Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami

Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

 

Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

 

Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
(W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).

 

Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

Piotr Średniawa Architekt IARP
Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →