• Zaproszenie na posiedzenie Rady

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, na 9 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 4 listopada o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

   

  Posiedzenie Rady będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • Konkurs na budynek Sądu Rejonowego w Częstochowie-modyfikacja regulaminu

   

   W związku z pismem p. Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie, otrzymanym w dniu 31.20.2014r. informujemy, iż Zamawiający zmodyfikował Regulamin konkursu i Załączniki, w większości przyjmując uwagi wniesione w pismach Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Krajowej Rady IARP, SARP O/Katowice oraz kolegów architektów - członków Komisji Konkursowej. Zmieniono również terminarz konkursu. Wszystkie informacje zawarte są na stronie Zamawiającego www.czestochowa.so.gov.pl


  Poniżej załączamy pismo : p. Dyrektor Sądu Okręgowego oraz podziękowania SLOIA RP dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz wprowadzenia zmian do zapisów procedury konkursowej i realizacji zamówienia.

   

  Pismo z Sądu Okręgowego – czytaj

   

  Pismo SLOIA RP do Sądu Okręgowego – czytaj

   

  Podziękowania SLOIA RP – czytaj

   

  W ślad za informacją ze strony internetowej IARP oraz treści pisma KRIA RP z dnia 28.10.2014r. informujemy, iż w wyniku pism Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 14.10.2014r. oraz 23.10.2014r., dotyczących uchybień warunków wykonywania zawodu architekta w ramach procedury wyłonienia projektanta nowej siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie, Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych.

  W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”, którego Zamawiającym i Organizatorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie, dostrzega uchybienia treści Regulaminu Konkursu oraz Wzoru umowy o prace projektowe. Zastrzeżenia KRIA RP dotyczą m.in. konstrukcji i zakresu przejścia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą oraz postanowień określających warunek udziału w konkursie w zakresie składanej przez uczestników polisy OC. Zastrzeżenia te potwierdzają i poszerzają uzasadnienie uchybień, wskazanych w pismach SLOIA RP kierowanych do KRIA RP oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.


  Z uwagi na nasze zastrzeżenia, prosimy o wnikliwe zapoznawanie się z treścią dokumentacji konkursowej dotyczącej w/w Konkursu, a zwłaszcza zapisów Regulaminu oraz istotnych postanowień umowy, przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w konkursie.

  Ze względu na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, dołożymy starań aby w miarę możliwości jak najszybciej przekazać członkom izby kolejne informacje dotyczące postępowania oraz stanowiska Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


  W załączeniu pismo KRIA z dnia 28.10.2014r. oraz wcześniejsze:

   

  Pismo SARP o/Katowice z dnia 27/10/2014 – czytaj

   

  Pismo KRIA z dnia 28/10/2014 – czytaj

   

  Pismo SLOIA z dnia 23/10/2014 – czytaj

   

  Pismo SLOIA  z dnia 14/10/2014: czytaj

 • “Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” – Konsultacje społeczne:

   

  W ślad za prośbą Przewodniczącego Komisji ds. Legislacji Pana Piotra Andrzejewskiego, skierowaną w dniu 29 października do izb okręgowych, członków Komisji ds legislacji i Rady Legislacyjnej przy KRIA RP, zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków SLOIA RP o przeanalizowanie propozycji uchwały rządowej, wyrażenie opinii i przedstawienie ewentualnych uwag, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki projektowej członków izby, realizowanej w ramach projektów architektoniczno – budowlanych, po nowelizacji i obowiązywania od 1 stycznia 2014r. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz.926) , w którym zmianie uległy: § 148, § 151 ust.1, § 154, § 328, § 329, załącznik nr 1 i nr 2, a w tym odnoszących się w szczególności do wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.

   

  Opinie i uwagi prosimy kierować na adres mailowy slaska@izbaarchitektow.pl do dnia 05.11.2014r. lub na adres legis@izbaarchitektow.pl do dnia 07.11.2014r.
  Na podstawie zgłoszonych opinii zostanie wypracowane stanowisko SLOIA RP, przekazane do Krajowej Rady IARP w odniesieniu do przedstawionego projektu uchwały.

   

  Wszelkie uwagi proszę przesyłać w formie edytowalnej tj. dokument programu Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia pojedyncze, w lewym górnym rogu proszę o podanie imienia i nazwiska wnoszącego uwagi oraz okręgu.


  Z góry dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie uwag i opinii.


  W załączeniu pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21.10.2014r. i projekt uchwały z dnia 14.10.2014r. wraz załącznikiem.


  W imieniu Rady SLOIA RP
  Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

   

  pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  projekt uchwały wraz z załącznikiem

 • Podziękowanie

   

  Szanowni Państwo,

   


  Poniżej zamieszczamy podziękowania dla uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Rady SLOIA RP, które odbyło się 23 października br. w siedzibie SLOIA RP.


  Podziękowanie dla Gości z KRIA i MPOIA-czytaj

   

  Podziękowania dla członków SLOIA RP –czytaj

   

    

 • Zaproszenie na benefis architekta Aleksandra Franty

   

     

   

 • Wykaz aktów prawnych do egzaminu

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej w dniu 12 grudnia 2014 roku.

 • PILNE! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia

   

  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIA RP informuje o zmianie terminu egzaminu na uprawnienia. Nowy termin to 12 grudnia br. 

 • Kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.


  Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.


  W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
  – Ustawa – Prawo Budowlane,
  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  – Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie.

  Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.


  Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30)
  i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).


  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 09.10.2014r. – 14.11.2014r.
  (przerwa w zajęciach 23-31.10.2014r.)


  Nowa, niższa cena za kurs – 1000,00 pln


  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
  (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 7 października br.

 • Zgłoszenie do Nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury

            W imieniu kol. Izabeli Klimaszewskiej Wice Przewodniczącej Komisji Wydawniczej KRIA RP informujemy o zaproszeniu do zgłoszenia kandydatów do dorocznej nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.
   
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2015r.
   
 • Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami


  Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku


  Szanowne Koleżanki i Koledzy !


  Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
  a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
  Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

  Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
  Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
  Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
  w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

  Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
  A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
  Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
  Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
  Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
  w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
  (W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).


  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

  Piotr Średniawa Architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

   

  Załączniki:

  pismo

  program roboczy

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 12 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

   

  Zgodnie z treścią uchwały KRIA nr O-36-IV-2014  z dnia 21.08.2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowalnych
  w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przedmiotowa opłata wynosi:

   

  1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

   

  Opłata w wysokości j/w dotyczy wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, złożonych od dnia 10 sierpnia 2014 roku. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.