Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dotycząca wpisu

na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wpis na listę i przyjęcie w poczet członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP następuje poprzez podjęcie uchwały przez Radę Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o wpis do Izby Architektów RP wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

Zawiadomienie o przyjęciu w poczet członków realizowane jest w formie pisemnej na adres zamieszkania lub dla korespondencji, podany we wniosku o wpis do izby wraz z pouczeniem o obowiązku wniesienia opłat z tytułu wpisu na listę członków oraz składki członkowskiej.

Pobranie zaświadczenia o przynależności do Izby będzie możliwe po zarejestrowaniu się w wewnętrznym systemie informatycznym Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, po wpłaceniu na konto SLOIA RP, prowadzone w PKO BP O/Katowice  nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315 kwoty 74,00 PLN z tytułu składki członkowskiej, za miesiąc wskazany w zawiadomieniu oraz 370,00 PLN tytułem wpisu na listę członków.
Zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po dacie uzyskania wpisu na listę architektów, a jeżeli wpis nastąpił pierwszego dnia miesiąca – od tego miesiąca. Wysokość składki w 2015r. wynosi 74 PLN/miesiąc. Zmiany w wysokości składki miesięcznej z tytułu przynależności do izby podejmowane są przez organy krajowe izby. Informacja dotycząca składek członkowskich oraz pozostałych opłat, aktualizowana jest corocznie na stronie internetowej IARP.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r., w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.) członek Izby Architektów winien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków Izby Architektów, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Umowę ubezpieczenia OC ubezpieczający zawiera z wybranym zakładem ubezpieczeń, prowadzącym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W imieniu Krajowej Rady  Izby Architektów RP, uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 marca 2011r. została podpisana nowa umowa ubezpieczeń OC Architektów, członków IARP.
Celem podjęcia polisy należy zalogować się w wewnętrznym systemie informatycznym IARP. Wszystkie ubezpieczenia będą zawierane tylko poprzez wewnętrzny system informatyczny IARP. Architekci, którzy nie dysponują dostępem do komputera lub nie chcą korzystać z systemu informatycznego IARP będą mogli zawierać umowy ubezpieczeniowe za pośrednictwem  biur OIARP na tej samej zasadzie, jakby czynili to z poziomu własnego  komputera. W praktyce oznaczać to będzie, że pracownik biura zaloguje się  (lub przy współudziale architekta stworzy mu konto osobiste) do wewnętrznego  serwisu IARP.
Na indywidualnym koncie architekta i przy jego współudziale pracownik biura dokona wyboru właściwej formy ubezpieczenia i wręczy  architektowi druk przelewu do opłacenia na wskazane w blankiecie konto bankowe.  Po dokonaniu i zaksięgowaniu przez PZU S.A. wpłaty składki, architekci będą mogli wydrukować sobie Certyfikaty ubezpieczenia, per analogiam, jak zaświadczenia o przynależności do izby lub poprosić biuro OIARP o ich  wydrukowanie i przekazanie.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →