• Życzenia wielkanocne

 • Informacja

  Informujemy, że organy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP IV kadencji ukonstytuowały się. Informacja o składach poszczególnych organów znajduje się w zakładce „schemat organizacji”.
  http://slaska.iarp.pl/sloia/pl.php/kategoria/schemat%20organizacji/


  Wkrótce również , zgodnie z przyjętymi już uchwałami i regulaminami Rady SLOIA III kadencji, powołana zostanie Okręgowa Komisja Samopomocowa. Celem jej będzie rozpatrywanie wniosków o pożyczki i zapomogi losowe. Wraz z powołaniem OKS udostępnione zostaną, przygotowane już, niezbędne dokumenty umożliwiające składanie wniosków. Prosimy śledzić informacje na bieżąco.

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 18 (piątek) i 21 (poniedziałek) kwietnia br. biuro Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP będzie nieczynne. 
 • Zaproszenie na posiedzenie Rady 22 kwietnia br.

  Zaproszenie
 • Kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  Program kursu obejmował będzie omówienie ponad 50 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

  W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
  – Ustawa – Prawo Budowlane,
  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  – Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie.

  Wykładowcami, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.


  Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30)

  i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).


  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 24.04.2014r. – 23.05.2014r.


  Nowa, niższa cena za kurs – 1000,00 pln

   
  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
  (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 18 kwietnia br.

 • Komunikat Rady Okręgowej SLOIA RP

  W dniu 31 marca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej SLOIA RP w kadencji 2014-2018.

   

  Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:
  - Przewodnicząca: arch. Małgorzata Pilinkiewicz;
  - Wiceprzewodniczący: arch. Piotr Średniawa, arch. Henryk Zubel;
  - Skarbnik: arch. Danuta Fredowicz;
  - Sekretarz: Mikołaj Machulik;
  - Członkowie: arch. Krzysztof Gorgoń, arch. Zbigniew Jędrzejkiewicz, arch. Beata Młynarska-Nawratek, arch. Stanisław Nestrypke, arch. Henryk Piątek, arch. Arkadiusz Płomecki.


  Na posiedzeniu m.in.:
  - omawiano organizację zespołów roboczych współpracujących z Radą w tematach przedstawionych na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 marca 2014 r. (szkolenia, edukacja, prewencja, prawo, współpraca z uczelniami wyższymi, forum rzeczoznawców, forum architektów urzędników, itp.);
  - omawiano odświeżenie formy i zakresu informacji, w tym strony internetowej SLOIA RP, oraz bieżącej komunikacji z członkami izby;
  - postanowiono o konieczności sformułowania zasad udzielania rekomendacji kolegom
  i koleżankom ubiegającym się o członkostwo w komisjach powoływanych przy samorządach terytorialnych i administracji rządowej (np. komisjach architektoniczno-urbanistycznych i innych, których przedmiotem opinii jest ocena prac architekta) oraz dla osób, aplikujących do uzyskania tytułu biegłego sądowego;
  - omawiano dalszą współpracę z Biblioteką Śląską w cyklu „Twórcy Architektury Śląskiej - Portrety”;
  - wystosowano pismo do Prezydenta Miasta Katowic Pana Piotra Uszoka z informacją dotyczącą wyborów nowych władz SLOIA RP w kadencji 2014-2018 oraz spraw dotyczących reprezentacji samorządu zawodowego i współpracy z organami samorządu terytorialnego, w tym udzielanych rekomendacji przez SLOIA RP. Wskazano również za konieczne i bardzo istotne wspólne przeanalizowanie roli Architekta Miasta, jako wiodącej instytucji, a nie osoby, w realizacji systemowej polityki przestrzennej, tak aby oprócz roli doradczej spełniał rolę inicjującą
  i koordynującą zadania przestrzenne w aspekcie rozwoju miasta i regionu.
  - wystosowano pismo do redakcji „Polityki” w sprawie zaproszenia SLOIA RP do zgłoszenia kandydatów do Nagrody Architektonicznej POLITYKI;
  - uchwałami przyjęto 10 nowych członków do naszego samorządu, jednego przywrócono
  w prawach członka, jednego zawieszono w prawach członka.
  W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady. Następne posiedzenie ustalono na 22 kwietnia 2014 r.

 • Podziękowanie i informacja o zjeździe

  Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP serdecznie dziękuje wszystkim delegatom za udział w IV Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe, który odbył się w sobotę 29 marca 2014 r. Frekwencja wyniosła 95%. Była rekordowa i utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie przez cały, długi czas Zjazdu.

  Na kolejną, IV kadencję do organów SLOIA wybraliśmy wspólnie spośród naszych członków następujące osoby:


  - Przewodniczącą Rady SLOIA RP została kol. arch. Małgorzata Pilinkiewicz;
  - w skład Rady SLOIA RP weszli: kol. arch. Piotr Średniawa, kol. arch. Henryk Zubel, kol. arch. Mikołaj Machulik, kol. arch. Danuta Fredowicz, kol. arch. Krzysztof Gorgoń, kol. arch. Zbigniew Jędrzejkiewicz, kol. arch. Beata Młynarska-Nawratek, kol. arch. Stanisław Nestrypke, kol. arch. Henryk Piątek, kol. arch. Arkadiusz Płomecki;
  - Przewodniczącym OKR SLOIA RP został kol. arch. Piotr Then;
  - w skład OKR SLOIA weszli: kol. arch. Ewa Woszczyna, kol. arch. Dariusz Nowak, kol. arch. Wojciech Student, kol. arch. Wiesław Niewiadomski;
  - Przewodniczącym OKK SLOIA RP został kol. arch. Wojciech Podleski;
  - w skład OKK SLOIA weszli:, kol. arch. Piotr Franta, kol. arch. Andrzej Grzybowski, kol. arch. Jan Pallado, kol. ach. Maciej Piwowarczyk , kol. arch. Tomasz Studniarek, kol. arch. Michał Tomanek, kol. arch. Jerzy Witeczek, kol. arch. Dorota Wróbel, kol. arch. Walenty Wróbel; 
  - Przewodniczącym OSD SLOIA RP został kol. arch. Teobald Jałyński;
  - w skład OSD SLOIA RP weszli: kol. arch. Teresa Eder, kol. arch. Jarosław Jakóbek, kol. arch. Włodzimierz Jędrzejczak, kol. arch. Krzysztof Kałużny, kol. arch. Jolanta Knobloch- Bolechowska, kol. arch. Agnieszka Kobiela, kol. arch. Piotr Kozłowski, kol. arch. Ewa Piątek, kol. arch. Jolanta Singer-Zemła, kol. arch. Monika Szewczyk, kol. arch. Tomasz Wysocki, kol. arch. Adam Zgraja.
  - Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został kol. arch. Janusz Grychowski;
  Nowo wybrane organy mają 14 dni na ukonstytuowanie się.

  Delegatami na Zjazd Krajowy IARP zostali: kol. arch. Andrzej Duda, kol. arch. Mikołaj Machulik, kol. arch. Henryk Piątek, kol. arch. Małgorzata Pilinkiewicz, kol. arch. Wojciech Podleski, kol. arch. Paweł Rączka, kol. arch. Piotr Średniawa, kol. arch. Henryk Zubel.

   

  Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!

 • Komunikat Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie OC

  Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.

  Informujemy, że od 20 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia.

  Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest ustawowym, corocznym obowiązkiem każdego architekta.

  WAŻNE: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można zawierać ubezpieczenia z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy architekt, który do 14 kwietnia nie wznowi polisy pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. W razie wystąpienia szkody, nie może liczyć na pokrycie strat przez ubezpieczyciela.

  Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczny wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do systemu IARP. Wysokość składek nie uległa zmianie.

  Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że wybierając sumę wyższą,
  niż w roku ubiegłym, zapłacimy 10 proc. niższą składkę.
  Staraniem IARP w tym roku udało się wynegocjować rozszerzenie zakresu Umowy Generalnej
  o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczeniem objęty zostanie każdy architekt, który złoży wniosek obowiązkowego ubezpieczenia OC.

  Przypominamy o możliwości korzystania z Asysty Prawnej, w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnej wiedzy prawników
  w rozwiązywaniu Państwa problemów.

  Przypominamy również o możliwości rozszerzenia odpowiedzialności dla architektów prowadzących działalność gospodarczą, poprzez możliwość zawarcia ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście ponoszonej odpowiedzialności za podwykonawców (branżystów), przy realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej.

   

  Zaloguj się do systemu i WYPEŁNIJ WNIOSEK

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Krajowa Rada Izby Architektów RP

 • Delegaci 2014-2018

  OBWÓD NR I
  1 KOBIELA AGNIESZKA KATARZYNA
  2 KOBIELA JANUSZ ANTONI
  3 NESTRYPKE STANISŁAW LECH
  4 NIKIEL TADEUSZ JACEK
  5 PTASZKIEWICZ ANDRZEJ
  6 RĄCZKA PAWEŁ STANISŁAW
  7 STAWINOGA PRZEMYSŁAW
  8 THEN PIOTR EDWARD
  9 WRÓBEL DOROTA
  10 WYSOCKI TOMASZ DAWID
  11 ZAWIŁA JACEK MAKSYMILIAN

  OBWÓD NR II
  12 BUŚKO PIOTR EDWARD
  13 EDER TERESA MARIA
  14 FRANTA PIOTR
  15 LEŚKO JACEK JERZY
  16 MARYŃCZUK PAWEŁ JAN
  17 MERCIK HENRYK KRZYSZTOF
  18 NAWROT GRZEGORZ
  19 PŁOMECKI ARKADIUSZ JAN
  20 ŚREDNIAWA PIOTR EDWARD
  21 WRÓBEL WALENTY MIKOŁAJ

  OBWÓD NR III
  22 JĘDRZEJKIEWICZ ZBIGNIEW ROBERT
  23 KOPYCIAK JERZY STANISŁAW
  24 PIWOWARCZYK MACIEJ PIOTR
  25 PYTEL ADAM
  26 WITKOWSKI MAREK KAROL
  27 WOSZCZYNA EWA DANUTA

  OBWÓD NR IV
  28 BULA GRZEGORZ ALOJZY
  29 DUDA ANDRZEJ
  30 HNAT JERZY WALDEMAR
  31 KRYCH JACEK ROBERT
  32 MŁYNARSKA-NAWRATEK BEATA JULIA
  33 NOWAK DARIUSZ JAN
  34 PELC MAREK JÓZEF
  35 RĄBALSKI MIROSŁAW ALBERT
  36 SĄSIADEK ZBIGNIEW LESZEK
  37 SOWIŃSKI GRZEGORZ JAN
  38 STUDENT WOJCIECH
  39 SZEWCZYK MONIKA ANNA
  40 WOLNIK MARLENA ANNA
  41 ZALEWSKI KRZYSZTOF ROMAN
  42 ZUBEL HENRYK


  OBWÓD NR V
  43 FREDOWICZ DANUTA ZOFIA
  44 GRZYBOWSKI ANDRZEJ PIOTR
  45 JAKÓBEK JAROSŁAW WACŁAW
  46 JAŁYŃSKI TEOBALD
  47 KACZMARSKA AGNIESZKA
  48 KNOBLOCH-BOLECHOWSKA JOLANTA ANNA
  49 KRÓL RAFAŁ MARIAN
  50 MACHULIK MIKOŁAJ KRZYSZTOF
  51 STOŻEK JERZY WŁADYSŁAW
  52 TOMANEK MICHAŁ MARCIN
  53 WIKTORCZYK MAREK STANISŁAW


  OBWÓD NR VI
  54 GORGOŃ KRZYSZTOF PIOTR
  55 GRYCHOWSKI JANUSZ MARIAN
  56 KAŁUŻNY KRZYSZTOF ANDRZEJ
  57 LANGER ANITA EWA
  58 NIEWIADOMSKI WIESŁAW ANTONI
  59 PALLADO JAN
  60 PIĄTEK EWA MARIA
  61 PIĄTEK HENRYK JERZY
  62 PILINKIEWICZ MAŁGORZATA
  63 PODLESKI WOJCIECH
  64 SINGER-ZEMŁA JOLANTA MARIA
  65 STUDNIAREK TOMASZ LEOPOLD
  66 ZYGMUNT MAŁGORZATA EWA

 • Aplikacja mobilna Warunki Techniczne

  Na stronie http://www.warunkitechniczne.pl/ dostępna jest aplikacja (free) na urządzenia mobilne zawierająca Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aplikacja zawiera m.in. WT - 2013 ze wskazaniem nowych zapisów Łatwość nawigacji po rozdziałach i wygoda w przeglądaniu przepisów jest nieoceniona.
  aplikacja.warunkitechniczne.pl/
  Autorem aplikacji jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2013.762). Informacja o tym znalazła się w zakłądce: PRAWO na portalu Warsztat Architekta.
 • Zmiany w przepisach

  Przypominamy, że weszło w życie Rzporządzenie MTBiGM  z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2013.926). Informacja o tym wraz z tekstem jednolitym znajduje się w zakładce: PRAWO-Komisja ds Legislacji przy KRIA RP na portalu Warsztat Architekta.

   

   

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 5 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 5 września 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.


  Informujemy, że opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2014 r. wynoszą:


  • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 50 % = 840,- zł.
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 50 % = 840,- zł.
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.680,- zł. × 30 % = 504,- zł.

   

  Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. W tytule na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty”. (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

   

  Podstawa prawna:
  1. § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.