• Kurs jezyka angielskiego technicznego dla architektów-edycja 2

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  w cyklu:
  „życie i cała reszta”
  zaprasza na kursy języka angielskiego technicznego dla architektów,
  organizowane, specjalnie dla członków SLOIA, przez
  Szkołę Języków Obcych EMPIK.


  Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności komunikowania się i posługiwania językiem angielskim w szerokim zakresie zagadnień technicznych, projektowych związanych z zawodem architekta.
  Celem szczególnym kursu jest poszerzenie słownictwa technicznego, związanego z dziedziną architektoniczno-budowlaną.
  Dzięki znajomości specjalistycznej terminologii rozwijamy jednocześnie umiejętność prowadzenia rozmów i dyskusji na tematy nam bliskie w anglojęzycznych środowiskach projektowych, umiejętność prezentowania i omawiania projektów a także rozumienia fachowej anglojęzycznej dokumentacji technicznej i wszelkich innych branżowych publikacji.


  Kurs odbywać się będzie
  w siedzibie Szkoły Języków Obcych EMPIK
  przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach
  od grudnia lub stycznia
  2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  Zaproponowane terminy zajęć:
  pn./śr. lub śr./pt. - w godzinach 17:40-19:10 lub 19:20-20:50
  (zależnie od ilości chętnych na poszczególne terminy)

  Cena kursu (dla członków SLOIARP): 325 zł za osobę na semestr.

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są poprzez kontakt z:
  SLOIA (tel.: 32 253 01 27 bądź e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl )
  lub bezpośrednio ze Szkołą Języków Obcych Empik
  (tel.: 605 110 175 lub e-mail: adanek@empikschool.com ).


  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP

 • Zaproszenie na szkolenie 03/12/2015: Warsztaty organizacji czasu pracy, poprawy efektywności i motywacji w praktyce architekta z elementami propedeutyki negocjacji

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

   

  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice

  zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,
  środowiska architektów oraz projektantów.


  W cyklu „jazda dowolna” - poświęconym zagadnieniom towarzyszącym naszym zmaganiom zawodowym – odbędą się:

  Warsztaty organizacji czasu pracy, poprawy efektywności i motywacji w praktyce architekta z elementami propedeutyki negocjacji.

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

   

  Celem szkolenia jest nauczenie się lepszego wykorzystania czasu dzięki: umiejętności rozpoznawania własnych priorytetów, technikom zarządzania czasem i lepszej organizacji pracy. Szkolenie zawiera elementy treningu automotywacji, a także przybliża metody radzenia sobie w kontaktach z klientami. Zawiera również podstawowe informacje o zasadach negocjacji oraz wzmacnia ochronę przed podejmowaniem decyzji pod wpływem manipulacji.

   

  Naszym ekspertem będzie Architekt IARP Urszula Szabłowska, która, między innymi, koordynuje program edukacyjny IARP w województwie mazowieckim. Jej zainteresowania to – jak sama o tym pisze - „zwiększanie puli dobra na świecie przez pomaganie i łączenie ludzi, odnajdywanie piękna w zwykłych i niezwykłych rzeczach”. Prywatnie – „żona architekta, matka trojga niearchitektów”.

   

  Szkolenie odbędzie się


  3 grudnia 2015r. (czwartek), w godz. 10.00 – 14.00
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

  Główny prowadzący:
  Arch. IARP Urszula Szabłowska
  Od 20 lat zajmuje się projektowaniem, od 8 lat - informacją i wizerunkiem architekta, prowadzi motywacyjne szkolenia dla architektów w zakresie organizacji pracy, wizerunku i działalności gospodarczej. Jest członkiem Stałej Komisji Wydawniczej IARP, redaktorem informacyjnym IARP oraz redaktorem czasopisma Zawód: Architekt.

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/291

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice

 • Nekrolog

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP

  żegna 

  Architekta


  Adama Mataniak  Rodzinie oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
  składamy wyrazy głębokiego współczucia.


  Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

   

   

  Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności Katowice-Brynów w dniu 27 listopada br. o godz. 12.00 po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz ewangelicki przy ul. Francuskiej.


 • Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 01/12/2015

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz delegatów SLOIA RP na Zjazd Krajowy IARP, na 22 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 01 grudnia 2015r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP


  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • Dodatkowe zajęcia kursu na uprawnienia-odwołane

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbyt małym zainteresowaniem dodatkowymi godzinami kursu, dla osób pragnących poszerzyć posiadane dotychczas uprawienia projektowe, zmuszeni jesteśmy odwołać blok zajęć zaplanowanych na dni 26-27 listopada br. 

   

 • Relacja ze spotkania Przedstawicieli OIA -Kielce 13-14.11.2015r.


  W dniach 13-14 listopada 2015 r., odbyło się w Kielcach spotkanie przedstawicieli Okręgowych Izb Architektów RP.


  Omówiono tak istotne tematy dla środowiska zawodowego architektów jak:

   

  ·         budżet IARP w powiązaniu z programem działania. Dyskutowano nad wzmocnieniem możliwości działań izb okręgowych. Rozważano możliwości zwiększenia budżetów mniejszych izb okręgowych oraz  budżetu przeznaczanego na wspólne przedsięwzięcia. Istotną sprawą jest również wzmocnienie działań po stronie OIA celem zintensyfikowania i wyrównania szans dla obsługi członków we wszystkich okręgach. Z budżetu krajowego finansowana byłaby koordynacja i reprezentacja tych działań. Konieczne jest zwiększenie efektywności zarówno pod względem skutków jak i kosztów funkcjonowania. Zebrani uznali że budżet Izby Architektów jest sprawą istotną dla Jej członków i powinien być przedmiotem dalszych prac przy współudziale przedstawicieli okręgów,

  ·         omówiono problem wysokości składki członkowskiej oraz systemu jej waloryzacji. Zwrócono uwagę na konieczność zamrożenia systemu wzrostu wysokości składki. Podnoszenie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów nie jest wskazane min. ze względu na trudne uwarunkowania rynkowe wykonywania zawodu,

  ·         zaakcentowano konieczność zmiany sposobu funkcjonowania sytemu ubezpieczenia OC.
  Zdecydowana większość obecnych przedstawicieli okręgowych izb uznała za celowe prowadzenie rozmów z różnymi ubezpieczycielami oraz zarekomendowała, aby Małopolska OIA równolegle z działaniami KRIA, kontynuowała rozeznanie możliwości optymalizacji oferty ubezpieczenia OC w ramach pilotażowego programu,

  ·         problem kształcenia architektonicznego - studia I oraz II stopnia. Zwrócono uwagę na pojawiające się sytuacje, kiedy absolwent dowolnych studiów I stopnia rozpoczyna naukę na studiach architektonicznych II stopnia. Ważnym problemem jest również podniesienia jakości nauczania przedmiotów projektowych poprzez wprowadzenie zasady, aby przedmioty projektowe prowadzone były przez doświadczonych praktyków, czynnie wykonujących zawód architekta. W tym kontekście, zmiany wymaga dotychczasowy niekorzystny dla praktyków sposób punktacji prac naukowych na wydziałach architektury,

  ·         sprawa przynależności do IARP architektów posiadających uprawnienia „wykonawcze” wydane przed 1 stycznia 1995 r.,

  ·         wprowadzenie ewidencji wniosków „odrzuconych” w postępowaniach kwalifikacyjnych w celu uniknięcia prób występowania z wnioskiem o kwalifikacje do różnych okręgowych izb architektów,

  ·         konieczność nowego spojrzenia na rolę Konwentów Przewodniczących. Sprawa wymaga analizy formalno-prawnej. Jest istotna dla mobilizacji członków IARP do działania na rzecz Izby oraz do podnoszenie efektywności,

  ·         Prawo budowlane - obszar oddziaływania obiektu. Problemy interpretacyjne. Określenie obszaru oddziaływania w projekcie budowlanym jest kompetencją projektanta, natomiast określenie kręgu stron w postępowaniu administracyjnym jest kompetencją organów A.A-B,

  ·         Warunki techniczne - współczynnik EP w kontekście kolejnego zaostrzania przepisów w tym zakresie.
  Zebrani zgodzili się z tym, że problem ten wymaga pilnego rozwiązania. Obecnie funkcjonujący przepis w tym zakresie jest sprzeczny z interesem społecznym,

  ·         nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - wprowadzająca obligatoryjnie do projektowania technologię BIM. W obecnej formie i trybie wprowadzenie obligatoryjnego systemu BIM jest przedwczesne i szkodliwe,

  ·         Ustawa rewitalizacyjna a zadania projektowe dla architektów. Problem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwrócono uwagę na społeczne koszty wprowadzenia Ustawy rewitalizacyjnej oraz problemy proceduralne z jej realizacją a także brak określenia kompetencji podmiotów uprawnionych do opracowywania programów rewitalizacyjnych,

  ·         Ustawa o ochronie gruntów rolnych,

  ·         Kodeks budowlany i Kodeks urbanistyczny – nowelizacja i aktualizacja stanowiska IARP


  W podsumowaniu, wyłoniono następujące tezy:

  Warunki wykonywania zawodu architekta w świetle obowiązującego prawa działają niekorzystnie na:

  ·         Przestrzenny wizerunek naszego kraju

  ·         Jakość architektury

  ·         Pozycję architekta w procesie inwestycyjnym

  ·         Dewaluację zawodu architekta


  Konieczne są zmiany ustawowe w kierunku, jaki w krajach zachodnich stawia problemy związane z architekturą na właściwym poziomie:

  ·         Konieczność nowelizacji UZP w aspektach:
  • Rażąco niska cena – cenę optymalną można określić na podstawie obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury „z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – instytucje ds. zamówień publicznych tego nie honorują,
  • Obligatoryjność stosowania konkursów w zamówieniach publicznych
  • Rozważenie możliwości skorzystania z dobrego wzorca jakim jest prawo  zamówień publicznych obowiązujące w Niemczech /tak zrobili Rosjanie/.

  ·         Konieczność zmiany Ustawy Prawo Budowlane i zastąpienie pojęcia „specjalność architektoniczna” określeniem „Zawód architekta” wg. wymagań Dyrektywy Europejskiej z 2005r. o wykonywaniu zawodów regulowanych.

  ·         Konieczność zmiany zasad kształcenia w zakresie przygotowania do zawodu architekta poprzez  wprowadzenie jednolitych studiów 5-cio letnich.                              

  ·         Zaostrzenie przestrzegania prawa wobec przypadków wykonywania projektów przez osoby bez odpowiednich uprawnień – do tej pory lekceważonych przez Prokuraturę przy zastosowaniu argumentacji „niskiej szkodliwości społecznej” a w Prawie Budowlanym zagrożonych karą więzienia do 1 roku.

  ·         Zagrożeniem dla swobody wykonywania zawodu architekta w naszym kraju są próby wprowadzenia do UZP obligatoryjności stosowania technik BIM  i CAD promujące korporacje i wielkie firmy wielobranżowe.

  ·         Wnioskujemy o obligatoryjność udziału przedstawicieli IARP w pracach nowej komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego w przypadku jej utworzenia.

   ·        Wnioskujemy o umożliwienie współtworzenia prawa związanego z wykonywaniem zawodu architekta na początkowym etapie tego procesu- a nie jak dotychczas poprzez opiniowanie gotowych aktów prawnych - wymaga to przemodelowania sposobu  tworzenia prawa i zasad udziału środowiska praktyków-architektów reprezentowanych przez samorząd zawodowy - w jego powstawaniu w tym zasad konsultacji i partycypacji społecznej.

  ·         Konieczność doprecyzowania określenia „urbanista” w świetle nowelizowanych aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, rewitalizacją etc.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyska Okręgową Izbę Architektów i było kontynuacją spotkania, które odbyło się 2 października podczas konferencji zorganizowanej przez MPOIA w Krynicy-Zdroju.


  Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali: arch. Małgorzata Pilinkiewicz, arch. Danuta Fredowicz, arch. Mikołaj Machulik, arch. Wojciech Podleski, arch. Henryk Piątek, arch. Ewa Piątek.

 • Zaproszenie na wystawę

 • Informacja-kto może potwierdzać praktykę zawodową kandydatom na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej


  Poniżej zamieszczamy informację przygotowaną przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP arch.Wojciecha Podleskiego dotyczącą potwierdzania praktyki zawodowej do uprawnień w specjalności architektonicznej.

  Czytaj
 • Komunikaty Skarbnika KRIA w sprawie opłat na rok 2016

   

  Szanowni Państwo,

   

  poniżej zamieszczamy komunikaty Skarbnika KRIA dotyczące:

  – wysokości składki członkowskiej w roku 2016 – czytaj;

  – wysokości opłat za wpis na listę członków w roku 2016 – czytaj

 • Stanowisko Mazowieckiej OIA RP w sprawie konkursu w Płocku

   

  Poniżej zamieszczamy stanowisko Mazowieckiej OIA RP OIA RP dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego.

  czytaj

 • Wykaz aktów prawnych do egzaminu-sesja zimowa 2015

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2015, tj. w dniu 11 grudnia 2015 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).

   

  Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.:

  1.do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2.do projektowania bez ograniczeń;
  3.do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4.do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5.do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6.do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

   

  Pobierz wykaz

 • Architektura Roku 2015

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Katowice zapraszają do udziału w Architekturze Roku Województwa Śląskiego 2015.

   

  Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu

 • Komunikat Prezydium Rady SLOIA RP

   

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Z przykrością informujemy, iż w ostatnim czasie do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP wpłynęły informacje o przypadkach podrabiania zaświadczeń o przynależności do Izby.
  Informujemy, iż tego typu proceder jest penalizowany odpowiednimi przepisami kodeksu karnego, zaś Izba, po stwierdzeniu takiego przypadku, każdorazowo składa do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  Przypominamy, że Izba Architektów wydaje zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego członkom, którzy opłacili składki członkowskie, z terminem ważności 6 miesięcy licząc od ostatniego miesiąca, dla którego uiszczono składkę miesięczną.
  Każde zaświadczenie posiada indywidualny nr weryfikacyjny. Zgodność treści zaświadczenia
  o wpisie do izby, wchodzącego w skład dokumentów w procedurze prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, ze stanem faktycznym, można zweryfikować poprzez wpisanie nr weryfikacyjnego do rubryki wskazanej na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl.  
  Czynność ta nie wymaga logowania do systemu IARP.


  Mamy nadzieję, że stwierdzone przypadki występowania nieprawdziwych dokumentów w obiegu prawnym, są incydentalne i nie wpłyną na zaufanie do zawodu architekta jaki wykonujemy.


  W imieniu Prezydium Rady SLOIA RP


  Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

 • Pismo SLOIA w sprawie konkursu projekt Centrum Obsługi Zwiedzającego Muzeum Górnośląskiego

   

  Pismo SLOIA w sprawie konkursu projekt Centrum Obsługi Zwiedzającego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 2.

 • Nowe wzory wniosków

   

  Od dnia 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów:

  – wniosku o pozwolenie na budowę,

  – oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
  budowlane,  

  – decyzji o pozwoleniu na budowę, 

  – zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

   

  Czytaj: Dz.U. 2015 poz. 1146

 • Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane

   

  Przekazujemy informację otrzymaną z Małopolskiej OIA RP do wykorzystania przy sporządzaniu projektu budowlanego, uwzględniającą znowelizowane zapisy Prawa Budowlanego, które weszły w życie 26 czerwca 2015 roku:

   

  pismo przewodnie,

   

  prezentacja,

   

  Komunikat nr MP O1,

   

  Komunikat nr MP O2

 • Opinia Rady SLOIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy Opinię Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie kwalifikacji członków sądu konkursowego.

   

  Czytaj 

 • Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja – aktualizacja

   

  Poniżej zamieszczamy Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury:

  – warunki SPAW'15 – czytaj

   

  Link do formularza: http://studioarcis.pl/formularz

   

  Informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej SARP o/Katowice: 
  http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

 • Ustawa prawo zamówień publicznych - Konsultacje społeczne

   

  Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych:

   

  – stanowisko KRIA – czytaj;

   

  – pismo Rady SLOIA – czytaj;

   

  – pismo Wiceprezesa UZP – czytaj;

   

  Prawo Zamówień Publicznych


 • Protokół z X Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA 28/03/2015

   

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczamy protokół X Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP.

   

  czytaj

 • Porozumienie SLOIA RP – SARP

   

  W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie- członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.


  Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
  Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.


  Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.


  Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i
  kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych,
  którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

  Sygnatariuszami porozumienia zostali:


  – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 


  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

   

   

  Treść porozumienia: czytaj

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1


   

 • Komunikat Małopolskiej OIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy link do strony Małopolskiej OIA RP:

  http://mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/762-mala-nowelizacja-prawa-budowlanego

   

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!

 • Serwis MKiDN na temat prawa autorskiego

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi serwis poświęcony prawu autorskiemu oraz medialnemu.
  W serwisie można znaleźć informacje o obowiązujących oraz przygotowywanych polskich, europejskich i międzynarodowych zmianach legislacyjnych.  Na portalu został zamieszczony także zbiór orzeczeń wydanych przez polskie sądy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego oraz medialnego sformułowane w przystępnej, przyjaznej dla czytelnika formie.

  www.prawoautorskie.gov.pl


 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydaje wiążących interpretacji prawa

   

  Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał „Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich”. W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa. 12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu „Porozumienia…” na stronie internetowej Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu zawierająca między innymi takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”


  Krajowa Rada Izby Architektów RP zwróciła się do Ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do legalności wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”

   

  W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej Rady IARP Minister Robert Dziwiński napisał: „Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Natomiast żaden z aktów prawnych nie nadaje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie takie nie wynika tym bardziej z podpisanego porozumienia”.


  Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zgłoszone wątpliwości upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów - członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane na podstawie dokumentu Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP” nie są wiążące, a powoływanie się na nie następuje na własne ryzyko.

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.