• Zaproszenie na posiedzenie Rady SLOIA RP 01/09/2015

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 19 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 01 września 2015r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • Nowe wzory wniosków

   

  Od dnia 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów:

  – wniosku o pozwolenie na budowę,

  – oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
  budowlane,  

  – decyzji o pozwoleniu na budowę, 

  – zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

   

  Czytaj: Dz.U. 2015 poz. 1146

 • Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane

   

  Przekazujemy informację otrzymaną z Małopolskiej OIA RP do wykorzystania przy sporządzaniu projektu budowlanego, uwzględniającą znowelizowane zapisy Prawa Budowlanego, które weszły w życie 26 czerwca 2015 roku:

   

  pismo przewodnie,

   

  prezentacja,

   

  Komunikat nr MP O1,

   

  Komunikat nr MP O2

 • Opinia Rady SLOIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy Opinię Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie kwalifikacji członków sądu konkursowego.

   

  Czytaj 

 • Śląski Przegląd Architektury – SPAW ‘15 druga edycja – aktualizacja

   

  Poniżej zamieszczamy Warunki drugiej edycji Śląskiego Przeglądu Architektury:

  – warunki SPAW'15 – czytaj

   

  Link do formularza: http://studioarcis.pl/formularz

   

  Informacje zostały również umieszczone na stronie internetowej SARP o/Katowice: 
  http://www.sarp.katowice.pl/slaski_Przeglad_Architektury___SPAW_15.html

 • Ustawa prawo zamówień publicznych - Konsultacje społeczne

   

  Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych:

   

  – stanowisko KRIA – czytaj;

   

  – pismo Rady SLOIA – czytaj;

   

  – pismo Wiceprezesa UZP – czytaj;

   

  Prawo Zamówień Publicznych


 • Protokół z X Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA 28/03/2015

   

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczamy protokół X Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP.

   

  czytaj

 • Porozumienie SLOIA RP – SARP

   

  W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie- członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.


  Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
  Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.


  Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.


  Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i
  kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych,
  którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

  Sygnatariuszami porozumienia zostali:


  – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 


  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

   

   

  Treść porozumienia: czytaj

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1


   

 • Komunikat Małopolskiej OIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy link do strony Małopolskiej OIA RP:

  http://mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/762-mala-nowelizacja-prawa-budowlanego

   

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!

 • Serwis MKiDN na temat prawa autorskiego

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi serwis poświęcony prawu autorskiemu oraz medialnemu.
  W serwisie można znaleźć informacje o obowiązujących oraz przygotowywanych polskich, europejskich i międzynarodowych zmianach legislacyjnych.  Na portalu został zamieszczony także zbiór orzeczeń wydanych przez polskie sądy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego oraz medialnego sformułowane w przystępnej, przyjaznej dla czytelnika formie.

  www.prawoautorskie.gov.pl


 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydaje wiążących interpretacji prawa

   

  Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał „Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich”. W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa. 12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu „Porozumienia…” na stronie internetowej Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu zawierająca między innymi takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”


  Krajowa Rada Izby Architektów RP zwróciła się do Ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do legalności wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”

   

  W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej Rady IARP Minister Robert Dziwiński napisał: „Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Natomiast żaden z aktów prawnych nie nadaje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie takie nie wynika tym bardziej z podpisanego porozumienia”.


  Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zgłoszone wątpliwości upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów - członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane na podstawie dokumentu Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP” nie są wiążące, a powoływanie się na nie następuje na własne ryzyko.

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.