• Zaproszenie na wystawę arch. Aleksandra Franty

 • Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz delegatów na Krajowy Zjazd IARP, na 10 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 2 grudnia o godz. 16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

   

  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

   

 • Zaproszenie na szkolenie 25.11.2014

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  prowadzi nową edycję szkoleń zawodowych, skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

   


  W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
        Tematem szczególnym szkolenia będą aspekty higieniczne i zdrowotne występujące w procesie projektowania obiektów budowlanych.
       Zagadnienia merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, która przedstawia się nam, jako „europejski lider wyspecjalizowany w produkcji armatury sanitarnej i urządzeń do wyposażenia sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej”. Dodaje też, że jest „liderem pod względem armatury szpitalnej i armatury do kuchni profesjonalnej” (cytaty pochodzą ze stron internetowych firmy).
        Zapytamy, czy przedstawiciele firmy - oferując szeroki wybór produktów, w tym „kompletną gamę poręczy dla osób niepełnosprawnych i siedzisk natryskowych” - zapewnią nam kompleksową pomoc w projektowaniu oraz wyposażeniu obiektów w akcesoria umożliwiające dogodne warunki dostępu i użytkowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przez osoby starsze i niepełnosprawne.


  Szkolenie odbędzie się


  25 listopada 2014r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

   

  Główny prowadzący:
  Mgr inż. Jolanta Szymańska
  Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych.
  Wieloletni kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, autor wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej, uczestnik procedur stanowienia prawa branżowego.
  Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych z listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - uprawnienia bez ograniczeń - działający z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSW.

   


  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/195

   


  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIA RP
  SARP Zarząd O/Katowice

 • Przetarg na prace projektowe Mysłowice

   

  Poniżej zamieszczamy pismo w sprawie przetargu na prace projektowe w Mysłowicach:

   

  czytaj

 • Informacja dot. Komisji ds współpracy z samorządami – ciąg dalszy

   

  Katowice, 10.11.2014r.

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  W sierpniu bieżącego roku zamieściliśmy apel o deklaracje udziału członków izby w Komisji ds. współpracy z samorządami przy radzie okręgowej SLOIA RP.
  Apel ten został ponowiony nie dawno na naszej stronie internetowej. Być może ze względu na okres wakacyjny i dużą ilość innych informacji informacja umknęła uwadze Koleżanek
  i Kolegów. Odzew był bowiem bardzo nikły, co w praktyce uniemożliwia obecnie rozpoczęcie planowych działań. Jako Rada Okręgowa jesteśmy zaniepokojeni tym faktem, tym bardziej, że jest to bardzo istotny element naszej działalności, mający istotne znaczenie dla wszystkich naszych członków.
  Oczywiście w przypadku niepowodzenia tej inicjatywy Rada Okręgowa SLOIA będzie nadal prowadzić intensywne działania w tym obszarze, jednak w zakresie ograniczonym do działań interwencyjnych, bez możliwości podjęcia planowych działań systemowych.
  Dlatego bardzo prosimy raz jeszcze, szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie. Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w sekretariacie Izby (slaska@izbaarchitektow.pl) .
  Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, będące okazją do spotkań z nowo wybranymi władzami samorządowymi w końcu br., sprawa jest już bardzo pilna.
  Jest to jedyna okazja w obecnej kadencji Izby do nawiązania konstruktywnej współpracy
  z nowymi władzami miast i gmin oraz samorządu wojewódzkiego.
  Bardzo liczymy na pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów w planowanym przedsięwzięciu.


  Piotr Średniawa, architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

 • Informacja o wysokości składki członkowskiej w IARP w 2015r.

   

  W ślad za pismem KRIA RP l.dz. 360/KRIA/2014 z dnia 31.10.2014r. informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 3 V Programowo–Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015r. w samorządzie zawodowym architektów, podjętej w dniu 7 grudnia 2013r., oraz na podstawie “Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, KRIA RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2015 na kwotę 74,00zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote i 00/100).

 • Wykaz aktów prawnych do egzaminu

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej w dniu 12 grudnia 2014 roku dostępny jest na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=162

   

 • Zgłoszenie do Nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury

            W imieniu kol. Izabeli Klimaszewskiej Wice Przewodniczącej Komisji Wydawniczej KRIA RP informujemy o zaproszeniu do zgłoszenia kandydatów do dorocznej nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.
   
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2015r.
   
 • Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami


  Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku


  Szanowne Koleżanki i Koledzy !


  Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
  a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
  Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

  Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
  Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
  Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
  w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

  Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
  A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
  Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
  Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
  Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
  w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
  (W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).


  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

  Piotr Średniawa Architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

   

  Załączniki:

  pismo

  program roboczy

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 12 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

   

  Zgodnie z treścią uchwały KRIA nr O-36-IV-2014  z dnia 21.08.2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowalnych
  w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przedmiotowa opłata wynosi:

   

  1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

   

  Opłata w wysokości j/w dotyczy wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, złożonych od dnia 10 sierpnia 2014 roku. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.