• Informacja

   
  INFORMACJA
  dotycząca zmian w zakresie działania samorządu zawodowego architektów od 10.08.2014r.


  W ślad za pismem Krajowej Rady Izby Architektów RP l.dz. 249/KRIA/2014/w z dnia 06.08.2014r., informujemy, iż zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014r., z dniem 10 sierpnia 2014r. w sposób istotny zmieni się zakres członkostwa w Izbie Architektów RP.

  Zgodnie z nowymi zapisami art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa od dnia 10 sierpnia 2014r. Izba Architektów RP będzie zrzeszać:
  1. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie:
  a) do projektowania bez ograniczeń (mgr inż. architekt)
  b) do projektowania w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa)
  c) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt, inż. architekt)
  d) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa, inż. budownictwa)
  e) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt)
  f) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa)
  - uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 oraz z 2014 poz.40 i 768) tzn. uzyskane od dnia 1 stycznia 1995r.
  2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności – uzyskane przed wejściem w życie Ustawy prawo budowlane tj. sprzed 1 stycznia 1995r.

  W ramach nowych regulacji Izba Architektów RP będzie zobowiązana do przyjęcia w poczet swoich członków, pod warunkiem złożenia i pozytywnego zweryfikowania odpowiedniego wniosku, osoby posiadające uprawnienia:
  1. do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
  2. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
  3. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej, uzyskane od dnia 1 stycznia 1995r., zgodnie z zakresem uprawnień i wykształceniem, jakie było wymagane na dzień wydania decyzji o nadaniu uprawnień.


  Izba Architektów RP będzie nadawać uprawnienia budowlane w pełnym zakresie specjalności architektonicznej, zgodnie z nowymi zapisami art.5 ustawy samorządowej, w związku z art.14 ustawy Prawo budowlane tj. w zakresie wskazanym w pkt. I.1.a-f.
  Zgodnie z art. 8c ustawy jw. Krajowa Izba Architektów RP została zobowiązana do prowadzenia listy rzeczoznawców budowlanych. Od 10 sierpnia 2014r. Rzeczoznawca budowlany nie będzie już samodzielną funkcją w budownictwie.
  W dniu 1 sierpnia 2014r. V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Architektów uchwalił zmiany do regulacji wewnętrznych Izby Architektów, a w tym w Statucie oraz Regulaminie prowadzenia list członków okręgowych izb architektów, w dostosowaniu do przepisów obowiązujących od 10.08.2014r.

 • Informacja

   

  INFORMACJA
  dotycząca przyjmowania nowych członków do SLOIA RP od 10.08.2014r. 


   

  Wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zostanie dokonany na podstawie uchwały okręgowej rady, powziętej na wniosek zainteresowanego lub uchwały Krajowej Rady, podjętej w trybie odwoławczym. Wniosek, spis dokumentów oraz danych wymaganych do złożenia wraz wnioskiem, dla wprowadzenia na listę członkowską zgodnie z Regulaminem prowadzenia list członków okręgowych izb architektów, udostępnione będą na stronie internetowej izby. Procedura przyjęcia osoby w poczet członka izby odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Dokumenty złożone przez wnioskodawcę podlegają weryfikacji.

  Po dokonaniu wpisu, nowo przyjętych członków obowiązują takie same prawa i obowiązki, jak członków dotychczasowych, również w zakresie wszelkich opłat oraz wysokości składki członkowskiej.

  Zgodnie z treścią §3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 11 grudnia 2003r.(Dz. U. Nr 220 poz. 2174) obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie jw. złożyć w Izbie Architektów RP kopię dokumentu polisy ubezpieczeniowej. Polisa nowych członków podlega weryfikacji pod kątem niezbędnych danych i warunków jej obowiązywania.

  Pouczenie dla wnioskodawcy:
  – zgodnie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji strona może wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych, ewentualnie dostarczyć dodatkowe dowody w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia;
  – zgodnie z art. 33 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
  – zgodnie z art. 40 §4 KPA strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika doręczeń, w przeciwnym wypadku pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;
  – zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
  – w przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia lub obowiązku informacyjnego o dokonaniu ubezpieczenia, przeciwko członkowi może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

   

  Nowy wniosek o wpis do Izby:

   

  wniosek word

   

  wniosek pdf

   

 • Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami


  Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku


  Szanowne Koleżanki i Koledzy !


  Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
  a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
  Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

  Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
  Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
  Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
  w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

  Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
  A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
  Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
  Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
  Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
  w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
  (W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).


  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

  Piotr Średniawa Architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

   

  Załączniki:

  pismo

  program roboczy

 • Wyjazd Architektów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich-wrzesień/październik 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z organizowaną przez naszą Koleżankę, arch. Maję Fiszer-Blachowicz, członka Wielkopolskiej OIA RP wycieczką dla architektów do Zjednoczonych Emiratów Arabskkich w dniach od 29 września do 3 października 2014 roku.

  Szczegółowy program wyjazdu dostępny jest na stronie www.wyjazdyarchitektow.pl
  Program jest tak samo intensywny jak w roku 2013 i mamy nadzieje, ze również spotka się
  z dużym Państwa zainteresowaniem.

  Zgłoszenia prosimy przekazywać bezpośrednio:

  Telefon: +971553368270
  Email: wyjazdyarchitektow@wp.pl
  www.wyjazdyarchitektow.pl

  Informujemy, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP objęła patronatem organizację tego wyjazdu.

 • KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH

   

  Informujemy, że w dniu 4.08.2014 ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenów położonych w centrum miasta nad jeziorem Niegocin.

  Całość terenów objętych konkursem obejmuje obszar pomiędzy jeziorem Niegocin od południa, Kanałem Giżyckim od zachodu, ulicą Kolejową od strony północnej oraz ulicą Pasaż Portowy od wschodu. W ramach terenów objętych konkursem, wskazany został teren wymagający szczegółowego opracowania urbanistyczno-architektonicznego. Mamy tu na myśli rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne terenu plaży miejskiej w Giżycku, obiektów Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych i ciągów komunikacyjnych w obrębie całego opracowania.

  Celem konkursu jest uzyskanie nowej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej oraz uzyskanie spójnej koncepcji architektoniczno-przestrzennej, pozwalającej na realizację zabudowy zarówno na terenach należących do gminy, jak i na nielicznych działkach należących do inwestorów prywatnych z uwzględnieniem możliwości etapowania, uzyskanie rozwiązań komunikacyjnych
  z podziałem na ruch pieszy, ścieżki rowerowe, komunikację kołową dla całego obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

  Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej przez autora bądź autorów najlepszej pracy w wyniku zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

  Termin składania prac konkursowych mija 21 października 2014 o godz. 20.00.
  Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 29 października 2014 r.

  Organizatorem konkursu na zlecenie Miasta Giżycka jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

  Wszelkie pytania oraz same prace konkursowe należy kierować do olsztyńskiego oddziału SARP.

  Zgłoszone prace oceniać będzie 8-osobowy sąd konkursowy: przewodniczący Włodzimierz Mucha architekt SARP O/Warszawa, sędzia referent: Małgorzata Zyskowska architekt SARP O/Olsztyn, Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta Giżycka, Anita Chmielewska Architekt Miejski Miasta Giżycka, Jerzy Walasek architekt z ramienia Zamawiającego, Marek Minikowicz inżynier z ramienia Zamawiającego, Wojciech Gadomski architekt SARP O/Olsztyn, Andrzej Kwieciński architekt SARP O/Wybrzeże.

  Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach www.olsztyn.sarp.org.pl oraz www.bip.gizycko.pl

   

  Kontakt do SARP o/Olsztyn:

  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  Oddział w Olsztynie
  Ul. Kołłątaja 14
  10-034 Olsztyn
  Tel./Fax. (89)527 33 57
  e-mail: olsztyn@sarp.org.pl
  www.olsztyn.sarp.org.pl
 • Uwaga! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej

   

  W związku z koniecznością zmiany terminu egzaminu ze względu na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP odbywający się w tym samym terminie, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego w sesji zimowej jest ustalony na dzień 28 listopada br.

 • Zmiana terminu składania dokumentów do egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin przyjmowania wniosków na uprawnienia do egzaminu w sesji zimowej.

  Dokumenty przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br.

   

 • Koleżeński Fundusz Zapomogowo- Pożyczkowy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  Powołana została Okręgowa Komisja Samopomocowa SLOIA RP, która rozpoczęła działanie.
  Wszelkie informacje i wnioski dostępne są w zakładce Okręgowa Komisja Samopomocowa.
 • Aplikacja mobilna Warunki Techniczne

  Na stronie http://www.warunkitechniczne.pl/ dostępna jest aplikacja (free) na urządzenia mobilne zawierająca Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aplikacja zawiera m.in. WT - 2013 ze wskazaniem nowych zapisów Łatwość nawigacji po rozdziałach i wygoda w przeglądaniu przepisów jest nieoceniona.
  aplikacja.warunkitechniczne.pl/
  Autorem aplikacji jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2013.762). Informacja o tym znalazła się w zakłądce: PRAWO na portalu Warsztat Architekta.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM  z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2013.926). Informacja o tym wraz z tekstem jednolitym znajduje się w zakładce: PRAWO-Komisja ds Legislacji przy KRIA RP na portalu Warsztat Architekta.

   

   

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 28 listopada 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

   

  Ze względu na wejście w życie z dniem 10 sierpnia 2014r. Ustawy z dnia 9 maja 2014r.
  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2014 poz. 768) zmieniają się zasady obliczania wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych.
  O wysokości opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ze strony organów krajowych izby.

    • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.