Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Zjazd okręgowy

Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez okręgową radę izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go okręgowa rada izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.

 

Okręgowy zjazd izby:

 

  • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
  • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
  • wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
  • odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

 

Delegaci 2018-2022

OBWÓD NR I OBWÓD NR II
1 Kobiela Janusz 13 Buśko Piotr
2 Majewski Jacek 14 Eder Teresa
3 Nestrypke Stanisław 15 Franta Julian
4 Pasternak Marek 16 Franta Piotr
5 Puda Jacek 17 Konopka Zygmunt
6 Rączka Paweł 18 Maryńczuk Paweł
7 Skulimowski Jerzy 19 Mercik Henryk
8 Stawinoga Przemysław 20 Nawrot Grzegorz
9 Then Piotr 21 Średniawa Barbara
10 Wróbel Dorota 22 Średniawa Piotr
11 Wysocki Tomasz  23 Wróbel Walenty
12 Zuber Maciej

 

OBWÓD NR III

 

 

OBWÓD NR IV

24 Piwowarczyk Maciej 30 Duda Andrzej
25 Socha Rafał 31 Hnat Jerzy
26 Wereszczyńska Agnieszka 32 Koczy Marek
27 Witkowski Marek 33 Krych Jacek
28 Woszczyna Ewa 34 Nowak Dariusz
29 Wróblewski Sebastian 35 Paszenda Rafał
36 Pelc Marek
37 Rąbalski Mirosław
38 Rudnicka-Kurzeja Małgorzata
39 Sąsiadek Zbigniew
40 Szewczyk Monika
41 Tkocz Adam
42 Wagner Tomasz
43 Witeczek Jerzy
44 Wolnik Marlena
45 Zubel Henryk

 

 

OBWÓD NR V

 

 

OBWÓD NR VI

46 Fredowicz Danuta 58  Grychowski Janusz
47 Grzybowski Andrzej 59 Grychowski Maciej
48 Jałyński Teobald 60 Heine Aleksandra
49 Kaczmarska Agnieszka 61 Kałużny Krzysztof
50 Knobloch-Bolechowska Jolanta 62 Langer Anita
51 Lipiński Rafał 63 Paleta Dieter
52 Machulik Mikołaj 64 Piątek Ewa
53 Morawiec Anna 65 Piątek Henryk
54 Petrus Krzysztof 66 Pilinkiewicz Małgorzata
55 Piórecka-Karolak Monika 67 Podleski Wojciech
56 Stożek Jerzy 68 Singer-Zemła Jolanta
57 Zając Bożena 69 Skrzypczyk Adam
70 Studniarek Tomasz
71 Wojciechowski Wojciech

 

 

 

Delegaci SLOIA RP na Zjazd Krajowy IARP

1 Duda Andrzej
2 Franta Piotr
3 Jałyński Teobald
4 Machulik Mikołaj
5 Piątek Henryk
6 Pilinkiewicz Małgorzata
7 Podleski Wojciech
8 Średniawa Piotr
9 Then Piotr

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →