: 2018-01-25

 • PN-EN ISO 22476-10:2018-01 – wersja angielska

ICS 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Część 10: Badanie sondą wkręcaną

Data publikacji: 2018-01-24

 • PN-EN ISO 12944-1:2018-01 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 1: Ogólne wprowadzenie

Data publikacji: 2018-01-24

 • PN-EN ISO 12944-8:2018-01 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji

Data publikacji: 2018-01-24

 • PN-EN 62561-5:2018-01 – wersja angielska

ICS 91.120.40

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) — Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień

Data publikacji: 2018-01-24

 • PN-EN 16849:2016-11 – wersja polska

75.140;91.100.50

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych — Metoda wagosuszarkowa

Data publikacji: 2018-01-23

 • PN-EN 196-10:2016-07 – wersja polska

Metody badania cementu — Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie

Data publikacji: 2018-01-16

 • PN-EN 62056-5-3:2018-01 – wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej — Zespół DLMS/COSEM — Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM

Data publikacji: 2018-01-15

 • PN-EN 62056-8-5:2018-01 – wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej — Zespół DLMS/COSEM — Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia

Data publikacji: 2018-01-15

 • PN-EN 196-1:2016-07 – wersja polska

Metody badania cementu — Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Data publikacji: 2018-01-12

 • PN-EN 196-3:2016-12 – wersja polska

Metody badania cementu — Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

Data publikacji: 2018-01-12

 • PN-EN 13598-2:2016-09 – wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych

Data publikacji: 2018-01-12

 • PN-B-02151-2:2018-01 – wersja polska

Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Data publikacji: 2018-01-09

 • PN-EN 13398:2017-12 – wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych

Data publikacji: 2017-12-28

 • PN-EN 13399:2017-12 – wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

Data publikacji: 2017-12-28

 • PN-EN 15882-1+A1:2017-12 – wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 1: Przewody wentylacyjne

Data publikacji: 2017-12-21

 • PN-EN 14308:2016-04 – wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Data publikacji: 2017-12-18

 • PN-EN ISO 13264:2017-12 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 206+A1:2016-12 – wersja polska

Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 13126-8:2017-12 – wersja angielska

Okucia budowlane — Okucia do okien i drzwi balkonowych — Część 8: Wymagania i metody badań dotyczące okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 8394-2:2017-12 – wersja angielska

Budynki i budowle — Określanie wytłaczalności kitów — Część 2: Znormalizowane urządzenie badawcze

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 13264:2017-12 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 – wersja polska

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 19085-5:2017-12 – wersja angielska

Obrabiarki do drewna — Bezpieczeństwo — Cześć 5: Pilarki formatowe

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 19085-1:2017-12 – wersja angielska

Obrabiarki do drewna — Bezpieczeństwo — Część 1: Wspólne wymagania

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 206+A1:2016-12 – wersja polska

Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 13126-8:2017-12 – wersja angielska

Okucia budowlane — Okucia do okien i drzwi balkonowych — Część 8: Wymagania i metody badań dotyczące okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 8394-2:2017-12 – wersja angielska

Budynki i budowle — Określanie wytłaczalności kitów — Część 2: Znormalizowane urządzenie badawcze

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 13264:2017-12 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN ISO 19085-2:2017-12 – wersja angielska

Obrabiarki do drewna — Bezpieczeństwo — Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 – wersja polska

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Data publikacji: 2017-12-15

 • PN-EN 14411:2016-09 – wersja polska

Płytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie

Data publikacji: 2017-12-13

 • PN-EN 13145+A1:2012 – wersja polska

Kolejnictwo — Tor — Podkłady i podrozjazdnice drewniane

Data publikacji: 2017-12-13

 • PN-EN 14411:2016-09 – wersja polska

Płytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie

Data publikacji: 2017-12-13

 • PN-EN ISO 13263:2017-12 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości na uderzenie

Data publikacji: 2017-12-12

 • PN-EN ISO 13255:2017-12 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków — Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

Data publikacji: 2017-12-12

 • PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 – wersja polska

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne

Data publikacji: 2017-12-08

 • PN-EN 459-1:2015-06 – wersja polska

Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

Data publikacji: 2017-12-05

 • PN-EN 15316-4-2:2017-06/AC:2017-12 – wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2

Data publikacji: 2017-12-01

 • PN-EN 1504-10:2017-12 – wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności — Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac

Data publikacji: 2017-12-01

 • PN-EN ISO 12569:2017-12 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów — Określanie właściwej szybkości przepływu powietrza w budynkach — Metoda rozcieńczania gazu znacznikowego

Data publikacji: 2017-12-01

 • PN-EN 15534-1+A1:2017-12 – wersja angielska

Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) — Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów

Data publikacji: 2017-12-01

 • PN-EN 14307:2016-04 – wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Data publikacji: 2017-11-30

 • PN-EN 1538+A1:2015-08 – wersja polska

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Ściany szczelinowe

Data publikacji: 2017-11-28

 • PN-EN ISO 13254:2017-11 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych — Metoda badania wodoszczelności

Data publikacji: 2017-11-24

 • PN-EN ISO 13262:2017-11 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie — Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie

Data publikacji: 2017-11-24

 • PN-EN 13588:2017-11 – wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

Data publikacji: 2017-11-23

 • PN-EN 12440:2017-11 – wersja angielska

Kamień naturalny — Kryteria mianownictwa

Data publikacji: 2017-11-23

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →