Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja

INFORMACJA
dotycząca zmian w zakresie działania samorządu zawodowego architektów od 10.08.2014r.

W ślad za pismem Krajowej Rady Izby Architektów RP l.dz. 249/KRIA/2014/w z dnia 06.08.2014r., informujemy, iż zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014r., z dniem 10 sierpnia 2014r. w sposób istotny zmieni się zakres członkostwa w Izbie Architektów RP.

Zgodnie z nowymi zapisami art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa od dnia 10 sierpnia 2014r. Izba Architektów RP będzie zrzeszać:
1. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie:
a) do projektowania bez ograniczeń (mgr inż. architekt)
b) do projektowania w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa)
c) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt, inż. architekt)
d) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa, inż. budownictwa)
e) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt)
f) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa)
– uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 oraz z 2014 poz.40 i 768) tzn. uzyskane od dnia 1 stycznia 1995r.
2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności – uzyskane przed wejściem w życie Ustawy prawo budowlane tj. sprzed 1 stycznia 1995r.

W ramach nowych regulacji Izba Architektów RP będzie zobowiązana do przyjęcia w poczet swoich członków, pod warunkiem złożenia i pozytywnego zweryfikowania odpowiedniego wniosku, osoby posiadające uprawnienia:
1. do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
2. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
3. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej, uzyskane od dnia 1 stycznia 1995r., zgodnie z zakresem uprawnień i wykształceniem, jakie było wymagane na dzień wydania decyzji o nadaniu uprawnień.

Izba Architektów RP będzie nadawać uprawnienia budowlane w pełnym zakresie specjalności architektonicznej, zgodnie z nowymi zapisami art.5 ustawy samorządowej, w związku z art.14 ustawy Prawo budowlane tj. w zakresie wskazanym w pkt. I.1.a-f.
Zgodnie z art. 8c ustawy jw. Krajowa Izba Architektów RP została zobowiązana do prowadzenia listy rzeczoznawców budowlanych. Od 10 sierpnia 2014r. Rzeczoznawca budowlany nie będzie już samodzielną funkcją w budownictwie.
W dniu 1 sierpnia 2014r. V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Architektów uchwalił zmiany do regulacji wewnętrznych Izby Architektów, a w tym w Statucie oraz Regulaminie prowadzenia list członków okręgowych izb architektów, w dostosowaniu do przepisów obowiązujących od 10.08.2014r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →