Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SLOIA RP

INFORMACJA
dla członków SLOIA RP, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

W związku z wejściem w życie z dniem 10 sierpnia 2014r. Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768), w ślad za pismem Krajowej Rady Izby Architektów RP l. dz. 246/KRIA/2014/w z dnia 21.08.2014r. oraz Uchwałą nr O-35-IV-2014 KRIA RP z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia wniosku o zmianę danych na liście członków okręgowej izby architektów, informujemy:

Członkowie SLOIA RP, którzy nabyli, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. po 1 stycznia 1995r.), uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i posiadają jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi uzyskane w trybie jw., a dotychczas w zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi byli członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zainteresowani zmianą danych w zakresie posiadanych uprawnień w Izbie Architektów RP, powinni wystąpić z wnioskiem o zmodyfikowanie danych umieszczonych na liście członków, wg wzoru wniosku, określonego na stronie internetowej SLOIA RP.

W stosunku do osób zainteresowanych, którzy złożą wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt posiadania uprawnień, o których mowa powyżej, okręgowa rada izby, na podstawie §7 ust.2 lit.a) w związku z §7 ust.1 Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów (przyjętego Uchwałą nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą nr 2 V Nadzwyczajnego krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętą w Warszawie dnia 1 sierpnia 2014r.), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, będzie podejmowała uchwałę o zmianie danych wskazanych w §3 ust.1 lit.f) Regulaminu jw. tj. danych o uprawnieniach budowlanych, w tym rodzaju uprawnień, ich zakresie oraz dacie ich nabycia.

Nowe zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów RP, określone wg wzoru, przyjętego przez Krajową Radę Izby Architektów RP Uchwałą z dnia 13 sierpnia 2014r., po przyjęciu uchwały rady okręgowej o zmianie danych na liście członków SLOIA RP, będzie uwzględniało dane wynikające z posiadanych uprawnień.
Termin wprowadzenia zmian oraz podejmowanych uchwał w zakresie jw. uzależniony jest od posiedzeń Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →