• Informacja w sprawie postępowania dotyczącego projektu osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

   

  Nawiązując do pisma Prezesa Zarządu JTBS sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2015 (w załączeniu) oraz unieważnienia przedmiotowego konkursu i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno-budowlaną zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (Sadowa Góra) w tym samym dniu, pragniemy poinformować, że SLOIA RP wyczerpała formy dialogu z zamawiającym, wskazując jednocześnie możliwości prawidłowego rozwiązania problemu. Zamawiający nie skorzystał z oferowanej pomocy, mimo złożonej deklaracji, unieważniając konkurs i wybierając tryb przetargu.


  W związku z powyższym zwracamy uwagę naszym członkom, że biorąc udział w przedmiotowym przetargu, na własne ryzyko wykonują bezpłatną pracę, w postaci koncepcji będącej składnikiem oferty, którą oceniać będzie komisja przetargowa, składająca się z osób o nieznanych kwalifikacjach, w trybie jawnym, gdyż zgodnie z przepisami każdy dokument stanowiący treść oferty musi zostać podpisany przez wykonawcę. Przyjęta procedura oraz SIWZ budzą wątpliwości SLOIA RP zarówno co do przyjętego trybu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są twórcze parce projektowe, zachowania gwarancji prawidłowej oceny de facto pracy konkursowej i zapewnienia uczciwej konkurencji.


  Zgodnie z art.7. p.z.p. zamawiający zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


  Zgodnie z art.29. p.z.p. przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.


  Jednakże w tym przypadku przedmiotem zamówienia jest planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczno-budowlane (art. 110. p.z.p.), a także prawa autorskie (zał. 7 do SIWZ – umowa) do dzieła. Mamy więc do czynienia z zamówieniem publicznym w zakresie działalności twórczej, którego przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 2. p.z.p. w związku z art. 29. p.z.p.).


  Właściwym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z p.z.p. jest więc konkurs, z którego zamawiający, z niezrozumiałych powodów – „przyczyn niezależnych” – zrezygnował, nie podając podstawy prawnej i merytorycznej.
  Unieważnienie nie nastąpiło z powodów kryteriów art. 124 i 93 ust.1 pkt 6) i 7) p.z.p., czyli, że:
  - nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu ;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  SLOIA RP będzie z uwagą śledzić toczące się postępowanie oraz jego skutki, zachowując ustawowo zagwarantowane możliwości wykonania dalszych kroków prawnych.


  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz SLOA RP

   

  – odpowiedź Prezesa Zarządu TJBS na pismo Rady SLOIA RP – czytaj

 • Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA 05/05/2015  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, członków Prezydium Zarządu SARP o/Katowice, członków Prezydium KSK przy SARP o/Katowice na 15 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 05 maja 2015r. o godz.17.00 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.


  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz  z porządkiem obrad

 • Spotkanie robocze Grupy V-4, Ustroń, 23 -25.04.2015r.

   

  W dniach 23 – 25 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie robocze grupy V-4 w Ustroniu.
  W spotkaniu organizowanym przez KRIA RP oraz SLOIA RP wzięli udział przedstawiciele Izb Architektów Krajów Grupy Wyszehradzkiej - polskiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i informacji oraz porównanie zakresu usług architekta, wykonywania zawodu i legislacji z tym związanej w poszczególnych krajach V-4 i na tle krajów rozwiniętych EU. Pomimo różnic w organizacji poszczególnych izb i regulacji przepisów budowlanych, efekty i problemy postsowieckiego bloku są podobne – marginalizacja architektów, napór inżynierów. Podpisane zostało memorandum ustalone na poprzednim spotkaniu V-4 w Brnie z założeniem wypracowania wspólnego stanowiska Grupy V-4 w reprezentacji ACE (IARP zawiesiła członkostwo), jak i budowy wspólnego, jednolitego rynku dla usług architektonicznych (promocja dobrych praktyk, konkursy, edukacja, eliminacja barier, harmonizacja procedur i standardów, adekwatne honoraria) w ramach rynku EU.

   
  Jak słusznie zostało zauważone, doświadczenie ze spotkań Grupy V-4 powinno być szeroko udostępnione pozostałym rozwijającym się krajom Europy Środkowej i Wschodniej.


  Obrady zakończyła ożywiona dyskusja w panelu poświęconym technologii BIM. W związku z implementacją dyrektywy unijnej 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, omawiane były szanse i zagrożenia dla architektów. Przedstawiono przykłady zastosowania BIM. Narzędzie szeroko reklamowali przedstawiciele i sprzedawcy firm Graphisoft i Autodesk zaproszeni do dyskusji.


  Rola i znaczenie BIM wydaje się być istotne zwłaszcza na wątłych rynkach usług architektonicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Izby Architektów Grupy V-4 powinny monitorować wdrażanie technologii BIM jak również ocenić, oszacować skutki oraz koszty wprowadzenia, mając na uwadze przede wszystkim interes architekta.


  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz SLOIA RP


  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085105944838836.1073741833.1060001534015944&type=1

   

 • Konsultacje społeczne: Prawo ochrony środowiska i Prawo Zamówień Publicznych

   

  W związku z rozpoczęciem konsultacji publicznych projektów ustaw:
  - prawo ochrony środowiska (POS),
  - prawo zamówień publicznych (PZP),
  prosimy wszystkich naszych zainteresowanych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl , najlepiej do 6 maja 2015r., tak abyśmy mogli wnieść je wspólnymi siłami w przewidzianym dla Izby Architektów czasie.


  Jednocześnie Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować za poświęcony czas i włożony wysiłek w poprzednich konsultacjach dotyczących nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Wszystkie materiały zostały przeanalizowane i przekazane do KRIA RP.

   


  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz SLOIA RP

   

  pliki do pobrania:

  prawo ochrony środowiska

  prawo zamówień publicznych


 • Zaproszenie na szkolenie 05/05/2015 Bielsko-Biała

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice

  rozpoczyna nową edycję szkoleń zawodowych, skierowaną do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się druga edycja (powtórzenie)szkolenia na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tym razem szkolenie odbędzie się w Bielsku – Białej -
  w siedzibie obwodu terytorialnego  SLOIA - w lokalu SARP o/Bielsko-Biała.
  W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres, a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
  Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.


  Szkolenie odbędzie się
  5 maja 2015r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głęboka 16/6 w Bielsku-Białej


  Główny prowadzący:
  mgr inż. Marian Skaźnik
  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży - w tym symulacji CFD.

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/228


  Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice

 • Konkurs na projekt zabudowy wielorodzinnej osiedla Sadowa Góra w Jaworznie-ciąg dalszy

   

  Poniżej zamieszczamy dalszą korespondencję w przedmiotowej sprawie:

   

  – pismo Prezesa Jaworznickiego TBS – czytaj;

   

  – pismo SLOIA z dnia 17 kwietnia br. – czytaj.

 • Komunikat Małopolskiej OIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy link do strony Małopolskiej OIA RP:

  http://mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/762-mala-nowelizacja-prawa-budowlanego

   

 • Wykaz aktów prawnych-sesja letnia 2015

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji letniej 2015, tj. w dniu 12 czerwca 2015 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).

  Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.:

  – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  – do projektowania bez ograniczeń;
  – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  – do projektowania w ograniczonym zakresie;
  – do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

   

  Pobierz

 • Informacja dla zdających ponownie egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

   

  Kandydaci, pragnący uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli poprzednich egzaminów kwalifikacyjnych, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia
  20 kwietnia br., w formie pisemnej do sekretariatu SLOIA RP, chęci ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2015, tj. 12 czerwiec 2015 roku.

   

  wniosek-pobierz

 • Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej – Muzeum Narodowe w Krakowie

   

  Poniżej zamieszczamy pisma dotyczące Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie wystosowane przez:

   

  – Radę Małopolskiej OIA – czytaj

   

  – Krajową Radę Izby Architektów – czytaj   

 • OC Architekta-przypomnienie

   

  Przypominamy, że do 14 kwietnia należy odnowić polisę ubezpieczeniową OC zawodowej architekta.
  Dodatkowe informacje oraz elektroniczny wniosek dostępny jest po zalogowaniu się do systemu IARP (www.izbaarchitektow.pl  Zakładka: Zaloguj się).

 • Relacja z posiedzenia Rady SLOIA RP

   

  7 kwietnia 2015 r. odbyło się 14 posiedzenie Rady SLOIA RP kadencji 2014-2018. Poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu organizacji i przebiegu
  X Sprawozdawczego Zjazdu, realizacji podjętych na zjeździe uchwał, bieżącym sprawom członkowskim i finansowym oraz sprawom konkursów i przetargów.


  X Sprawozdawczy Zjazd SLOIA


  Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować delegatom za czynny udział w okręgowym zjeździe i udzielenie jednomyślnego absolutorium. Frekwencja wyniosła 83%, a oprócz delegatów gościło wielu członków. Na zjeździe przyjęto wszystkie uchwały „statutowe” oraz dwie „zjazdowe” i przekazano kilka wniosków. Stanowisko podjęte uchwałą „zjazdową” dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu na Panteon-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie zostało niezwłocznie przekazane do KRIA RP. Stanowisko SLOIA RP w sprawie kodeksu budowlanego zostało, po konsultacjach okręgowych, przekazane KRIA jeszcze przed zjazdem 25.03.2015r. na odbywającym się posiedzeniu KRIA RP.


  Nowelizacje prawa


  Rada SLOIA RP pragnie jeszcze raz podziękować za poświęcony czas i wysiłek analizie projektu zmian prawa budowlanego. Już w tej chwili czeka nas analiza projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do której zapraszamy i zachęcamy, zwłaszcza w okoliczności zlikwidowanej Izby Urbanistów. Na 13.04.2015r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej przy KRIA RP, które dotyczyć będzie podsumowaniu i analizie obydwu tematów. Przedstawiciele SLOIA RP będą obecni.


  Monitoring konkursów i przetargów.


  W rezultacie korespondencji SLOIA RP i zaistniałych okoliczności przetarg na projekt modernizacji amfiteatru w Siemianowicach Śląskich został unieważniony przez zamawiającego.
  W odpowiedzi na nasze zapytania i sugestie w sprawie przebudowy rynku w Pszczynie otrzymaliśmy bardzo ogólnikowe pismo burmistrza Dariusza Skrobola (w załączeniu), ale jednocześnie duże zainteresowanie i poparcie lokalnych mediów.
  O dalszych etapach będziemy informować.
  Sprawa konkursu na osiedle TBS w Jaworznie. Stanowisko Rady SLOIA RP zostało przekazane i jest jednomyślne. Wpływają rezygnacje sędziów. Oczekujemy odpowiedzi zamawiającego, organizatora konkursu.


  Sprawy członkowskie


  Przyjęto nowych lub przywrócono w prawach członka 23 osoby. Skreślono lub zawieszono 4 członków.

 • Nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   

  W związku z rozpoczęciem konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw prosimy wszystkich naszych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl , najlepiej do 13.04.2015r., tak abyśmy mogli wnieść je wspólnymi siłami w przewidzianym dla Izby Architektów czasie (do 17.04.2015r.)


  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271105/katalog/12282733#12282733

   

  do pobrania

 • Kurs dokształcający

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

  W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
  – Ustawa – Prawo Budowlane,
  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  – Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.


  Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).


  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 16.04.2015r. – 15.05.2015r. (przerwa w zajęciach w dniach 30.04 i 01.05.2015r.)


  Cena za kurs – 1000,00 pln
  (płatność najpóźniej do 16.04.2015r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).


  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 13 kwietnia br.

 • Pismo w sprawie konkursu na projekt zabudowy wielorodzinnej osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

   

  Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącej Rady SLOIA RP arch. Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Sekretarza Rady SLOIA RP arch. Mikołaja Machulika dotyczące konkursu na projekt zabudowy wielorodzinnej osiedla Sadowa Góra w Jaworznie.

   

  czytaj

   

  Dalsza korespondencja:

  rezygnacja

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!

 • Informacja Małopolskiej OIA RP

   

   

  Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Małopolskiej OIA RP dotyczącą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

   

  czytaj

 • Komunikat w sprawie OC

   

  Izba Architektów RP


  Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.


  Informujemy, że od 31 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok 2015/2016. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

  Przypominamy, że zawarcie ubezpieczenie OC zawodowego jest ustawowym obowiązkiem każdego architekta.

  Przypominamy, że zawarcie ubezpieczenie OC zawodowego jest ustawowym obowiązkiem każdego architekta.


  Oznacza to, że każdy architekt, który do 14 kwietnia nie złoży wniosku o ubezpieczenie pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej.


  Staraniem IARP w tym roku udało się wprowadzić nowe rozwiązania do umowy generalnej z PZU. Stwarzają one zupełnie nowe możliwości ochrony działalności zawodowej architektów, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


  Od 31 marca każdy członek IARP składając wniosek o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie mógł jednocześnie złożyć wniosek o ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej / projektowej w wariancie act committed. Ubezpieczenie pracowni będzie można zawrzeć na wyjątkowo korzystnych warunkach, z rabatem w wysokości 50%.


  Przypominamy, że OC pracowni architektonicznej / projektowej gwarantuje skuteczną ochronę w zakresie odpowiedzialności za podwykonawców, której polisa obowiązkowa nie obejmuje.

  Przypominamy, że OC pracowni architektonicznej / projektowej gwarantuje skuteczną ochronę w zakresie odpowiedzialności za podwykonawców, której polisa obowiązkowa nie obejmuje.


  Zawarcie ubezpieczenia OC pracowni na promocyjnych warunkach, będzie możliwe wyłącznie przy składaniu wniosku OC obowiązkowego.


  Dodatkowo każdy architekt, który zdecyduje się zawrzeć OC pracowni na warunkach promocji otrzyma dodatkowe 15% rabatu na OC obowiązkowe. Na tym nie koniec, wybierając sumę gwarancyjną OC Obowiązkowego wyższą, niż w kończącym się roku ubezpieczeniowym, można liczyć jeszcze na 10% zniżki. Suma rabatów w OC obowiązkowym może więc sięgnąć 25%.

   

  Dodatkowo każdy architekt, który zdecyduje się zawrzeć OC pracowni na warunkach promocji otrzyma dodatkowe 15% rabatu na OC obowiązkowe. Na tym nie koniec, wybierając sumę gwarancyjną OC Obowiązkowego wyższą, niż w kończącym się roku ubezpieczeniowym, można liczyć jeszcze na 10% zniżki.


  Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczny wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do systemu IARP. Zapraszamy do składania wniosków od 31 marca.   IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Komunikat Rady

   

  Szanowni Państwo,

   

  poniżej zamieszczamy pisma Rady SLOIA RP oraz SARP o/Katowice dotyczące:

   

  - przetargu w Siemianowicach Śląskich - czytaj;

   

  - zamówienia publicznego w Pszczynie - czytaj.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią pism.

 • Komunikat Rady

   

  27.02.2015r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Rybnika, Pana Piotra Kuczery przedstawiciele Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz SARP o/ Katowice w osobach Przewodniczącej Rady Małgorzaty Pilinkiewicz, Sekretarza Mikołaja Machulika oraz Prezesa Oddziału SARP Katowice uczestniczyli w konferencji prasowej poświęconej prezentacji strategii władz miasta obecnej kadencji.

  Z relacji medialnych:

  http://www.rybnik.com.pl/mobile/article.php?a=26534


 • Spotkania Komisji: ds. Legislacji oraz ds. Ochrony Wykonywania Zawodu

   

   

  24 lutego 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady IARP w Warszawie odbyły się dwa spotkania:
  Komisji Legislacyjnej przy KRIA oraz Komisji ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA.

   

  Komisja Legislacyjna dyskutowała m.in. nad propozycją Małopolskiej Okręgowej IARP w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nowelizacji, opracowany przez Zespół ds. Legislacji przy Radzie MPOIA zawiera propozycję usystematyzowania i uproszczenia projektu budowlanego. Podczas obrad Komisji dyskutowano również nad propozycją nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz skutkami nowelizacji Prawa Budowlanego. 
  Śląską Okręgową IARP reprezentował arch. Mikołaj Machulik – członek Komisji ds. Legislacji z ramienia SLOIA.


  Komisja ds. Ochrony Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA zebrała się po raz pierwszy.

  Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach Komisji oraz nad jej strukturą organizacyjną. Podkreślano znaczenie działań na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu przez architektów, szczególnie w zakresie monitorowania konkursów i przetargów. Śląską Okręgową IARP reprezentowała arch. Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Rady SLOIA.


  W spotkaniu uczestniczyli ponadto:
  - przedstawiciele Krajowej Rady IARP: arch. Sławomir Żak i arch. Piotr Gadomski – Wiceprezesi KRIA, arch. Piotr Franta i arch. Jacek Miller – Członkowie KRIA a także arch. Krzysztof Ozimek – Sekretarz KRIA
  - pozostali przedstawiciele Okręgowych Izb: arch. Marek Tarko (Przewodniczący Małopolskiej OIA), arch. Krzysztof Frąckowiak (Przewodniczący Wielkopolskiej OIA), arch. Krzysztof Nowak (Mazowiecka OIA), arch. Andrzej Małek (Podkarpacka OIA), arch. Aleksander Furmanek (Kujawsko-Pomorska OIA) oraz arch. Michał Staszewski i arch. Janusz Gujski (Pomorska OIA).

  Informacja pochodzi ze strony Małopolskiej OIA RP: http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/749-dwa-spotkania-w-siedzibie-kria

   

 • Obwieszczenie o zwołaniu X Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA RP

 • Serwis MKiDN na temat prawa autorskiego

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi serwis poświęcony prawu autorskiemu oraz medialnemu.
  W serwisie można znaleźć informacje o obowiązujących oraz przygotowywanych polskich, europejskich i międzynarodowych zmianach legislacyjnych.  Na portalu został zamieszczony także zbiór orzeczeń wydanych przez polskie sądy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego oraz medialnego sformułowane w przystępnej, przyjaznej dla czytelnika formie.

  www.prawoautorskie.gov.pl


 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydaje wiążących interpretacji prawa

   

  Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał „Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich”. W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa. 12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu „Porozumienia…” na stronie internetowej Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu zawierająca między innymi takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”


  Krajowa Rada Izby Architektów RP zwróciła się do Ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do legalności wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”

   

  W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej Rady IARP Minister Robert Dziwiński napisał: „Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Natomiast żaden z aktów prawnych nie nadaje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie takie nie wynika tym bardziej z podpisanego porozumienia”.


  Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zgłoszone wątpliwości upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów - członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane na podstawie dokumentu Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP” nie są wiążące, a powoływanie się na nie następuje na własne ryzyko.

 • Ostrzeżenie-możliwość naruszenia praw autorskich

   

  W związku z otrzymaniem informacji od arch. Witolda Milewskiego, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, będącego autorem projektu odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, ostrzegamy przed możliwością naruszenia praw autorskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma (czyt.).
  Zwracamy również uwagę, iż przywołana w tekście firma Arcus s.c. jest firmą z Poznania.

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.