Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Zjazd okręgowy

Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez okręgową radę izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go okręgowa rada izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.

 

Okręgowy zjazd izby:

 

  • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
  • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
  • wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
  • odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

 

Delegaci 2014-2018

OBWÓD NR I OBWÓD NR II
1 Kobiela Agnieszka 12 Buśko Piotr
2 Kobiela Janusz 13 Eder Teresa
3 Nestrypke Stanisław 14 Franta Piotr
4 Ptaszkiewicz Andrzej 15 Leśko Jacek
5 Rączka Paweł 16 Maryńczuk Paweł
6 Rostkowski Stanisław 17 Mercik Henryk
7 Stawinoga Przemysław 18 Nawrot Grzegorz
8 Then Piotr 19 Płomecki Arkadiusz
9 Wróbel Dorota 20 Średniawa Piotr
10 Wysocki Tomasz 21 Wróbel Walenty
11 Zawiła Jacek

 

 

OBWÓD NR III

 

 

OBWÓD NR IV

22 Jędrzejkiewicz Zbigniew 28 Duda Andrzej
23 Kopyciak Jerzy 29 Hnat Jerzy
24 Piwowarczyk Maciej 30 Krych Jacek
25 Pytel Adam 31 Młynarska-Nawrotek Beata
26 Witkowski Marek 32 Nowak Dariusz
27 Woszczyna Ewa 33 Pelc Marek
34 Rąbalski Mirosław
35 Sąsiadek Zbigniew
36 Sowiński Grzegorz
37 Student Wojciech
38 Szewczyk Monika
39 Wolnik Marlena
40 Zalewski Krzysztof
41 Zubel Henryk

 

 

OBWÓD NR V

 

 

OBWÓD NR VI

42 Fredowicz Danuta 53 Gorgoń Krzysztof
43 Grzybowski Andrzej 54 Kałużny Krzysztof
44 Jakóbek Jarosław 55 Grychowski Janusz
45 Jałyński Teobald 56 Langer Anita
46 Kaczmarska Agnieszka 57 Niewiadomski Wiesław
47 Knobloch-Bolechowska Jolanta 58 Piątek Ewa
48 Król Rafał 59 Piątek Henryk
49 Machulik Mikołaj 60 Pilinkiewicz Małgorzata
50 Stożek Jerzy 61 Podleski Wojciech
51 Tomanek Michał 62 Singer-Zemła Jolanta
52 Wiktorczyk Marek 63 Studniarek Tomasz
64 Zygmunt Małgorzata

 

 

 

Delegaci SLOIA na Zjazd Krajowy

1 Duda Andrzej
2 Machulik Mikołaj
3 Piątek Henryk
4 Pilinkiewicz Małgorzata
5 Podleski Wojciech
6 Rączka Paweł
7 Średniawa Piotr
8 Zubel Henryk

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →