Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dla osób starających się o nadanie uprawnień stale lub czasowo zamieszkujących za granicą

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP w Katowicach przypomina, iż postępowanie kwalifikacyjne oraz postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej do projektowania jest postępowaniem administracyjnym, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 4 i 5 Kpa:
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać
w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie
i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

 

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwa należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Katowice:
PKO BP SA
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
lub w kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5.
Opłatę wnosi się w wysokości 17 złotych od każdego pełnomocnictwa.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →