Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja dla członków SLOIA dot. Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej

W związku z Ogłoszeniem przez Burmistrza Siechnic o organizacji Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej, opublikowaniem Regulaminu Konkursu wraz załącznikami na stronie internetowej Gminy Siechnice,Rada SLOIA RP informuje, iż po zapoznaniu się z ww. dokumentami, a zwłaszcza Załącznikiem nr 13 do Regulaminu Konkursu, określającym Istotne Postanowienia Umowy, zwróciliśmy się do KRIA RP z pismem z dnia 11.06.2014r. z prośbą o zajęcie w trybie niezwłocznym stanowiska w zakresie zgodności zapisów umowy, przewidzianej do podpisania
z projektantem, wyłonionym w procedurze konkursowej i negocjacjach  z Zamawiającym,
z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi IARP, a zwłaszcza przygotowanymi przez Dolnośląską Izbę Architektów RP, omawianymi na III Sprawozdawczo- Wyborczym Krajowym Zjeździe IA RP Standardami wykonywania zawodu architekta, etyką zawodową,Ustawą prawo zamówień publicznych, Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W piśmie jw. SLOIA RP wskazała na szereg zapisów istotnych postanowień Umowy (Załącznik nr 13), które w naszej opinii generują nieuzasadnione ryzyko zawodowe i finansowe projektanta nie dotrzymania warunków umowy, nieuzasadnione ograniczenie przysługującym projektantowi osobistych praw autorskich do utworu, wysokie kary umowne oraz dodatkowe odszkodowania, itp.

Z uwagi na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, o otrzymanej odpowiedzi ze strony KRIA RP niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej SLOIA RP oraz na adresy mailowe członków naszej izby.

Mikołaj Machulik, architekt IARP
Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →