Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Rada SLOIA

1 Pilinkiewicz Małgorzata Przewodnicząca Rady
2 Średniawa Piotr Zastępca przewodniczącej
3 Zubel Henryk Zastępca przewodniczącej
4 Machulik Mikołaj Sekretarz
5 Fredowicz Danuta Skarbnik
6 Gorgoń Krzysztof Członek
7 Jędrzejkiewicz Zbigniew Członek
8 Młynarska-Nawratek Beata Członek
9 Nestrypke Stanisław Członek
10 Piątek Henryk Członek
11 Płomecki Arkadiusz Członek

 

 

Okręgową radę izby tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. Rada reprezentowana jest na zewnątrz przez prezydium, które działa w jej imieniu w sprawach określonych regulaminem rady. W jego skład wchodzą przewodniczący oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków: zastępcy przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby w okresie między zjazdami, w szczególności:

 

 • kieruje działalnością okręgowej izby;
 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby;
 • dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd;
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu;
 • składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności;
 • wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę;
 • reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi;
 • prowadzi listę członków okręgowej izby;
 • występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 • prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby;
 • podejmuje uchwały w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.

 

Rada, spośród członków izby, może powoływać zespoły i komisje do współpracy w wykonywaniu wyznaczonych zadań.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →