Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja

INFORMACJA
dotycząca przyjmowania nowych członków do SLOIA RP od 10.08.2014r.

Wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zostanie dokonany na podstawie uchwały okręgowej rady, powziętej na wniosek zainteresowanego lub uchwały Krajowej Rady, podjętej w trybie odwoławczym. Wniosek, spis dokumentów oraz danych wymaganych do złożenia wraz wnioskiem, dla wprowadzenia na listę członkowską zgodnie z Regulaminem prowadzenia list członków okręgowych izb architektów, udostępnione będą na stronie internetowej izby. Procedura przyjęcia osoby w poczet członka izby odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Dokumenty złożone przez wnioskodawcę podlegają weryfikacji.

Po dokonaniu wpisu, nowo przyjętych członków obowiązują takie same prawa i obowiązki, jak członków dotychczasowych, również w zakresie wszelkich opłat oraz wysokości składki członkowskiej.

Zgodnie z treścią §3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 11 grudnia 2003r.(Dz. U. Nr 220 poz. 2174) obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie jw. złożyć w Izbie Architektów RP kopię dokumentu polisy ubezpieczeniowej. Polisa nowych członków podlega weryfikacji pod kątem niezbędnych danych i warunków jej obowiązywania.

Pouczenie dla wnioskodawcy:
– zgodnie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji strona może wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych, ewentualnie dostarczyć dodatkowe dowody w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia;
– zgodnie z art. 33 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
– zgodnie z art. 40 §4 KPA strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika doręczeń, w przeciwnym wypadku pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;
– zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
– w przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia lub obowiązku informacyjnego o dokonaniu ubezpieczenia, przeciwko członkowi może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →