• Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA 07/07/2015

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 18 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07 lipca 2015r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP


  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja – aktualizacja

   

  Poniżej zamieszczamy Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury:

  – warunki SPAW'15 – czytaj

   

  Link do formularza: http://studioarcis.pl/formularz

   

  Informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej SARP o/Katowice: 
  http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

 • Ustawa prawo zamówień publicznych - Konsultacje społeczne

   

  Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych:

   

  – stanowisko KRIA – czytaj;

   

  – pismo Rady SLOIA – czytaj;

   

  – pismo Wiceprezesa UZP – czytaj;

   

  Prawo Zamówień Publicznych


 • Protokół z X Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA 28/03/2015

   

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczamy protokół X Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP.

   

  czytaj

 • Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja

   

  Organizatorami przeglądu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich - o/Katowice wraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów.

  Do Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa można zgłaszać prace - dzieła architektoniczne, zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego, jak również zaprojektowane przez twórców z Województwa Śląskiego zrealizowane poza granicami Województwa, których proces budowy został zakończony do momentu zgłoszenia do przeglądu.

  Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury zostaną opublikowane już 3 czerwca 2015r

  http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

   

 • Kodeks Budowlany - konsultacje publiczne

   

  W związku z rozpoczęciem 25 maja br. konsultacji publicznych projektu ustawy Kodeks Budowlany, zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  prosimy wszystkich naszych zainteresowanych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl :

   

  – do 1 czerwca 2015r. dla Rozporządzenia,

  – do 12 czerwca dla  Ustawy dot. gruntów leśnych i rolnych,

  – do 19 czerwca 2015r. dla Kodeksu Budowlanego,

   

  tak abyśmy mogli je wnieść skutecznie przed ostatecznymi terminami MIiR.


  Kodeks Budowlany:
  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272802

  Rozporządzenie:
  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272801  Tym razem proponujemy zainteresowanym również spotkanie robocze w siedzibie SLOIA RP, aby udostępnić dotychczasowe uwagi i stanowiska oraz podzielić się zagadnieniami. Chętnych prosimy o kontakt z biurem SLOIA RP w celu uzgodnienia terminu.


  Jednocześnie Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować za poświęcony czas i włożony wysiłek w poprzednich konsultacjach dotyczących poprzednich nowelizacji aktów prawa. Wszystkie materiały zostały przeanalizowane i przekazane w terminie do KRIA RP.  Mikołaj Machulik, Architekt IARP
  Sekretarz SLOIA RP


  Kodeks Budowlany – czytaj

   

  Rozporządzenie – czytaj

   

  Ustawa dot. gruntów leśnych i rolnych – czytaj

 • Apel projektantów - dot. budynku NBP w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

   

  Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z biura Wielkopolskiej OIA RP – apelem projektantów z Pracowni Architektonicznej 1997 sp. z o.o. - dotyczącym nowych opracowań projektowych dla budynku NBP w Poznaniu przy Al. Niepodległości 12, w związku z ogłoszeniem przetargu.

   

  Koleżanki i Koledzy Architekci!


  W związku z ogłoszeniem przez NBP przetargu na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z dostosowaniem do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku przy Al. Marcinkowskiego 12 w Poznaniu” apelujemy do Was o odstąpienie od składania ofert w tym postępowaniu, gdyż może to prowadzić do naruszenia naszych autorskich praw majątkowych i osobistych.


  W latach 1999 - 2000 nasza Pracownia wykonała kompleksową dokumentację dotyczącą przebudowy i rozbudowy w/w obiektu. Jest to budynek zabytkowy, zlokalizowany w ścisłym centrum Poznania, w strefie ochrony konserwatorskiej. Nasz projekt zawierał kompleksowe, wielobranżowe opracowania. W trakcie budowy prowadziliśmy także nadzór autorski, który w przypadku przebudowy zawsze ma większy wymiar, a w jego trakcie powstało wiele rozwiązań szczegółowych naszego autorstwa.


  Przekazanie majątkowych praw autorskich nie było przedmiotem zawartej umowy. W ocenie obsługującej nas Kancelarii Prawnej Ziemski i Partnerzy Sp. K. nasza pracownia posiada pełne autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji, a członkowie naszego zespołu prawa osobiste. Nie ma technicznych możliwości, aby planowana rozbudowa sytemu klimatyzacji oraz dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej nie naruszały elementów budynku wykonanych na podstawie naszego autorskiego projektu.


  Ewentualne osoby lub firmy projektujące zmiany bez naszej zgody jako ustawowo chronionego autora będą narażać się na restrykcje wynikające zarówno z naruszenia Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i Zasad Etyki Zawodu Architekta Izby Architektów RP.


  Nie jest naszą intencją blokowanie planów inwestora, ani nadużywanie chroniących nas praw. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac w sposób zgodny z art. 67.1.1) b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Z koleżeńskimi pozdrowieniami


  Aleksandra Kornecka - Architekt
  Katarzyna Weiss - Architekt
  Krzysztof Frąckowiak - Architekt
  Piotr Machowiak - Architekt wnętrz
  (Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.)

 • Porozumienie SLOIA RP – SARP

   

  W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie- członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.


  Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
  Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.


  Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.


  Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i
  kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych,
  którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

  Sygnatariuszami porozumienia zostali:


  – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 


  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

   

   

  Treść porozumienia: czytaj

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1


   

 • Ogłoszenie – Śląska Izba Lekarska w Katowicach

   

  Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną od Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

   

  czytaj

 • Informacja SARP w sprawie konkursu na Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku

   

  W związku z wycofaniem się sędziów SARP, jednocześnie członków IARP z sędziowania konkursu Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku organizowanego przez Politechnikę Gdańską z uwagi na zastrzeżenia wobec regulaminu konkursu prosimy o zapoznanie się z treścią pisma ZG SARP i rozważenie ryzyka zawodowego udziału w tym konkursie.


  Mikołaj Machulik, Architekt IARP
  Sekretarz SLOIA RP


  – pismo ZG SARP – czytaj

 • Ostrzeżenie – możliwość naruszenia praw autorskich

   

  W związku z otrzymaniem (za pośrednictwem biura Lubelskiej OIA RP ) informacji od arch. Małgorzaty Wałęgi, członka Lubelskiej OIA  RP, autorki projektu hali użytkowanej na SPRZEDAŻ I SERWIS MASZYN ROLNICZYCH w Świdniku, ostrzegamy przed możliwością naruszenia praw autorskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma – czytaj

 • Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej – Muzeum Narodowe w Krakowie – ciąg dalszy

   

  Poniżej zamieszczamy dalszą korespondencję w przedmiotowej sprawie:

   

  – pismo Rady SLOIA 314/SLOR/2015 – czytaj

   

  – pismo KRIA 312/KRIA/2015/w – czytaj

   

   

  Wcześniejsze pisma:

   

  – pismo Rady Małopolskiej OIA – czytaj

   

  – pismo Krajowej Rady IARP – czytaj

   

 • Informacja w sprawie postępowania dotyczącego projektu osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

   

  Nawiązując do pisma Prezesa Zarządu JTBS sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2015 (w załączeniu) oraz unieważnienia przedmiotowego konkursu i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno-budowlaną zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (Sadowa Góra) w tym samym dniu, pragniemy poinformować, że SLOIA RP wyczerpała formy dialogu z zamawiającym, wskazując jednocześnie możliwości prawidłowego rozwiązania problemu. Zamawiający nie skorzystał z oferowanej pomocy, mimo złożonej deklaracji, unieważniając konkurs i wybierając tryb przetargu.


  W związku z powyższym zwracamy uwagę naszym członkom, że biorąc udział w przedmiotowym przetargu, na własne ryzyko wykonują bezpłatną pracę, w postaci koncepcji będącej składnikiem oferty, którą oceniać będzie komisja przetargowa, składająca się z osób o nieznanych kwalifikacjach, w trybie jawnym, gdyż zgodnie z przepisami każdy dokument stanowiący treść oferty musi zostać podpisany przez wykonawcę. Przyjęta procedura oraz SIWZ budzą wątpliwości SLOIA RP zarówno co do przyjętego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są twórcze prace projektowe, zachowania gwarancji prawidłowej oceny de facto pracy konkursowej i nie zapewnia przyjętych, przy tego typu zamówieniach, standardów oceny złożonych ofert.


  Zgodnie z art.7. p.z.p. zamawiający zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


  Zgodnie z art.29. p.z.p. przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.


  Jednakże w tym przypadku przedmiotem zamówienia jest planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczno-budowlane (art. 110. p.z.p.), a także prawa autorskie (zał. 7 do SIWZ – umowa) do dzieła. Mamy więc do czynienia z zamówieniem publicznym w zakresie działalności twórczej, którego przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 2. p.z.p. w związku z art. 29. p.z.p.).


  Właściwym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z p.z.p. jest więc konkurs, z którego zamawiający, z niezrozumiałych powodów – „przyczyn niezależnych” – zrezygnował, nie podając podstawy prawnej i merytorycznej.
  Unieważnienie nie nastąpiło z powodów kryteriów art. 124 i 93 ust.1 pkt 6) i 7) p.z.p., czyli, że:
  - nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu ;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  SLOIA RP będzie z uwagą śledzić toczące się postępowanie oraz jego skutki, zachowując ustawowo zagwarantowane możliwości wykonania dalszych kroków prawnych.


  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz SLOA RP

   

  – odpowiedź Prezesa Zarządu TJBS na pismo Rady SLOIA RP – czytaj

 • Komunikat Małopolskiej OIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy link do strony Małopolskiej OIA RP:

  http://mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/762-mala-nowelizacja-prawa-budowlanego

   

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!

 • Serwis MKiDN na temat prawa autorskiego

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi serwis poświęcony prawu autorskiemu oraz medialnemu.
  W serwisie można znaleźć informacje o obowiązujących oraz przygotowywanych polskich, europejskich i międzynarodowych zmianach legislacyjnych.  Na portalu został zamieszczony także zbiór orzeczeń wydanych przez polskie sądy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego oraz medialnego sformułowane w przystępnej, przyjaznej dla czytelnika formie.

  www.prawoautorskie.gov.pl


 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydaje wiążących interpretacji prawa

   

  Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał „Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich”. W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa. 12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu „Porozumienia…” na stronie internetowej Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu zawierająca między innymi takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”


  Krajowa Rada Izby Architektów RP zwróciła się do Ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do legalności wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”

   

  W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej Rady IARP Minister Robert Dziwiński napisał: „Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Natomiast żaden z aktów prawnych nie nadaje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie takie nie wynika tym bardziej z podpisanego porozumienia”.


  Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zgłoszone wątpliwości upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów - członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane na podstawie dokumentu Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP” nie są wiążące, a powoływanie się na nie następuje na własne ryzyko.

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.