• Relacja z VI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP

           W dniach 5 i 6 grudnia 2014r. w Warszawie odbył się VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd IARP. W zjeździe uczestniczyło 7 z 8 delegatów SLOIA RP.
  Porządek obrad obejmował przede wszystkim przedstawienie, omówienie i głosowanie budżetu KIA na rok 2015 oraz programu i strategii dla IARP w obecnej kadencji.
  Reprezentanci SLOIA RP pracowali w komisjach zjazdowych: kol. Małgorzata Pilinkiewicz pełniąc obowiązki Przewodniczącej Komisji uchwał i wniosków, a kol. Paweł Rączka jako członek Komisji Skrutacyjnej.
             Z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP do Komisji Uchwał i Wniosków zostały złożone projekty uchwał:
   – dot. zwolnienia z opłat członkowskich w okresie zawieszenia, którego powodem jest    ciąża i/lub urlop macierzyński, wychowawczy członka IARP (uchwała przyjęta przez zjazd zdecydowaną większością głosów);
  dot. likwidacji zapisu o zawieszeniu stosowania reguły 4.6. Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta (przyjęty jako wniosek do rozpatrzenia przez KRIA).
  Za sukces delegatów SLOIA RP należy uznać przyjętą przez VI Zjazd Krajowy, z inicjatywy naszego okręgu, korektę budżetu, zapewniającą utworzenie i działanie międzyokręgowej komisji monitorowania konkursów i przetargów. Działania Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na tym polu zamówień publicznych zostały już wcześniej zauważone
  i docenione, dzięki czemu będziemy mogli służyć pomocą w pracy takiego zespołu a sami pozyskać wsparcie dla naszych działań. Deklarację o działaniach w tym zakresie potwierdziła już Małopolska Okręgowa Izba Architektów. (Uwaga! Osoby chętne do włączenia się w naszym okręgu w ten bieżący temat  proszone są o kontakt z biurem SLOIA RP).
  Zjazd przyjął również uchwałę o kadencyjności przewodniczących organów, ograniczając ją do 2 kolejnych kadencji.
  Nie została przyjęta przez Zjazd Krajowy propozycja o powrocie do stałej wysokości składki członkowskiej od 2015r. i wynoszącej 70zł miesięcznie.
             Budżet KIA wzbudził wiele wątpliwości oraz emocji. W dyskusji nad uchwałami dotyczącymi budżetu dzielono się uwagami dotyczącymi bezpośrednio jego konstrukcji, pozycji finansowych, jak odpowiadającym im zadaniom, celom i programowi działania organów krajowych w 2015.
             Przedstawiona na Zjeździe Strategia IARP, opracowana przez Wiceprezesa Krajowej Rady Sławomira Żaka, bazowała na 8 punktach, które cytujemy:
  1.    Wznowienie działań legislacyjnych na rzecz zmian (reformy) Ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie konkursów.
  2.    Wprowadzenie do obiegu prawnego IARP standardów:

  umów kontraktowych Architekta (w wersji podstawowej uproszczonej), możliwej do   uszczegóławiania w ramach negocjacji bezpośrednich,

   

  zakresów świadczonych przez Architekta usług, w powiązaniu z honorariami za świadczone przez Architekta usługi, jako dodatkowy zakres działań powiązanych z ww. elementami warunków wykonywania zawodu (umowy, zakres usług, honoraria),

   

  ubezpieczenia zawodowe i dodatkowe ubezpieczenia podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem warunków dostępu do pracy na rynku usług projektowych,

   

  Kodeks Etyki Zawodowej.

   

  3.    Przeprowadzenia powszechnego  szkolenia w IARP w zakresie standardów.
  4.    Zbudowanie systemu  prewencji na poziomie okręgów w zakresie monitorowania:

  stosowanych w zamówieniach publicznych i innych zamówieniach umów kontraktowych Architekta,

   

  wydawanych przez administrację decyzji o pozwoleniach na budowę w odniesieniu do posiadanych uprawnień, w tym: wprowadzenie na poziomie okręgów stosownych komisji zajmujących się warunkami  wykonywania zawodu – przeszkolonych w zakresie przyjętych przez IARP standardów.

   

  5.    Wprowadzenie obligatoryjności ustawicznego szkolenia sędziów konkursowych (członków IARP) w zakresie obowiązujących standardów (ew. przyjęcie zasady powołania w każdym sądzie konkursowym osoby odpowiedzialnej za warunki wykonywania zawodu).
  6.    Wprowadzenia w uchwały budżetowe okręgów |ARP sztywnych kosztów obsługi prawnej w zakresie umów kontraktowych Architekta oraz działań komisji okręgowych w zakresie warunków wykonywania i ochrony zawodu.
  7.    Wprowadzenie w uchwały budżetowe obligatoryjności przeprowadzania ankiet dot. badania kondycji zawodowej Architektów w powiązaniu z zasadami funkcjonowania rynku pracy.
  8.    Wprowadzenie do systemu edukacji na poziomie kształcenia wyższego Architekta elementów standardów zawodowych Architekta.
   
  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Mikołaj Machulik
  Sekretarz Rady SLOIA RP, Architekt IARP
  Delegat na Zjazd Krajowy
 • Zgłoszenie do Nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury

            W imieniu kol. Izabeli Klimaszewskiej Wice Przewodniczącej Komisji Wydawniczej KRIA RP informujemy o zaproszeniu do zgłoszenia kandydatów do dorocznej nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.
   
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2015r.
   
 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.