• Zmiana terminu składania dokumentów do egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin przyjmowania wniosków na uprawnienia do egzaminu w sesji zimowej.

  Dokumenty przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br.

   

 • Pismo Rady SLOIA RP do Prezydenta Miasta Chorzów

   

  Poniżej zamieszczamy pismo Rady SLOIA RP skierowane do Prezydenta Miasta Chorzów dotyczące Konkursu na opracowanie Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie.

   

  czytaj

 • Uroczyste wręczenie uprawnień

   

  W dniu 3 lipca br., w samo południe, w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, odbyło się uroczyste nadanie uprawnień architektom, którzy zdali egzamin.

  Uprawnienia wręczali: Przewodnicząca Rady SLOIA RP arch. Małgorzata Pilinkiewicz oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP arch. Wojciech Podleski.

  Na uroczystości obecny był także Sekretarz Rady arch. Mikołaj Machulik.

  Oprócz uprawnień, architektom wręczany był już tradycyjnie prezent od Izby w postaci wydawnictw związanych z architekturą.

   

  Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

   

  Lista osób, które otrzymały uprawnienia

   

  Galeria

   

 • Komunikat w sprawie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

  Katowice, 04.07.2014r.

   
  Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pragnie gorąco podziękować wszystkim członkom, którzy pomimo krótkiego czasu, aktywnie włączyli się w analizę przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Projektu (wersja podstawowa) Kodeksu urbanistyczno – budowlanego, przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego 16 kwietnia 2014r.” i poświęcili swój cenny czas na wystosowanie uwag i opinii.
  Na podstawie analizy Projektu „Kodeksu…” i nadesłanych uwag, z niepokojem musimy stwierdzić, iż przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego dokument, w wersji z dnia 16.04.2014r., będący wynikiem kilkuletniej pracy jej członków, będący również przedmiotem opiniowania przez reprezentantów środowiska Izby Architektów RP w poprzedniej kadencji, w przedstawionym kształcie, treści i formie jej zapisu nie powinien uzyskać pozytywnej oceny samorządu zawodowego architektów. Dokument „Kodeksu..”, w wersji z dnia 16.04.2014r., jeśli stanie się aktem powszechnie obowiązującego prawa, będzie bardzo negatywnie wpływać na kształtowanie warunków wykonywania i ochrony zawodu architekta, podważając nie tylko rolę jaką pełnimy w całym procesie kreowania i kształtowania przestrzeni, ale istotę naszego uczestnictwa w tych procesach.
  W ocenie Prezydium Rady SLOIA RP, w zebranych materiałach zawarte są uwagi reprezentatywne dla środowiska zawodowego architektów, zarówno dla spraw dotyczących procedur i zagadnień planowania przestrzennego, jak i projektowania kubaturowego obiektów. Uważamy za niezbędne, by przedstawiciele organów krajowych Izby Architektów RP, w ramach spotkań i konsultacji w Komisji Kodyfikacyjnej i Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, przekazali te uwagi autorom dokumentu, celem ich weryfikacji i wprowadzenia stosownych zmian.
  Zebrany materiał z pismem przewodnim został w całości przekazany Krajowej Radzie Architektów RP.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz Rady SLOIA RP

  Uwagi i opinie do „Kodeksu…” można w dalszym ciągu przekazywać bezpośrednio na adres Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego kkpb@transport.gov.pl do 7 lipca 2014r.

 • Sprawozdanie z IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu SLOIA RP

   

  czytaj

   

  Uchwały głosowane podczas Zjazdu dostępne są w Zakładce Uchwały: http://slaska.iarp.pl/sloia/pl.php/strona/386/

   

 • Informacja dot. konkursu w Siechnicach

  Informujemy, że konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej został w dniu 24.6.2014r. unieważniony.
  Jako przyczynę podano, że „konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” (zobacz pismo).

 • Informacja Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  DO WIADOMOŚCI CZŁONKÓW KPOIA RP i pozostałych IZB OKRĘGOWYCH

  W nawiązaniu do wcześniejszego ostrzeżenia o konkursie, na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy  informujemy, że treść protestu oraz bieżącą odpowiedź na korespondencję organizatora konkursu, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej :

  BEZPOŚREDNI LINK:
  http://www.kpoia.iarp.pl/pokaz/ostrzezenie_przed_udzialem_w_konkursie,180  W imieniu Rady
  M. Jodkiewicz

 • Informacja dot. konkursu na opracowanie koncepcji budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach

   

  Informujemy, że w dniu 18.06.2014r. do SLOIA RP pisemną rezygnację z członkostwa
  i przewodniczenia Sądowi Konkursowemu złożył arch.Tomasz Konior.
  Natomiast w dniu dzisiejszym 23.06.2014r. otrzymaliśmy korespondencję z Urzędu Miasta Siechnice dotycząca przedłużenia terminu składania wniosków do udziału w konkursie oraz woli ponownej analizy warunków konkursu (zobacz pismo).

 • Komunikat w sprawie kodeksu urbanistyczno-budowlanego

   

  W związku ze zbliżającym się terminem wnoszenia uwag do tzw. "wersji podstawowej" projektu kodeksu urbanistyczno - budowlanego, prosimy wszystkich naszych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl , najlepiej do 03.07.2014 r., tak abyśmy mogli wnieść je wspólnymi siłami poprzez KRIA RP w przewidzianym przez MIiR czasie (do 07.07.2014 r.).

  Projekt kodeksu wraz z komunikatami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego można pobrać ze strony:

  http://www.mir.gov.pl/budownictwo/komisja_kodyfikacyjna_prawa_budowlanego/strony/start.aspx

   

  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz Rady SLOIA RP

 • Informacja dla członków SLOIA dot. Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej

   

      W związku z Ogłoszeniem przez Burmistrza Siechnic o organizacji Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej, opublikowaniem Regulaminu Konkursu wraz załącznikami na stronie internetowej Gminy Siechnice,Rada SLOIA RP informuje, iż po zapoznaniu się z ww. dokumentami, a zwłaszcza Załącznikiem nr 13 do Regulaminu Konkursu, określającym Istotne Postanowienia Umowy, zwróciliśmy się do KRIA RP z pismem z dnia 11.06.2014r. z prośbą o zajęcie w trybie niezwłocznym stanowiska w zakresie zgodności zapisów umowy, przewidzianej do podpisania
  z projektantem, wyłonionym w procedurze konkursowej i negocjacjach  z Zamawiającym,    
  z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi IARP, a zwłaszcza przygotowanymi przez Dolnośląską Izbę Architektów RP, omawianymi na III Sprawozdawczo- Wyborczym Krajowym Zjeździe IA RP Standardami wykonywania zawodu architekta, etyką zawodową,Ustawą prawo zamówień publicznych, Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
         W piśmie jw. SLOIA RP wskazała na szereg zapisów istotnych postanowień Umowy (Załącznik nr 13), które w naszej opinii generują nieuzasadnione ryzyko zawodowe i finansowe projektanta nie dotrzymania warunków umowy, nieuzasadnione ograniczenie przysługującym projektantowi osobistych praw autorskich do utworu, wysokie kary umowne oraz dodatkowe odszkodowania, itp.


  Z uwagi na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, o otrzymanej odpowiedzi ze strony KRIA RP niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej SLOIA RP oraz na adresy mailowe członków naszej izby.

  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz Rady SLOIA RP

 • Koleżeński Fundusz Zapomogowo- Pożyczkowy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  Powołana została Okręgowa Komisja Samopomocowa SLOIA RP, która rozpoczęła działanie.
  Wszelkie informacje i wnioski dostępne są w zakładce Okręgowa Komisja Samopomocowa.
 • Informacja z III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

   

  Mamy przyjemność poinformować, że na III Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP, zorganizowanym w Warszawie w dniach 30-31.05.2014r., członkowie SLOIA RP: kol. Piotr Franta, kol. Andrzej Duda, kol. Aleksandra Heine, kol. Małgorzata Rudnicka – Kurzeja, kol. Marek Witkowski, kol. Marek Pelz zostali wybrani do organów krajowych IA RP IV kadencji.


  Koledzy Mikołaj Machulik i Marek Witkowski zostali odznaczeni “Złotą Odznaką Honorową IARP” za działalność społeczną na rzecz samorządu architektów.


  Serdecznie gratulujemy członkom SLOIA RP otrzymanych nagród oraz wyboru do organów krajowych Izby Architektów RP, życząc owocnej pracy na rzecz naszego środowiska.

  Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali na zjeździe : Mikołaj Machulik, Henryk Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz, Wojciech Podleski, Paweł Rączka, Piotr Średniawa, Henryk Zubel, biorąc aktywny udział w jego pracach.
  Kol. Mikołaj Machulik został wybrany na Przewodniczącego Komisji Wyborczej, kol. Paweł Rączka uczestniczył w pracach komisji mandatowej, a kol. Henryk Piątek był członkiem Komisji Uchwał i wniosków.

  Sekretariat KIA poinformował, że w trakcie III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów przeprowadzone zostały wybory do Krajowych Organów Izby. Na funkcję Prezesa Krajowej Rady kandydowali Borysław Czarakcziew (MPOIARP) oraz Ryszard Gruda (POOIARP).

  W wyniku głosowania Zjazd powierzył funkcję Prezesa KR IARP Ryszardowi Grudzie.

   

  W skład Krajowej Rady weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
  Krzysztof Ozimek (MAOIARP)
  Piotr Gadomski (WMOIARP)
  Piotr Andrzejewski (WMOIARP)
  Karol Fiedor (WPOIARP)
  Sławomir Żak (DSOIARP)
  Mirosław Hagemejer (LBOIARP)
  Jacek Miller (DSOIARP)
  Andrzej Poniewierka (DSOIARP)
  Piotr Franta (SLOIARP)
  Borysław Czarakcziew (MPOIARP)
  Wojciech Gęsiak (MAOIARP)
  Leszek Horodyski (LUOIARP)

  Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowali Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP), Andrzej Nowak (WPOIARP), Małgorzata Włodarczyk (MPOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącej KKK objęła Małgorzata Włodarczyk.

   

  W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
  Andrzej Duda (SLOIARP)
  Jerzy Uścinowicz (PDOIARP)
  Zbigniew Kowalewski (POOIARP)
  Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP)
  Jerzy Kuźmienko (MAOIARP)
  Andrzej Nowak (MAOIARP)
  Jolanta Zdziech-Naperty (MAOIARP)
  Włodzimierz Wilczewski (DSOIARP)
  Anna Dąbrowska-Sosak (WMOIARP)
  Jacek Nawrocki (MAOIARP)

  Na funkcję Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego kandydował i objął Kazimierz Butelski (MPOIARP).

   

  W skład Krajowego Sądy Dyscyplinarnego weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
  Alicja Bojarowicz (SWOIARP)
  Małgorzata Gruszka (MPOIARP)
  Krzysztof Wolski (MAOIARP)
  Mikołaj Kołacz (MAOIARP)
  Jan Okowiński (MPOIARP)
  Krystyna Kakareko (PDOIARP)
  Przemysław Wierzbicki (WPOIARP)
  Jan Gorgul (LOOIARP)
  Marek Mierzejewski (MAOIARP)
  Marek Witkowski (SLOIARP)
  Małgorzata Kruszko-Szotyńska (POOIARP)
  Magdalena Kozień-Woźniak (MPOIARP)
  Aleksandra Heine (SLOIARP)
  Tadeusz Hołda (WMOIARP)
  Bohdan Krusiewicz (MAOIARP)
  Piotr Byliński (LOOIARP)
  Zenon Nowacki (KPOIARP)
  Małgorzata Rudnicka-Kurzeja (SLOIARP)
  Waldemar Jasiewicz (PDOIARP)

  Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kandydowali Dorota Bujnowska-Cechniak (MAOIARP), Paweł Filipowicz (LOOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącego objął Paweł Filipowicz.

   

  W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
  Zenon Remi (MPOIARP)
  Ewa Rombalska (WMOIARP)
  Andrzej Kasprzak (LBOIARP)
  Marek Pelc (SLOIARP)
  Marek Mikos (MAOIARP)
  Dariusz Anisiewicz (SWOIARP)

  Na funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kandydowała Maria Jankowska-Olbratowska (KPOIARP) oraz Andrzej Pawlik (MAOIARP). W wyniku głosowania funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej objął Andrzej Pawlik.

  W imieniu SLOIA RP gratulujemy wszystkim członkom IA RP, którym powierzono mandat zaufania do pracy i reprezentacji środowiska architektów we władzach krajowych IA RP na lata 2014-2018.

 • Delegaci 2014-2018

  OBWÓD NR I
  1 KOBIELA AGNIESZKA KATARZYNA
  2 KOBIELA JANUSZ ANTONI
  3 NESTRYPKE STANISŁAW LECH
  4 NIKIEL TADEUSZ JACEK
  5 PTASZKIEWICZ ANDRZEJ
  6 RĄCZKA PAWEŁ STANISŁAW
  7 STAWINOGA PRZEMYSŁAW
  8 THEN PIOTR EDWARD
  9 WRÓBEL DOROTA
  10 WYSOCKI TOMASZ DAWID
  11 ZAWIŁA JACEK MAKSYMILIAN

  OBWÓD NR II
  12 BUŚKO PIOTR EDWARD
  13 EDER TERESA MARIA
  14 FRANTA PIOTR
  15 LEŚKO JACEK JERZY
  16 MARYŃCZUK PAWEŁ JAN
  17 MERCIK HENRYK KRZYSZTOF
  18 NAWROT GRZEGORZ
  19 PŁOMECKI ARKADIUSZ JAN
  20 ŚREDNIAWA PIOTR EDWARD
  21 WRÓBEL WALENTY MIKOŁAJ

  OBWÓD NR III
  22 JĘDRZEJKIEWICZ ZBIGNIEW ROBERT
  23 KOPYCIAK JERZY STANISŁAW
  24 PIWOWARCZYK MACIEJ PIOTR
  25 PYTEL ADAM
  26 WITKOWSKI MAREK KAROL
  27 WOSZCZYNA EWA DANUTA

  OBWÓD NR IV
  28 BULA GRZEGORZ ALOJZY
  29 DUDA ANDRZEJ
  30 HNAT JERZY WALDEMAR
  31 KRYCH JACEK ROBERT
  32 MŁYNARSKA-NAWRATEK BEATA JULIA
  33 NOWAK DARIUSZ JAN
  34 PELC MAREK JÓZEF
  35 RĄBALSKI MIROSŁAW ALBERT
  36 SĄSIADEK ZBIGNIEW LESZEK
  37 SOWIŃSKI GRZEGORZ JAN
  38 STUDENT WOJCIECH
  39 SZEWCZYK MONIKA ANNA
  40 WOLNIK MARLENA ANNA
  41 ZALEWSKI KRZYSZTOF ROMAN
  42 ZUBEL HENRYK


  OBWÓD NR V
  43 FREDOWICZ DANUTA ZOFIA
  44 GRZYBOWSKI ANDRZEJ PIOTR
  45 JAKÓBEK JAROSŁAW WACŁAW
  46 JAŁYŃSKI TEOBALD
  47 KACZMARSKA AGNIESZKA
  48 KNOBLOCH-BOLECHOWSKA JOLANTA ANNA
  49 KRÓL RAFAŁ MARIAN
  50 MACHULIK MIKOŁAJ KRZYSZTOF
  51 STOŻEK JERZY WŁADYSŁAW
  52 TOMANEK MICHAŁ MARCIN
  53 WIKTORCZYK MAREK STANISŁAW


  OBWÓD NR VI
  54 GORGOŃ KRZYSZTOF PIOTR
  55 GRYCHOWSKI JANUSZ MARIAN
  56 KAŁUŻNY KRZYSZTOF ANDRZEJ
  57 LANGER ANITA EWA
  58 NIEWIADOMSKI WIESŁAW ANTONI
  59 PALLADO JAN
  60 PIĄTEK EWA MARIA
  61 PIĄTEK HENRYK JERZY
  62 PILINKIEWICZ MAŁGORZATA
  63 PODLESKI WOJCIECH
  64 SINGER-ZEMŁA JOLANTA MARIA
  65 STUDNIAREK TOMASZ LEOPOLD
  66 ZYGMUNT MAŁGORZATA EWA

 • Aplikacja mobilna Warunki Techniczne

  Na stronie http://www.warunkitechniczne.pl/ dostępna jest aplikacja (free) na urządzenia mobilne zawierająca Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aplikacja zawiera m.in. WT - 2013 ze wskazaniem nowych zapisów Łatwość nawigacji po rozdziałach i wygoda w przeglądaniu przepisów jest nieoceniona.
  aplikacja.warunkitechniczne.pl/
  Autorem aplikacji jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2013.762). Informacja o tym znalazła się w zakłądce: PRAWO na portalu Warsztat Architekta.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM  z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2013.926). Informacja o tym wraz z tekstem jednolitym znajduje się w zakładce: PRAWO-Komisja ds Legislacji przy KRIA RP na portalu Warsztat Architekta.

   

   

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 5 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.


  Informujemy, że opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2014 r. wynoszą:


  • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 50 % = 840,- zł.
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 50 % = 840,- zł.
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 30 % = 504,- zł.

   

  Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. W tytule na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty”. (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

   

  Podstawa prawna:
  1. § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.